بررسی تأثیر محلول‌پاشی یک ترکیب محتوی اسیدهای آمینه بر صفات مورفولوژیک و بیوشیمیایی کدوی تلخ (Momordica charantia L.)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

10.22084/ppt.2019.15993.1829

چکیده

به‌منظور بررسی اثر محلول‌پاشی اسیدآمینه بر رشد، عملکرد و صفات بیوشیمیایی گیاه کدوی تلخ (کارلا)، آزمایشی در قالب طرح بلوک‌‏های کامل تصادفی در دانشگاه بیرجند با سه تکرار اجرا شد. تیمارهای آزمایشی، شامل چهار سطح از یک ترکیب تجاری محتوی اسیدهای آمینه به نام تکامین مکس (صفر، 5/1، 3 و 5/4  میلی‌لیتر در لیتر) در طی سه مرحله محلول‌پاشی (مرحله رویشی، زمان گل‌دهی و زمان تشکیل میوه) بودند. نتایج نشان داد که آمینواسید بر اجزا برگ معنی‏دار بود، به‌طوری‌که با افزایش سطح تیمار، وزن‌تر و خشک و سطح برگ افزایش یافت. اسیدآمینه علاوه بر اجزا برگ، بر رنگیزه‏های آن (کلروفیل a، b و کلروفیل کل) نیز تأثیرگذار بود. بیش‌ترین میزان کلروفیل a، b و کلروفیل کل به‌ترتیب 94/4، 06/6 و 10/11 میلی‌گرم برگرم وزن‌تر برگ در تیمار 5/4 میلی‌لیتر در لیتر اسیدآمینه و کم‌ترین میزان این صفات در شاهد مشاهده شد. هم‌چنین نتایج، نشان‌دهنده تأثیر معنی‏دار اسیدآمینه بر صفات کمی بوته بود، به‌طوری‌که بیش‌ترین طول بوته و تعداد شاخه‌های جانبی در بالاترین سطح اسیدآمینه به‌دست آمد. اسیدآمینه نیز اجزا عملکرد (وزن، طول و قطر میوه، عملکرد محصول و تعداد میوه) و صفات بیوشیمیایی میوه (درصد آنتی‌اکسیدانی و فنول کل) را تحت تأثیر خود قرار داد، به‌طوری‌که بیش‌ترین عملکرد محصول (3/4740 کیلوگرم در هکتار)، میزان فنول (68/8 میلی‏گرم گالیک ‌اسید در صد‌ گرم ماده) و فعالیت آنتی‌اکسیدانی (48/68 درصد) در تیمار 5/4 میلی‌لیتر در لیتر اسیدآمینه حاصل شد. بر اساس نتایج این آزمایش، استفاده از اسیدآمینه، نقش مؤثری بر صفات کمی و کیفی گیاه کدوی تلخ داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Compound Containing Amino Acid Spraying on Morphological and Biochemical Characteristics of Bitter Squash (Momordica charantia L.)

نویسندگان [English]

  • Mohmmad Hossein Aminifard 1
  • Sekene Khandan Deharbab 2
1 Assistant Professor, Department of Horticultural Science, Faculty of Agriculture, University of Birjand, Birjand, Iran
2 MSc Student, Department of Horticultural Science, Faculty of Agriculture, University of Birjand, Birjand, Iran
چکیده [English]

The present study was carried out to evaluate the effect of amino acid on growth, yield and biochemical characteristics of squash bitter under field conditions. Amino acid was applied in four levels )0, 1.5, 3 and 4.5 ml.L-1) of a commercial compound containing amino acid (Tecamin Max) during three stages of foliar spraying (before flowering, flowering and fruit set time).The experiment was laid out according to randomized complete block design with three replications at university of Birjand. Amino acid rate increasing affected significantly plant vegetative growth (fresh and dry weight and leaf area). Amino acid fertilizer affected photosynthetic pigments (chl a, chl b and total chl). The highest amount of chl a, b and total chl (4.94, 6.06 and 11.10 mg. g-1f.w) were obtained in plants treated with 4.5 ml.L-1 amino acid, while the lowest values were recorded in the control. It was observed that amino acid improved on quantitative characteristics of bush, so that the highest bush length and number of lateral branches were obtained at the highest level of the amino acid. Application of different levels of amino acid had a positive effect on the yield indices (fruit weight,  fruit length, number of fruits and yield) and biochemical characteristics of fruit (antioxidants activity and total phenol). The highest yield (4740.3 kg. ha-1), total phenol (8.68 mg GAE/100g) and antioxidant activity (68.48%) were obtained in plants treated with 4.5 ml.L-1amino acid. Results showed that amino acid had strongly influenced vegetative and reproductive growth of bitter squash.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Photosynthetic pigments
  • Antioxidant activity
  • Yield
  • Carla