دوره و شماره: دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1391 

مقاله پژوهشی

1. تأثیر مرحله برداشت میوه بر مقدار و ترکیب اصلی در اسانس رازیانه (Foeniculum vulgare) بومی همدان

صفحه 1-9

رضا شاه¬حسینی؛ محمّد دولتی؛ فاطمه سفیدکُن؛ علی عزیزی