اثر کاربرد پلیمر سوپرجاذب و عمق کاشت بر عملکرد، غده کل و قابل‌فروش در سه رقم سیب‌زمینی در کشت پاییزه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه زراعت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان، تاکستان، ایران

2 دانشیار، گروه زراعت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان، تاکستان، ایران

3 استادیار پژوهشی، بخش تحقیقات علوم زراعی- باغی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، همدان، ایران

4 استادیار، گروه زراعت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان، تاکستان، ایران

چکیده

به‌منظور بررسی اثر کاربرد پلیمر سوپرجاذب و عمق کشت بر عملکرد غده و بازارپسندی غده سیب‌زمینی در کشت پاییزه، آزمایشی طی دو سال زراعی 1395 و 1396 در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی شهرستان همدان، به‌صورت کرت‌های دوبار خردشده در قالب طرح پایه بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار به اجرا درآمد. کرت اصلی شامل عمق کشت در چهار سطح (10، 15، 20 و 25 سانتی‌متر)، کرت فرعی شامل ارقام سیب‌زمینی (رقم زودرس سانته، متوسط زودرس فونتین و متوسط دیررس آگریا) و کرت فرعی فرعی دربرگیرنده کاربرد سوپرجاذب در دو سطح (0 و 70 کیلوگرم در هکتار) بود. بر اساس نتایج حاصل از این تحقیق، اثر متقابل سه‌جانبه رقم و عمق کشت با کاربرد سوپرجاذب بر تعداد و وزن غده ریز (کم‌تر از 35 میلی‌متر)، تعداد و وزن غده بدشکل و عملکرد کل در سطح احتمال یک درصد و بر تعداد و وزن غده متوسط (بین 55-35 میلی‌متر) در سطح احتمال پنج درصد معنی‌دار شد. نتایج مقایسه میانگین نشان داد که در هر سه رقم، بیش‌ترین وزن و تعداد غده متوسط، در عمق کشت 20 سانتی‌متر با کاربرد سوپرجاذب حاصل گردید. درمجموع، کاربرد سوپرجاذب در هر سه رقم منجر به افزایش عملکرد کل و غده قابل‌فروش تولیدی شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Superabsorbent Polymer and Sowing Depth on Total Yield and Marketability of some Potato Cultivars in Autumn Planting

نویسندگان [English]

  • Saiedeh Salavati 1
  • Seyed Alireza Valadabadi 2
  • Khosro Parvizi 3
  • Saeed Sayfzadeh 4
  • Ismail Hadidi Masouleh 4
1 PhD Student, Department of Agronomy, College of Agriculture, Takestan Branch, Islamic Azad University, Takestan, Iran
2 Associate Professor, Department of Agronomy, College of Agriculture, Takestan Branch, Islamic Azad University, Takestan, Iran
3 Assistant Professor, Horticulture Crops Research Department, Hamedan Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, AREEO, Hamedan, Iran
4 Assistant Professor, Department of Agronomy, College of Agriculture, Takestan Branch, Islamic Azad University, Takestan, Iran
چکیده [English]

To investigate the effect of superabsorbent polymer (SAP) and planting depth on total and marketability tuder yield of three potato cultivars, an experiment was conducted during 2016 and 2017 at Agricultural and Natural Resources Research and Education Center of Hamadan, Iran. The experiment was conducted as split split plot based on a randomized complete block design (RCBD) with three replications. The main plot included a planting depth at four levels (10, 15, 20 and 25 cm), subplot was consisted of a potato cultivar at three levels (Sante, Fontine and Agria) and sub-subplot comprised a SAP application at two levels (application and non-application of SAP). The results of this research showed that there is a significant interaction effect of cultivar and sowing depth with SAP on the number and weight of small tubers, deformed tubers and total yield (p<0.01) and on the number and weight of medium tubers (p<0.05). In this regard, the highest number and weight of medium tubers obtained at depth of 20 cm along with SAP usage in all cultivars. In general, the results revealed that SAP usage in all of the cultivars led to an increase in marketable tubers and total yield.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Total tuber yield
  • Deformed tubers
  • Weight of tubers
  • Superabsorbent material