بررسی فنولوژی و تعیین شاخص برداشت برخی از ارقام زیتون در منطقه سرپل‌ذهاب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی، دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

2 استادیار، بخش تحقیقات زراعی و باغی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، شیراز، ایران

3 استادیار، بخش تحقیقات زراعی و باغی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی کرمانشاه، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرمانشاه، ایران

10.22084/ppt.2019.14734.1771

چکیده

به‌منظور بررسی فنولوژی برخی از ارقام تجارتی زیتون آزمایشی با 7 رقم زیتون در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی در کلکسیون ایستگاه تحقیقات زیتون دالاهو از سال 1386 تا 1388 روی درختانی که در سال 1379 کاشته شده بودند به اجرا درآمد. ارقام زیتون شامل روغنی، زرد، شنگه، ماری، سویلانا، بلیدی و کرونایکی بودند. به­منظور تعیین مراحل فنولوژیکی ارقام از اسفند 1385 از هر رقم تعداد 6 درخت انتخاب و مراحل مختلف فنولوژیکی در بازدیدهای هر سه روز یک‌بار مورد ثبت قرار گرفت. نتایج بررسی‌ها نشان داد که مراحل فنولوژی ارقام زیتون بسته به شرایط آب و هوایی در سال­های موردبررسی متفاوت بود. مراحل مختلف شروع فعالیت رشدی، ظهور گل‌آذین، تورم گل، بازشدن گل، تمام گل، ریزش گلبرگ، مرحله تشکیل میوه، بزرگ شدن میوه، سخت شدن هسته، شروع تغییر رنگ و شاخص رسیدن میوه در سال‌های مورد آزمایش بسته به سال متفاوت بود، به‌طوری‌که در برخی سال‌ها زودتر و یا دیرتر اتفاق افتادند. شاخص برداشت برای رقم بلیدی بین 3 تا 5/3 در اوایل آذر، رقم روغنی بین 3/3 تا 4 اواسط آبان، رقم زرد بین 2/3 تا 4 دهه آخر آبان، رقم کرونایکی 45/2 تا 86/2 و سویلانا 68/2 تا 43/3 در اواسط آذر باید برداشت شوند. ازاین‌رو برداشت ارقام متفاوت بود و برخی از ارقام دیررس و برخی زودرس بودند به‌طوری‌که مناسب برداشت برای روغن نبودند. بر اساس نتایج بهترین زمان برداشت برای ارقام متفاوت و بسته به رقم از اواسط آبان تا اواسط آذرماه بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Phenological Evaluation and Harvest Index Identification of some Olive Cultivars in Sarpole Zehab Region

نویسندگان [English]

  • Isa Arji 1
  • Daryoosh Hoshmand 2
  • Rahmatollah Gholami 3
1 Associate Professor, Department of Production Engineering and Plant Genetics, Faculty of Science and Agricultural Engineering, Campus of Agriculture and Natural Resources, Razi University, Kermanshah, Iran
2 Assistant Professor, Crop and Horticultural Science Research Department, Fars Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, AREEO, Shiraz,, Iran
3 Assistant Professor, Crop and Horticultural Science Research Department, Kermanshah Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, AREEO, Kermanshah, Iran
چکیده [English]

In order to evaluate phenological characteristics of 7 olive cultivars an experiment was conducted based on randomized complete block design during 2007-2009 in Dallaho olive research station. Trees were planted in 2000. Cultivars were consisting of Rowghani, Zard, Shengeh, Mari, Sevillano, Baladi and Koroneiki. In order to determine the phenological stages of cultivars, 6 trees were selected for each cultivar and checked every three days from February 2007. Results showed that phonological stages of olive varieties were different in the years depending on the weather conditions. Different stages of developmental activities, include of growth start, inflorescence emergence, flower bud swelling, flower opening, full bloom, petal falling, fruit set, fruit enlargement, pit hardening, fruit verasion and harvest index were different based on year environmental fluctuations, so that some of them happened early or late in different years. Harvest index for Baladi was 3-3.5 to harvest in late of November, for Rowghani was 3.3-4 to harvest in early of November, for Zard was 3.2-4 harvest in mid of November, for Koroneiki was 2.45-2.86 and for Sevillano 2.86-3.43 to harvest in early of December. Therefore, the harvest of varieties was different, and some of the late cultivars and some early dates were not suitable for oil harvesting. Based on the results, the best harvest time for different cultivars, depending on the variety was from mid-November to mid-December.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Flowering
  • Early ripen
  • Late ripen
  • Fruit ripening