اثر کم آبیاری و هیومیک اسید بر رشد، عملکرد و پوسیدگی گلگاه در گوجه‌فرنگی گلخانه‌ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشجوی کارشناسی، گروه باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران

10.22084/ppt.2020.17003.1862

چکیده

به‌منظور بررسی تأثیر هیومیک اسید بر خصوصیات رشدی گوجه‌فرنگی در شرایط کم آبیاری، آزمایشی به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کاملاً تصادفی و با سه تکرار به اجرا در آمد. تیمارها شامل شاهد، آبیاری در حد ظرفیت مزرعه (FC)، آبیاری به‌صورت آبیاری به‌صورت دوسوم ظرفیت مزرعه (2/3 FC) و نصف ظرفیت مزرعه (1/2 FC) و سه سطح هیومیک اسید (صفر، 1000 و 2000 میلی‌گرم بر لیتر به‌صورت کودآبیاری) اعمال گردید. نتایج نشان داد شاخص کلروفیل، محتوای نسبی آب برگ، وزن‌تر شاخساره، وزن‌تر و خشک‌ریشه، فتوسنتز، تعداد کل میوه و وزن‌تر میوه با کاهش آبیاری کاهش یافت. میزان نشت یونی، قند میوه و درصد پوسیدگی میوه با تیمار کم آبیاری افزایش معنی­داری نسبت به شاهد نشان داد. کم‌ترین کاهش وزن‌تر شاخساره در تیمار ppm2000× 2/3FC هیومیک اسید  به میزان 10 درصد نسبت به شاهد دیده شد. وزن‌تر ریشه در تیمار ppm2000 هیومیک اسید نسبت به شاهد در تمام سطوح آبیاری کاهش یافت و وزن خشک‌ریشه بدون استفاده از هیومیک اسید در هر دو تیمار آبیاری کاهش یافت. وزن‌تر میوه در 1/2FC و ppm2000 هیومیک­اسید کاهش یافت و وزن­خشک میوه در تیمار 1/2FC و کلیه سطوح هیومیک اسید کاهش یافت. محتوای نسبی آب برگ با کاهش آبیاری در کلیه تیمارهای هیومیک اسید نسبت به FC کاهش و نشت یونی افزایش داشت. تعداد میوه سبز در تیمار 1/2FC و صفر و ppm2000 هیومیک اسید کاهش یافت. تعداد میوه با عارضه پوسیدگی گلگاه در تیمار 1/2FC در کلیه غلظت‌های هیومیک اسید افزایش یافت و در سایر تیمارها کم‌تر بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Deficit Irrigation and Humic Acid on Growth, Yield and Blossom End Rot of Greenhouse Tomatoes

نویسندگان [English]

  • Maryam Haghighi 1
  • Elham Kazemi 2
1 Associate Professor, Department of Horticulture, College of Agriculture, Isfahan University of Technology, Isfahan, Iran
2 BSc Student, Department of Horticulture, Faculty of Agriculture, Isfahan University of Technology, Isfahan, Iran
چکیده [English]

In order to investigate the effect of humic acid on growth characteristics of tomato under deficit irrigation conditions, a factorial experiment was conducted in a CRB design with three replications. Factors included irrigation at field capacity (FC), irrigation in half of the field capacity (1/2FC) and irrigation in two-thirds field capacity (2/3FC) and three levels of humic acid (0, 1000 and 2000 mg/L) was applied. The results showed that chlorophyll index, relative water content of leaf, shoot weight, root dry and fresh weight, photosynthesis, total fruit and fruit weight decreased with irrigation reduction. The level of ion leakage, fruit TSS and percentage of fruit rot in low irrigation treatments showed a significant increase compared to control.The lowest shoot loss was observed in the treatment of 2000 ppm × 2/3FC humic acid at 10% relative to control. Root weights in the 2000 ppm humic acid treatment decreased at all irrigation levels and dry weight without using humic acid decreased in both irrigation treatments. Fresh weight of fruits decreased by 1/2FC and 2000 ppm of humic acid, and the dry weight of fruit was decreased in 1/2FC and all humic acid levels. RWC of leaves decreased with reduction of irrigation in all humic acid treatments compared to FC and ion leakage increased. The number of green fruits decreased by 1/2FC with zero and 2000ppm humicacid.The number of fruit with the blossom end rot in 1/2FC treatment increased in all humic acid concentrations and was lower in other treatments.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Drought stress
  • Photosynthesis
  • Flied capacity
  • Fruit