دوره و شماره: دوره 12، شماره 2، آذر 1399، صفحه 1-142 
ارزیابی فنوتیپی برخی ارقام گل داوودی ( Chrysanthemum morifolium Ramat.)

صفحه 21-30

10.22084/ppt.2021.10694.1604

فردوس دارابی؛ عبداله احتشام نیا؛ فرهاد نظریان فیروزآبادی؛ زینب روئین


اثر ورمی‌کمپوست بر پراکسیداسیون لیپیدی غشاء و برخی از خصوصیات مورفوفیزیولوژیکی جمعیت‌های رازیانه (Foeniculum vulgare Mill.) تحت تنش شوری

صفحه 115-129

10.22084/ppt.2020.16578.1871

عبدالله بیک خورمیزی؛ سیاوش حسینی سرقین؛ محمد‌رضا سرافراز اردکانی؛ سید محمد مشتاقیون؛ سید موسی موسوی کوهی