اثر اسید سالیسیلیک بر رشد و گل‌دهی گیاه همیشه‌بهار (Calendula officinalis) تحت تنش دمای بالا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه باغبانی و فضای سبز، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

2 استاد، گروه باغبانی و فضای سبز، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

3 استادیار، گروه باغبانی و فضای سبز، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

4 استاد، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

5 استادیار گروه گیاهان زینتی، پژوهشکده علوم گیاهی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

باتوجه به افزایش دمای کره زمین، ارائه راه‌کارهایی جهت بهبود تحمل گیاهان به تنش گرما ضروری به نظر می‌رسد. به‌منظور بررسی اثر اسید سالیسیلیک (SA) بر صفات رویشی و زینتی گیاه همیشه‌‌بهار (Calendula officinalis) تحت تنش دمای بالا، آزمایشی به‌صورت فاکتوریل و در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با 4 تکرار تحت شرایط گلخانه‌ای در سال 1394 انجام گردید. تیمارهای آزمایشی شامل رقم به‌عنوان فاکتور اول در دو سطح (Candyman و Zen) و کاربرد غلظت‌های مختلف اسید سالیسیلیک به‌عنوان فاکتور دوم در چهار سطح (25/0، 5/0، یک میلی‌مولار و شاهد) بودند. نتایج نشان داد که در شرایط تنش دمای بالا، محلول‌پاشی برگی SA موجب بهبود صفات مورفولوژیکی اندازه‌گیری شده، به استثنای ارتفاع و تعداد برگ تا اولین گل، تعداد روز تا گل‌دهی و وزن خشک گل گیاه همیشه بهار گردید. براساس نتایج، بیشترین میانگین اکثر صفات، در سطح اسید سالیسیلیک 25/0 میلی‌مولار حاصل شد، به‌طوری‌که این غلظت باعث بهبود میزان سطح برگ (21%)، وزن تر و خشک اندام هوایی (به‌ترتیب 15 و 16 درصد)، تعداد گل (42 درصد)، ماندگاری گل (19 درصد) و وزن‌تر گل (43 درصد) نسبت به شاهد گردید. تفاوت معنی‌داری بین اثر متقابل رقم و تیمار اسید سالیسیلیک روی ویژگی‌های اندازه‌گیری شده وجود نداشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Salicylic Acid on Growth and Flowering of Marigold (Calendula officinalis) Plant under High Temperature Stress

نویسندگان [English]

  • Tayeberh Nazdar 1
  • Ali Tehranifar 2
  • Seyed Hossein Nemati 3
  • Ahmad Nezami 4
  • Leila Samiei 5
1 PhD Student, Department of Horticulture and Landscape, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
2 Professor, Department of Horticulture and Landscape, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
3 Assistant Professor, Department of Horticulture and Landscape, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
4 Professor, Department of Agronomy, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
5 Assiatant Professor, Department of Ornamental Plants, Research Center for Plant Sciences, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
چکیده [English]

The need for improving heat tolerance of plants is increasing because of global warming. In order to investigate of foliar-applied salicylic acid (SA) on the growth and ornamental traits of common marigold (Calendula officinalis L.) under heat stress, a pot experiment was conducted in a factorial experiment based on randomized complete block design with four replications in 2015. Experimental treatments were consisted of two cultivars of calendula (‘Candyman’ and ‘Zen’) and four concentrations of SA (0.25, 0.5 and 1 mM, and control). The results showed that foliar application of SA under heat stress, improved most characteristics of all studied morphological characteristics with the exception of plant height, leaf number, days to first flower and flower dry weight. According to the results, among all concentrations, the highest mean in most of traits was obtained from foliar application of 0.25 mM SA. Compared to the control conditions, application of 0.25 mM solution of salicylic acid increased leaf area (21%), fresh and dry shoot weight (15% and 16%, respectively), flower number (42%), flower longevity (19%) and flower fresh weight (43%). The interaction effect between cultivar and concentration of treatment was not significant for all measured traits.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cultivar
  • Ornamental
  • heat
  • Foliar application
  • Morphology
قاسمی قهساره، م. و کافی، م. 1389. گلکاری علمی و عملی، جلد اول، نشر مؤلف. 313 صفحه.
مرادی مرجانه، ا. و گلدانی، م. 1390. ارزیابی سطوح مختلف سالیسیلیک اسید بر تعدادی شاخص‌های رشد گیاه همیشه‌بهار (Calendula officinalis L.) تحت شرایط کم آبیاری. مجله تنش‌های محیطی در علوم زراعی، 4 (1): 45-33.
Arfan, M., Athar, H. and Ashraf, M. 2007. Does exogenous application of Salicylic acid through the rooting medium modulate growth and photosynthetic capacity in two differently adapted spring wheat cultivars under salt stress? Journal of Plant Physiology, 164: 685-694.
Azooz, M. M. 2009. Salt stress mitigation by seed priming with salicylic acid in two faba bean genotypes differing in salt tolerance. International Journal of Agriculture and Biology, 11 (4): 343-350.
Bayat, H., Alirezaie, M. and Neamati, H. 2012. Impact of exogenous Salicylic acid on growth and ornamental characteristics of calendula (Calendula officinalis L.) under salinity stress. Journal of Stress Physiology and Biochemistry, 8 (1): 258-267.
Cingoz, G. S. and Gurel, E. 2016. Effects of Salicylic acid on thermotolerance and cardenolide accumulation under high temperature stress in Digitalis trojana Ivanina. Plant Physiology and Biochemistry, 105: 145-149.
Clark, S. M., Mur, L. A. J., Wood, J. E. and Scott, I. M. 2004. Salicylic acid dependent signaling promotes basal thermotolerance but is not essential for acquired thermotolerance in Arabidopsis thaliana. The Plant Journal, 38: 432-437.
Cromack, H. T. H. and Smith, J. M. 1998. Calendula officinalis production potential and crop agronomy in southern England. Industrial Crops and Products, 7: 223-229.
Dat, J. F., Lopez-Delgado, H., Foyer, C. H. and Scott, I. M. 1998. Parallel changes in H2O2 and catalase during thermotolerance induced by Salicylic acid or heat acclimation in mustard seedlings. Plant Physiology, 116: 1351-1357.
Dole, J. M. and Wilkins, H. F. 2004. Floriculture (Principles and Species). 2nd ED. Pearson Prentice Hall, New Jersey, 995 pp.
Farjadi-Shakib, M., Naderi, R. and Mashhadi Akbar Boojar, M. 2012. Effect of Salicylic acid application on morphological, physiological and biochemical characteristics of Cyclamen persicum Miller. Annals of Biological Research, 3 (12): 5631-5639.
Eraslan, F., Inal, A., Gunes, A. and Alpaslan, M. 2007. Impact of exogenous Salicylic acid on the growth, antioxidant activity and physiology of carrot plants subjected to combined salinity and boron toxicity. Scientia Horticalturae, 113: 120-128.
Gharib, F. L. 2007. Effect of salicylic acid on the growth, metabolic activities and oil content of basil and marjoram. International Journal of Agriculture and Biology, 9 (2): 294-301.
Ghasemi, M., Babaeian Jelodar, N., Modarresi, M. and Bagheri, N. 2013. Morphological response of german chamomile to heat stress accompanies Salicylic acid-mediated under field conditions. International Journal of Agriculture and Crop Sciences, 5 (7): 756-760.
Ghasemzadeh, A. and Jaafar, H. Z. 2013. Interactive effect of Salicylic acid on some physiological features and antioxidant enzymes activity in ginger (Zingiber officinale Roscoe). Molecules, 18: 5965-5979.
Hamada, A. M. and Al-Hakimi, A. N. 2001. Salicylic acid versus salinity drought-induced stress on wheat seedlings. Rostlina Vyroba, 47: 444-450.
Hamid, M., Yasin, M., Ashraf, K.R., and Arshad, M. 2008. Influence of Salicylic acid priming on growth and some biochemical attributes in wheat grown under saline conditions. Pakistan Journal of Botany, 40 (1): 361-367.
Hall, A. E. 2000. Crop Responses to Environment. CRC Press LLC. Boca Raton, Florida, 244 pp.
Hashish, K. A., Azza, A. M. M., Nahed, G. A. A. and Mahgoub, A. H. 2015. The influence of different levels of foliar-application SA on the flowering and some chemical compositions of Calendula officinalis L. under salinity irrigation. International Journal of ChemTech Research, 8 (6): 890-897.
Hayat, S. and Ahmad, A. 2007. Salicylic Acid: a Plant Hormone. Springer, Netherlands, 401 pp.
Hayat, Q., Hayat, S., Irfan, M. and Ahmad, A. 2009. Effect of exogenous Salicylic acid under changing environment: A review. Environmental and Experimental Botany, 68: 14-25.
He, Y., Liu, Y., Cao, W., Huai, M., Xu, B. and Huang, B. 2005. Effects of Salicylic acid on heat tolerance associated with antioxidant metabolism in Kentucky bluegrass. Crop Science, 45: 988-995.
Hussain, K., Nawaz, K., Majeed, A., Ilyas, U., Lin, F., Ali, K. and Nisar, M. F. 2011. Role of exogenous Salicylic acid applications for salt tolerance in violet. Sarhad Journal of Agriculture, 27: 151-175.
Jabbarzadeh, Z., Khosh-Khui, M. and Salehi, H. 2009. The effect of foliar-applied Salicylic acid on flowering of african violet. Australian Journal of Basic and Applied Sciences, 3 (4): 4693-4696.
Karlidage, H., Yildirim, E. and Turan, M. 2009. Salicylic acid ameliorates the adverse effect of salt stress on strawberry. Scientia Agricola, (Piraciaba, Braz), 66 (2): 180-187.
Khan, W., Prithiviraj, B. and Smith, D. L. 2003. Photosynthetic responses of corn and soybean to foliar application of salicylates. Journal of Plant Physiology, 160: 485-492.
Khodary, A. S. E. 2004. Effect of Salicylic acid on the growth, photosynthesis and carbohydrate metabolism in salt stressed maize plants. International Journal of Agriculture and Biology, 6 (1): 5-8.
Kim, Y. H., Hamayun, M., Khan, A. L., Na, C. I., Kang, S. M., Han, H. H. and Lee, I. J. 2009. Exogenous application of plant growth regulators increased the total flavonoid content in Taraxacum officinale (Wigg). African Journal of Biotechnology, 8: 5727-5732.
Larkindale, J. and Knight, M. R. 2002. Protection against heat stress-induced oxidative damage in Arabidopsis involves Calicium, Absicic acid, Ethylene, and Salicylic acid. Plant Physiology, 128: 682-695.
Lopez-Delgado, H., Dat, J. F., Foyer, C. H. and Scott, I. M. 1998. Induction of thermotolerance in potato microplants by acetylsalicylic acid and H2O2.. Journal of Experimental Botany, 49: 713-720.
Mahmoud, E. A. S. 2016. Enhancement the characters of calendula plant grown under saline and non saline conditions by using growth stimulants. PhD Thesis, Cairo University, 29 pp.
Martinez, C., Pons, E., Prats, G. and Leon, J. 2004. Salicylic acid regulates flowering time and links defence responses and reproductive development. The Plant Journal, 37: 209-217.
Martin-mex, R., Nexticapan-Garcez, A., Villaneuva-Couoh, E., Uicab-Quijano, V., Vergara-Yoisura, S. and Larque-Saavedra, A. 2015. Salicylic acid stimulates flowering in micropropagated gloxinia plants. Revista fitotecnia mexicana, 38 (2): 115-118.
Martin-mex, R., Villaneuva-Couoh, E., Herrera-Campos, T. and Larque-Saavedra, A. 2005. Positive effect of salicylates on the flowering of African violet. Scientia Horticulturae, 103: 499-502.
Mohammadi, H., Pakkish, Z. and Saffari, V. R. 2015. Role of Methyl jasmonate and Salicylic acid applications on bloom delay, flowering and fruiting of Elberta Peach. International Journal of Horticultural Science and Technology, 2 (1): 75-85.
Mohammadzadeh, M., Arouee, H., Neamati, S. H. and Shoor, M. 2013. Effect of different levels of salt stress and Salicylic acid on morphological characteristics of four mass native Basils (Ocimum basilcum). International Journal of Agronomy and Plant Production, 4: 3590-3596.
Najafian, Sh., Khoshkhui, M., Tavallali, V. and Saharkhiz, M. J. 2009. Effect of Salicylic acid and salinity in thyme (Thymus vulgaris L.): Investigation on changes in gas exchange, water relations, and membrane stabilization and biomass accumulation. Australian Journal of Basic and Applied Sciences 3 (3): 322-328.
Nofal, F. H., El-Segai, M. U. and Seleem, E. A. 2015. Response of Calendula officinalis L. plants to growth stimulants under salinity stress. American-Eurasian Journal of Agricultural and Environmental Sciences, 15 (9): 1767-1778.
Noreen, S. and Ashraf, M. 2008. Alleviation of adverse effects of salt stress on (Helianthus annuus L.) by exogenous application of salicylic acid: growth and photosynthesis. Pakistan Journal of Botany, 40 (4): 1657-1663.
Pacheco, A. C., Cabral, C., Fermino, E. S. and Aleman, C. C. 2013. Salicylic acid-induced changes to growth, flowering and flavonoids production in marigold plants. Journal of Medicinal Plant Reserch, 1 (1): 95-100.
Raskin, I. 1992. Role of Salicylic acid in plants. Annual Review of Plant Physiology and Plant Molecular Biology, 43: 439-463.
Rivas-San, V. M. and Plasencia, J. 2011. Salicylic acid beyond defence: its role in plant growth and development. Journal of Experimental Botany, 62: 3321-3338.
Sadeghipour, O. and Aghaei, P. 2012. Impact of exogenous Salicylic acid application on some traits of common bean (Phaseolus vulgaris L.) under water stress conditions. International Journal of Agriculture and Crop Sciences, 4: 685-690.
Saeed, T., Hassan, I., Abbasi, N. A. and Jilani, G. 2016. Antioxidative activities and qualitative changes in gladiolus cutflowers in response to Salicylic acid application. Scientia Horticulturae, 210: 236-241.
Senaratna, T., Merrit, D., Dixon, K., Bunn, E., Touchell, D. and Sivasithamparam, K. 2003. Benzoic acid may act as the functional group in Salicylic acid and derivatives in the induction of multiple stress tolerance in plants. Plant Growth Regulator, 39: 77-81.
Senaratna, T., Touchell, D., Bunn, E. and Dixon, K. 2000. Acetyl salicylic acid (Aspirin) and Salicylic acid induce multiple stress tolerance in bean and tomato plant. Plant Growth Regulation, 30: 157-161.
Serek, M. 1992. Does Salicylic acid affect the post-harvest characteristics of Campanula carpatica? Die Gartenbauwissenschaft, 57: 112-114.
Shakirova, F. M., Sakhabutdinova, A. R., Bozrutkova, M. V., Fatkhutdinova, R. A. and Fatkhutdinova, D. R. 2003. Changes in the hormonal status of wheat seedlings induced by Salicylic acid and salinity. Plant Science, 164: 317-322.
Singh, P. K., Chaturvedi, V. K. and Bose, B. 2010. Effects of salicylic acid on seedling growth and nitrogen metabolism in cucumber (Cuumis sativus L.). Journal of Stress Physiology and Biochemistry, 6 (3): 102-113.
Soltani, Y., Saffari, V. R. and Maghsoudi Moud, A. K. 2014. Response of growth, flowering and some biochemical constituents of Calendula officinalis L. to foliar application of Salicylic acid, Ascorbic acid and thiamine. Ethno-Pharmaceutical Products, 1 (1): 37-44.
Tasgin, E., Atici, O. and Nalbantoglu, B. 2003. Effects of salicylic acid and cold on freezing tolerance in winter wheat leaves. Plant Growth Regulation, 41: 231-236.
Vlot, A. C., Dempsey, M. A. and Klessig, D. F. 2009. Salicylic acid, a multifaceted hormone to combat disease. Annual Review of Phytopathology, 47: 177-206.
Wahid, A., Gelani, S., Ashraf, M. and Foolad, M. R. 2007. Heat tolerance in plants: An overview. Environmental and Experimental Botany, 61: 199-223.
Wigley, T. M. L. and Raper, S. C. B. 2001. Interpretation of high projections for global-mean warming. Science, 293: 451-454.
Yildirim, E., Turan, M. and Guvenc, I. 2008. Effect of foliar Salicylic acid applications on growth, chlorophyll and mineral content of cucumber (Cucumis sativus L.) grown under salt stress. Journal of Plant Nutrition, 31: 593-612.
Zhao, X. X., Huang, L. K., Zhang, X. Q., Li, Z. and Peng, Y. 2014. Effects of heat acclimation on photosynthesis, antioxidant enzyme activities, and gene expression in orchardgrass under heat stress. Molecules, 19: 13564-13576.