بررسی تأثیر سطوح مختلف هیومیک اسید و تراکم کاشت بر صفات کمی و عملکرد گیاه شنبلیله

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

چکیده

به‌منظور بررسی اثر هیومیک اسید و تراکم کاشت بر صفات کمی و عملکرد گیاه شنبلیله، آزمایشی، به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‏های کامل تصادفی اجرا شد. تیمارهای آزمایش شامل سه سطح هیومیک اسید (صفر، پنج و 10 کیلوگرم در هکتار) و دو سطح تراکم کاشت (25 و 50 بوته در مترمربع) بودند. نتایج، نشان‌دهنده تأثیر معنی‏دار هیومیک اسید بر ارتفاع، تعداد شاخه جانبی، تعداد برگ و رنگیزه‏های کلروفیل بود، به‌طوری‌که بیش‌ترین تعداد برگ (77/44) در تیمار 10 کیلوگرم در هکتار هیومیک اسید و کم‌ترین تعداد برگ (55/32) از تیمار شاهد به‌دست آمد. نتایج نشان دادند، هیومیک اسید بر وزن­تر و خشک بوته، تعداد دانه در غلاف، عملکرد بیولوژیک، عملکرد دانه معنی‌دار شد. بیش‌ترین میزان وزن‌تر و خشک بوته از تیمار 10 کیلوگرم در هکتار هیومیک اسید و کم‌ترین میزان این صفات از شاهد به‌دست آمد. تراکم کاشت بر تعداد برگ در بوته و کلروفیل کل معنی‌داری شد، به‌طوری‌که تراکم کاشت 25 بوته در مترمربع سبب افزایش 22/10 درصدی کلروفیل کل نسبت به تراکم 50 بوته در مترمربع گردید، هم‌چنین برهم‌کنش هیومیک اسید و تراکم کاشت بر ارتفاع، تعداد شاخه جانبی، عملکرد بیولوژیک و وزن هزاردانه معنی‌دار گردید، به‌طوری‌که بیش‌ترین میزان عملکرد بیولوژیک از تیمار 10 کیلوگرم در هکتار هیومیک اسید و تراکم کاشت 50 بوته در مترمربع و کم‌ترین میزان این صفت از شاهد با تراکم کاشت 50 بوته به‌دست آمد. بر اساس نتایج این آزمایش، استفاده از هیومیک اسید (10 کیلوگرم در هکتار) و تراکم کاشت (25 بوته در مترمربع)، نقش مؤثری در افزایش صفات رشدی شنبلیله داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of different levels of humic acid and planti density on quantitative characteristics and yield of fenugreek (Trigonella foenum- graecum L.)

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hossein Aminifard 1
  • Homeyra Ghaderi Zeh 2
  • Hassan Bayat 1
1 Associate Professor, Department of Horticultural Sciences, College of Agriculture, University of Birjand, Birjand, Iran
2 MSc Student, Department of Horticultural Sciences, College of Agriculture, University of Birjand, Birjand, Iran
چکیده [English]

The effects of applications of humic acid and planting density on characteristics of fenugreek were evaluated. Treatments were of three levels of humic acid (0, 5 and 10 kg ha-1) and tow density planting (25, 50 plants /m 2). This experiment was carried out as factorial based on randomized completely block design with three replications. The results showed that humic acid was significant on fresh and dry weight of the plant, so that the fresh and dry weight of the plant were recorded in 10 kg ha-1 humic acid and the lowest fresh and dry weight of the plant were obtained in control treatment, however, there was no statistically significant difference between treatments of 5 and 10 kg ha-1 in dry matter per plant. The results showed a significant effect of humic acid on the number of leaves and its pigments. The highest number of leaves (44.77) was observed from application of 10 kg ha-1 humic acid and the lowest number of leaves (32.55) was obtained in control treatment. Planting density was significant on the index of harvest index. The highest harvest index was obtained with 72.57% in the density of 50 plants/m 2 and the lowest was 57.79% in a density of 25 plants/m 2. Also, the interaction of humic acid and plant density on biological yield and 1000 seed weight were significant, so that the highest biological yield was observed in 10 kg.ha-1 humic acid and plant density 50 plants/m 2.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Plant height
  • photosynthetic pigments
  • 1000-seed weight
  • Biological yield