اثر اسید سالیسیلیک و تیواوره بر رشد، عملکرد و برخی ویژگی‌های فیزیولوژیکی گلرنگ در شرایط تنش خشکی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته‌ کارشناسی‌ارشد، گروه ژنتیک و تولید گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ولی‌عصر رفسنجان، رفسنجان، ایران

2 استادیار، گروه ژنتیک و تولید گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ولی‌عصر رفسنجان، رفسنجان، ایران

چکیده

به‌منظور بررسی اثر اسید سالیسیلیک و تیواوره بر عملکرد و ویژگی‌های مورفوفیزیولوژیکی گلرنگ در شرایط تنش خشکی، آزمایشی به‌صورت اسپلیت پلات فاکتوریل بر پایه طرح بلوک‌های کامل تصادفی با 3 تکرار انجام شد. فاکتور اصلی شامل سه سطح (80 (بدون تنش)، 110و 140 میلی‌متر تبخیر از تشتک تبخیر)، فاکتور فرعی شامل سه سطح تیواوره (صفر، 500 و 1000 پی‌پی‌ام) و دو سطح اسید سالیسیلیک (صفر و یک میلی‌مولار) بودند. بیش‌ترین ارتفاع بوته (38/71 سانتی‌متر)، تعداد دانه در طبق (37/32)، وزن هزاردانه (38/22 گرم) و درصد روغن (54/22 درصد) در شرایط بدون تنش به‌دست آمد. مصرف 1000 پی‌پی‌ام تیواوره سبب افزایش 91/17 درصدی تعداد دانه در طبق، 12 درصدی وزن هزاردانه و 03/14 درصدی درصد روغن نسبت به عدم‌مصرف تیواوره شد. هم‌چنین اسید سالیسیلیک یک میلی‌مولار سبب افزایش 05/6 درصدی درصد روغن نسبت به عدم مصرف اسید سالیسیلیک گردید. بیش‌ترین سطح برگ (2599 میلی‌مترمربع) و عملکرد بیولوژیکی (8656 کیلوگرم در هکتار) در شرایط بدون تنش و مصرف 1000 پی‌پی‌ام تیواوره و یک میلی‌مولار اسید سالیسیلیک مشاهده شد. در شرایط بدون تنش و تنش 140 میلی‌متر تبخیر، مصرف تیواوره اختلاف معنی‌داری از نظر عملکرد دانه با عدم مصرف تیواوره نداشت و در سطح تنش 110 میلی‌متر تبخیر، مصرف تیواوره سبب افزایش عملکرد دانه شد. در شرایط بدون تنش و تنش 140 میلی‌متر تبخیر، محلول‌پاشی با 1000 پی‌پی‌ام تیواوره سبب افزایش کلروفیل a نسبت به عدم محلول‌پاشی تیواوره شد. در سطح تنش 140 میلی‌متر تبخیر، مصرف تیواوره سبب کاهش محتوای کربوهیدرات کل نسبت به عدم مصرف تیواوره گردید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of Salicylic Acid and Thiourea on Growth, Yield and Certain Physiological Characteristics of Safflower under Drought Stress

نویسندگان [English]

  • Hojjatallah Rahmani Sarbanani 1
  • Batool Mahdavi 2
  • Arman Azari 2
  • Mohammad Safaee Torghabe 1
1 Master Graduate, Department of Genetic and Crop Production, Faculty of Agriculture, Vali-e-Asr University of Rafsanjan, Rafsanjan, Iran
2 Assistant Professor, Department of Genetic and Crop Production, Faculty of Agriculture, Vali-e-Asr University of Rafsanjan, Rafsanjan, Iran
چکیده [English]

In order to investigate the effects of salicylic acid and thiourea on yield and morphophysiological characteristics of safflower under drought stress, an experiment was conducted as split plot factorial based on randomized complete block design with three replications. The main factor was three levels (80 (non-stress), 110 and 40mm evaporation from evaporation pan) and sub-factor was three levels of thiourea (zero, 500 and 1000ppm) and two levels of salicylic acid (zero and 1mM). The highest plant length (71.38cm), number of seed per head (32.37), weight of one thousand seeds (22.38g) and oil percentage (22.54%) was obtained under non-stressed condition. Application 1000 ppm thiourea s increased 17.91% number of seed per head, 12% weight of one thousand seeds and 14.03% oil percentage as compared to non-application of thiourea. Also, 1mM salicylic acid showed a 6.05% oil percentage increase as compared to non-application of salicylic acid. The highest of leaf area (2599mm2) and biological yield (8656kg/ha) were observed at 1000ppm thiourea and 1mM salicylic acid under non-stressed condition. In non-stressed and 140mm evaporation condition, there was no significant difference in seed yield among application of thiourea and non-application of thiourea. In 110mm evaporation condition, application of thiourea increased seed yield. In non-stressed and 140mm evaporation condition, 1000ppm thiourea increased chlorophyll a compared to non-application of thiourea. In 140mm evaporation condition, application of thiourea decreased total carbohydrate compared to non-application of thiourea.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Oil percentage
  • Photosynthetic pigments
  • Seed yield
  • Total carbohydrate