مقاومت توده‌های جودره (.Hordeum spontaneum L) به علف‌کش سولفوسولفورون در مناطق مختلف فارس

نوع مقاله : مقاله کوتاه پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی‌ارشد، گروه زراعت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد فسا، فسا، ایران

2 دانشیار، گروه زراعت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد فسا، فسا، ایران

چکیده

به‌منظور بررسی مقاومت توده‌های جودره به علف‌کش سولفوسولفورون، آزمایشی در پنج منطقه از رویشگاه های این علف هرز در استان فارس در مزارع آیشی که به‌صورت طبیعی آلوده به جودره بودند انجام شد و هشت تیمار علف کشی شامل صفر (شاهد)، ۲۵/۰، ۵/۰، ۱، ۲، ۴، ۸ و ۱۶ برابر دز توصیه شده (معادل 25 گرم ماده مؤثر در هکتار) در چهار تکرار با استفاده از خطای استاندارد میانگین تیمارها با هم مقایسه شدند. نتایج نشان داد که میانگین نمره‎دهی چشمی با معیار شورای تحقیقات علف های هرز اروپا (EWRC) تحت تأثیر دزهای علف‌کش سولفوسولفورون قرار گرفت. در تمامی مناطق رویشگاهی جودره، بالاترین سطح کشندگی علف هرز از تیمارهای 200 و 400 گرم ماده مؤثر در هکتار به‌دست آمد. میانگین بقای جودره در مناطق مختلف نیز با مصرف 400 گرم علف کش 8 درصد بود. واکنش وزن خشک جودره به دزهای مختلف سولفوسولفورون با برازش معادله لگاریتم لجستیکی نشان داد که با مصرف 100 گرم سولفوسولفورون، وزن خشک جودره 64 درصد کاهش یافت. درجه مقاومت توده های مناطق مختلف به علف‌کش به‌طور قابل‌‌توجهی متغیر بود. براساس نسبت GR50، منطقه فسا به ‌عنوان مقاوم‌ترین توده با درجه مقاومت 22/1 و سپس توده زرقان با درجه مقاومت 11/1 معرفی شدند. اقلید و جهرم (93/0 و 88/0) نیز درجه متوسط بودند و لار به‌عنوان توده حساس شناخته شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Resistance of Wild Barley (Hordeum spontaneum L.) Populations Against Sulfosulfuron Herbicide in Different Fars Regions

نویسندگان [English]

  • Sajjad Dindarloo Inaloo 1
  • Mehdi Madandoust 2
1 MSc Student, Department of Agronomy, Islamic Azad University, Fasa Branch, Fasa, Iran
2 Associate Professor, Department of Agronomy, Islamic Azad University, Fasa Branch, Fasa, Iran
چکیده [English]

In order to investigate the resistance of H. spontaneum L. against Sulfosulfuron herbicide, an experiment was conducted in five growing regions of this weed in Fars Province (Iran) in fallow farms that were naturally infected with H. spontaneum. Eight herbicide treatments including 0 (control), 0.25, 0.5, 1, 2, 4, 8 and 16 times the recommended dose (equivalent to 25 g ai.ha-1) in four replicates using the standard error of the mean treatments were compared. The results showed that the level of visual scoring (EWRC) was significantly influenced by Sulfosulfuron herbicide doses. The highest level of weed killing was under treatments of 200 and 400 g ai.ha-1 in all regions of this weed growth. The average survival of wild barley was 8% in different regions with the use of 400 g of herbicide. The dry weight response of H. spontaneum to different doses of Sulfosulfuron evaluated using the fitting of the log-logistic equation, and showed that by consuming up to 100 g of sulfosulfuron, the dry weight of wild barley had a severe reduction of 64%.The resistance degree of different regions biotypes to herbicides was variable considerably. Based on the GR50 ratio, Fasa region was the most resistant of biotype with a resistance degree of 1.22 and then Zarghan biotype was introduced with a resistance degree of 1.11. Eghlid and Jahrom (0.93 and 0.88) were intermediate degree too and Lar was identified as a sensitive biotype.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Apirous
  • Tolerance
  • Wild barley
  • Habitat