اثر پیش¬تیمار سالیسیلیک اسید بر ویژگی¬های جوانه¬زنی همیشه بهار(Callendulla officinalis) در شرایط تنش شوری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی سابق کارشناسی¬ارشد آگرو¬اکولوژی، گروه زراعت و اصلاح نباتات، منابع طبیعی دانشگاه رازی، کرمانشاه

2 استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی، کرمانشاه

چکیده

به­منظور بررسی تأثیر پیش­تیمار سالیسیلیک اسید بر ویژگی­های جوانه­زنی­ها در شرایط تنش شوری، آزمایشی به­صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با چهار تکرار انجام گرفت. فاکتورهای آزمایش شامل سالیســیلیک اسیــد در سه سطح (صفر، 5/0 و 1 میلی­مولار) و کلرید سدیم در چهار سطح (صفر، 50، 100 و 200 میلی­مولار) بودند. اثرات ساده و متقابل کلیه فاکتورها بر درصد و سرعت جوانه­زنی، بنیه بذر، طول ریشه­چه و ساقه­چه، وزن خشک ریشه­چه، ساقه­چه و گیاهچه معنی­دار بودند. سالیسیلیک اسید تأثیر مثبتی بر جوانه­زنی داشت و در تیمارهای تنش دیده سبب افزایش جوانه­زنی شد. در بین سطوح سالیسیلیک اسید، پیش­تیمار با غلظت 5/0 میلی­مولار بیشترین درصد و سرعت جوانه­زنی، بنیه بذر، طول ریشه­چه و ساقه­چه، وزن خشک ریشه­چه، ساقه­چه و گیاهچه را دارا بود و غلظت 1 میلی­مولار بیشترین وزن خشک ریشه­چه به ساقه­چه را داشت. پیش­تیمار با سالیسیلیک اسید در غلظت 5/0 میلی­مولار ضمن اینکه تاثیر بیشتری بر جوانه­زنی داشت، سبب افزایش مقاومت گیاهچه­های همیشه بهار تحت تنش شوری نیز شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Pretreatment of Salicylic Acid on Germination and Seedling Properties Callendulla officinalis in Salt Stress Condition

نویسندگان [English]

  • Ellahe Ghasemi jobshahr 1
  • Mahmood Khoramivafa 2
1 M.Sc Graduated Student in Agroecology, Campus of Agriculture and Natural Resources, Razi University, Kermanshah
2 Assistant professor, Department of Agronomy and plant Breeding, Campus of Agriculture and Natural Resources, Razi University, Kermanshah
چکیده [English]

An experiment was conducted to investigate pretreatment effects of Salicylic acid on germination properties of Callendulla officinalis L. under salinity stress condition. The experiment was arranged as factorial design  in a randomized block design with four replications. Factors were included salicylic acid at three concentrations (0, 0.5, 1 mM) and NaCl at four concentrations (0, 50, 100, 200 mM). Both of separated and interaction effects were significant on germination percentage, germination rate, vigor index, length of radicle and hypocotyle, dry weight of radicle and hypocotyle and seedling, as well as radicle-hypocotyle ratio. Salicylic acid had a positive effect on germination and encouraged it under stress treatment. There was the highest germination percentage, germination rate, vigor index, length of radical-hypocotyle, dry weight of radical and hypocotyle and seedling by pretreatment with concentration of 0.5 mM salicylic acid. While concentrations of 1mM led to the highest radical/hypocotyle ratio. Not only pretreatment by salicylic acid at concentration of 0.5 mM had resulted in the highest performance in germination properties but also promoted survival of the seedling under salinity conditions compare to control statistically.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Salicylic acid
  • Seed vigor
  • Callendulla officinalis
  • Salinity
  • Sodium chloride