ارزیابی فنوتیپی برخی ارقام گل داوودی ( Chrysanthemum morifolium Ramat.)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران

2 استادیار، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران

3 دانشیار گروه اصلاح نباتات و زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران

4 استادیار، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران

10.22084/ppt.2021.10694.1604

چکیده

هرساله رقم­های جدیدی از گل داوودی اصلاح می­شوند که دارای ارزش اقتصادی بالایی می­باشند. به­منظور بررسی میزان تنوع ژنتیکی برخی ارقام گل داوودی کشت شده در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه لرستان با استفاده از نشانگرهای مورفولوژیک، 17 صفت کمی در 20 رقم داوودی مطابق با روش­های استاندارد ارزیابی گردید. نتایج حاصل از تجزیه واریانس داده­ها برای صفات مورفولوژیک نشان داد که ارقام موردمطالعه در اکثر صفات اختلاف معنی­داری در سطح یک درصد داشتند. هم‌چنین مقایسه میانگین نشان داد رقم "الیکا" بیش‌ترین ارتفاع گیاه، رقم "رامتین" بیش‌ترین تعداد گل و هم‌چنین، رقم" گل­گیس" بیش‌ترین قطر سرگل را در ارقام موردبررسی داشت. در تجزیه به مؤلفه­های اصلی ارقام گل داوودی، پنج عامل اصلی که مقادیر ویژه آن­ها بیش‌تر از یک بود، توانستند 10/77 درصد از واریانس کل را توجیه کنند. صفات طول و عرض برگ و طول گلچه در مؤلفه اول و ارتفاع شاخه، قطر شاخه و تعداد شاخه جانبی در مؤلفه دوم بیش‌ترین ضرایب مثبت و بیش‌ترین نقش را در تفکیک صفات در این مطالعه داشتند. کلاستر اولیه برای تعیین دوری و نزدیکی ارقام در فاصله اقلیدسی 91/66-، به دو گروه اصلی تقسیم‌بندی شدند، که ارقام "فرید"، "نادیا2" و ارقام "بلور" و "رامتین" با بیش‌ترین تشابه ژنتیکی در گروه اول و هم‌چنین ارقام "فریبا2" و "کیمیا3"در گروه دوم قرار گرفتند. نتایج به‌دست‌آمده بیانگر آن است که ارقام موردبررسی از تنوع بسیار بالایی برخوردار بودند و می­توان از این ارقام در برنامه­های اصلاحی گل داوودی در آینده استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Phenotypic Evaluation and Characterization of Some of Chrysanthemum (Chrysanthemum morifolium Ramat.) Cultivars

نویسندگان [English]

  • Ferdous Darabi 1
  • Abdollah Ehtesham Nia 2
  • Farhad Nazarian Firouzabadi 3
  • Zeinab Roein 4
1 MSc Student, Department of Horticulture Sciences, Faculty of Agriculture, Lorestan University, Khoramabad, Iran
2 Assistant Professor, Respectively, Department of Horticulture Sciences, Faculty of Agriculture, Lorestan University, Khoramabad, Iran
3 Associate Professor, Department of Agronomy and Plant Breeding, Faculty of Agriculture, Lorestan University, Khorrmabad, Iran
4 Assistant Professor, Department of Horticulture Sciences, Faculty of Agriculture, Ilam University, Ilam, Iran
چکیده [English]

Every year new cultivars of Chrysanthemums modified with a high economic value. In order to study the genetic variation of some chrysanthemum cultivars using morphological markers, 17 quantitative trait were evaluated 20 varieties of chrysanthemums accordance with standard methods. The results of the data analysis for morphological traits showed that studied cultivars in most traits were significant differences in the level of one percent. The average comparison showed that "Elika" cultivar had a highest plant high, "Ramtin" cultivar had a highest number of flowers and "Gol-Giss" cultivar had a highest flower head diameter. Principal component analysis showed five main factors that had Eigen values greater than one, could be 77/10% of the total variation. Cluster analysis to determine how far and near these were drawn that into two main groups were divided, the "Farid", "Nadia 2" and "bolur" and "Ramtin" highest genetic similarity in the first group and also the "Fariba 2" and " kimia 3" in the second group had the highest genetic similarity. The results of this study showed that the number of lateral branches, number of flowers and leaves during the length of the petiole highest diversity was observed. The results showed that cultivars diversity of these figures are very high and can be used in programs of breeding chrysanthemums in the future.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Chrysanthemum
  • Main components analysis
  • Cluster analysis
  • Morphological characteristics