تأثیر سطوح مختلف کلسیم بر آسیب‌های ناشی از تنش کلرید سدیم در گیاه سیب‌زمینی (Solanum tuberosum L.)

نوع مقاله : مقاله کوتاه پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی‌ارشد، گروه زیست‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مشهد، مشهد، ایران

2 استاد، گروه زیست‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مشهد، مشهد، ایران

3 دانشیار، گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

کلسیم مؤثر‌ترین راه‌انداز و انتقال‌دهنده‌ی پیا‌م‌های درون‌سلولی در پاسخ به تنش‌های زیستی و غیر‌زیستی می‌باشد. به‌منظور بررسی تأثیر کلسیم بر رشد رویشی و برخی صفات رشد، فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه سیب‌زمینی (Solanum tuberosum L.)تحت تأثیر تنش شوری، آزمایشی به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار انجام شد. در این آزمایش از محلول‌های کلریدسدیم با غلظت‌های (صفر "شاهد"، 100 و 150 میلی‌مولار) به‌عنوان سطوح مختلف شوری و از سولفات کلسیم با غلظت‌های (صفر "شاهد"، 10 و 15 میلی‌مولار) به‌عنوان منبع کلسیماستفاده شد. تیمارهای کلریدسدیم و سولفات کلسیم 20 روز بعد از کاشت غده‌ها اعمال شدند و 30 روز بعد از تیمار، گیاهان برداشت و ارزیابی صفات رشد، فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی انجام شد. نتایج به‌دست‌آمده نشان‌داد که با افزایش شوری صفات طول ریشه و بخش هوایی، وزن خشک ریشه و بخش‌هوایی و میزان پتاسیم و کلسیم کاهش یافتند ولی میزان سدیم و پرولین در برگ و ریشه افزایش نشان دادند (P≤0.05). تیمار کلسیمبه‌طور معنی‌داری باعث افزایش صفات رشد، بیوشیمیایی و میزان پتاسیم و کلسیم در گیاه شد ولی میزان سدیم و پرولین را در برگ و ریشه‌ها به‌طور معنی‌داری کاهش داد (P≤0.05). در این آزمایش کلسیم اثرات زیان‌آور تنش شوری را کاهش داد و تأثیر بهبود‌‌دهندۀسولفات کلسیمدر غلظت 15 میلی‌مولار برای اغلب صفات موردبررسی مشهود بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of Different Calcium Levels on Damages Caused by NaCl Stress in Potato (Solanum tuberosum L.) Plant

نویسندگان [English]

  • Elham Amjadi 1
  • Mehrdad Lahouti 2
  • Ali Ganjeali 3
1 Master Graduate, Department of Biology, Islamic Azad University, Mashhad Branch, Mashhad, Iran
2 Professor, Department of Biology, Islamic Azad University, Mashhad Branch, Mashhad, Iran
3 Associate Professor, Department of Biology, Faculty of Basic Sciences, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Calcium is the most effective starter and transmitter of intracellular messages in response to biotic and abiotic stresses. In order to investigate the effects of calcium on vegetative and some growth, physiological and biochemical characteristics of Potato (Solanum tuberosum L.) a factorial experiment was conducted based on a completely random design with three replications under salinity stress. In this experiment, sodium chloride with the concentrations of 0 (control), 100 and 150 mM and calcium sulfate with the concentrations of 0 (control), 10 and 15 mM were used as different salinity levels and source of calcium, respectively 20 days after planting. Plants were harvested 30 days after the application of Sodium chloride and calcium sulfate and some growth and biochemical traits were estimated. Results showed that with increasing salinity, root and shoot length, root and shoot dry weight and K+ and Ca+2 levels were decreased, while sodium and proline levels in leaves and roots increased (P≤0.05). Application of calcium significantly increased growth, biochemical parameters and accumulation of Ca+2 and K+ in plants but the levels of Na+ and proline in the leaves and roots significantly decreased (P≤0.05). In this experiment, calcium reduced the harmful effects of salinity stress and the beneficial effect of using 15 mM calcium sulfate on the most traits was quite obvious.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Proline
  • Potassium
  • Salinity
  • Dry weight