اثرات سطوح مختلف گوگرد و شوری آب آبیاری بر عملکرد و برخی خصوصیات رشدی سویا در شرایط گلخانه‌ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه اصلاح نباتات، دانشکده علوم زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران

2 دانشیار، گروه اصلاح نباتات، دانشکده علوم زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران

3 استادیار، گروه اصلاح نباتات، دانشکده علوم زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران

چکیده

به‌منظور بررسی اثرات سطوح مختلف گوگرد و شوری آب آبیاری، آزمایشی به‌صورت فاکتوریل 3 × 3 × 4 بر پایه طرح بلوک‌های کامل تصادفی در سال زراعی 96-1395 با سه تکرار انجام شد. چهار ژنوتیپ سویا (هیل، دیر، ویلیامز و فورد) در سه سطح شوری آب آبیاری (شاهد، چهار و هشت دسی‌زیمنس بر متر) و سه سطح گوگرد (شاهد، پنج و 10 گرم گوگرد پودری در هر گلدان) موردبررسی قرار گرفتند. صفات ارتفاع شاخه اصلی و فرعی، تعداد غلاف شاخه اصلی و فرعی، وزن‌تر و خشک بخش هوایی، وزن صد دانه و عملکرد تک بوته ارزیابی شدند. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر ژنوتیپ، گوگرد، شوری و گوگرد × شوری بر کل صفات، اثرات متقابل سه‌گانه در همه صفات به جزء ارتفاع شاخه اصلی، وزن خشک بخش هوایی و وزن صد دانه معنی‌دار بود. مقایسه میانگین نشان داد با افزایش شوری، میانگین صفت عملکرد تک بوته به‌طور معنی‌داری کاهش یافت. بیش‌ترین ارتفاع شاخه اصلی و فرعی، تعداد غلاف در شاخه اصلی و فرعی، وزن‌تر و خشک بخش هوایی، وزن صد دانه و عملکرد تک بوته در سطح شاهد شوری و سطح دوم گوگرد حاصل شد. بیش‌ترین همبستگی مشاهده شده بین عملکرد تک بوته با وزن خشک بخش هوایی در شرایط شاهد و شوری چهار بود. بر اساس نتایج مقایسه‌های میانگین، میزان کاهش صفات ارتفاع شاخه اصلی و فرعی، تعداد غلاف در شاخه اصلی و فرعی، وزن‌تر و خشک بخش هوایی، وزن صد دانه و عملکرد تک بوته در سطح پنج گرم گوگرد نسبت به 10 گرم کم‌تر بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Different Levels Effects of Sulfur and Salinity of Irrigation Water on Yield and some Growth Characteristics of Soybean in Greenhouse Conditions

نویسندگان [English]

  • Zahra Abedi 1
  • Hamid Najafi Zarini 2
  • Seyed Mostafa Emadi 3
  • Nadali Bagheri 3
1 PhD Student, Department of Plant Breeding, Faculty of Crop Science, Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University, Sari, Iran
2 Associate Professor, Department of Plant Breeding, Faculty of Crop Science, Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University, Sari, Iran
3 Assistant Professor, Department of Plant Breeding, Faculty of Crop Science, Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University, Sari, Iran
چکیده [English]

In order to investigating the effects of different levels of sulfur and salinity of irrigation water, a 3× 3× 4 factorial experiment based on randomized complete block design was conducted in 2016-2017, with three replications. Four soybean genotypes (Hill, Dayr, Williams and Ford), in three levels of irrigation water salinity (control, 4 and 8 ds/m) and three levels of sulfur (control, 5 and 10 grams of sulfur powder in each pot) were investigated. The traits of main and sub branch height, number of main and sub branch pods, fresh and dry weight of shoot, 100 seed weight and yield per plant were evaluated. The results of analysis of variance showed that the effect of genotype, sulfur, salinity and sulfur × salinity on all traits, triple interactions effects in all traits except the main branch height, dry weight of shoot and 100 grain weight became significant. Mean comparison showed with increasing salinity, mean of traits and yield in per plant decreased significantly. The highest main and sub branch height, number of pods in main and sub branch, wet and dry weight, 100 seed weight and yield per plant were obtained at the control level of salinity and the second level of sulfur. The highest correlation of yield per plant in control and 4 ds/m salinity was with dry weight trait. Based on the results of mean comparisons with salinity stress, the reduction of traits of main and sub branch height, number of main and sub branch pods, fresh and dry weight of shoot, 100 seed weight and yield per plant in 5 gram of sulfur was lower than 10 gram of sulfur.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Height
  • Soybean
  • Correlation coefficients
  • Pod
  • Grain yield