تأثیر کاربرد کودهای گوگرد و روی بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت (Zea mays L.) تحت سطوح مختلف آبیاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان، سنندج

2 دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان، سنندج

چکیده

به­منظور بررسی تأثیر کاربرد کود­های گوگرد و روی، بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت تحت سطوح مختلف آبیاری، در بهار سال 1389، آزمایشی در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه کردستان به­صورت اسپلیت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک­های کامل تصادفی در چهار تکرار به اجرا درآمد. سه سطح آبیاری شامل آبیاری کامل (2- بار)، تنش ملایم خشکی (7- بار) و تنش شدید خشکی (12- بار) به­عنوان سطوح فاکتور اصلی در نظر گرفته شدند. کود گوگرد در دو سطح صفر (شاهد) و 30 کیلوگرم در هکتار و کود روی در دو سطح صفر (شاهد) و یک کیلوگرم در هکتار به­صورت فاکتوریل در کرت­های فرعی قرار گرفتند. صفات مورد اندازه­گیری عبارت بودند از: تعداد بلال در مترمربع، تعداد ردیف دانه در بلال، تعداد دانه در ردیف، تعداد دانه در بلال، وزن بلال، وزن چوب بلال، وزن دانه­های هر بلال، وزن هزار دانه، عملکرد دانه، عملکرد ماده خشک و شاخص برداشت. نتایج نشان داد تنش خشکی باعث کاهش مقادیر کلیه صفات مورد بررسی گردید. اثر توأم سطوح آبیاری و کود گوگرد، صفات تعداد ردیف در بلال، تعداد دانه در ردیف، عملکرد دانه و عملکرد ماده خشک را به­طور معنی­داری تحت تأثیر قرار داد. اثر متقابل کود­های گوگرد و روی نیز بر تعداد ردیف دانه در بلال و تعداد دانه در ردیف، معنی­دار بود. کاربرد کود گوگرد در شرایط آبیاری کامل باعث افزایش عملکرد دانه و ماده خشک  گردید و گوگرد اثرات تنش شدید خشکی روی عملکرد ذرت را نیز کاهش داد. کود روی در شرایط آبیاری کامل باعث افزایش مقادیر برخی از صفات گردید اما در اکثر صفات مورد مطالعه، نقشی در کاهش اثرات تنش خشکی نداشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Sulfur and Zinc Fertilizers Application on Yield, and Yield Component of Corn (Zea mays L.) Under Different Irrigation Levels

نویسندگان [English]

  • Yousef Sohrabi 1
  • A Ahmadi 2
1 Assistant Professor, Department of Agronomy, University of Kurdistan, Kurdistan, Sanandaj
2 MSc. Student, Department of Agronomy, University of Kurdistan, Kurdistan, Sanandaj
چکیده [English]

In order to study the effect of zinc and sulphur fertilizers application on yield and yield component of corn under different irrigation levels an experiment was conducted in the experimental farm of agricultural faculty, university of Kurdistan in the growing season of 2010. The experiment was arranged in split-plot factorial based on a randomized complete block with four replications. Three irrigation levels consisted of full irrigation (-2 bar), moderate drought stress (-7 bar) and severe drought stress (-12 bar) that was considered as main plots. Two sulphur fertilizer levels included application of zero (control) and 30 kg/ha with two zinc fertilizer levels consisted of application of zero (control) and 1 kg/ha which were allocated to sub plots. The measured traits were: number of ears m-2, number of grain row per ear, number of grains per row, number of grains per ear, ear weight, weight of ear cob, grains weight per ear, seed thousand weight, grain yield, dry matter yield and harvest index of corn. Results showed that drought stress decreased amounts of all studied properties. The number of row per ear, number of grains per row, grain and dry matter yield characteristics were significantly affected by interaction of irrigation levels × sulphur fertilizer interaction. Interaction between zinc and sulphur fertilizers noticeably was significant on traits of number of grain row per ear and number of grains per row. The application of sulphur fertilizer under full-irrigation condition increased grain and dry matter yield and also reduced the effects of severe drought stress on corn yield. The zinc fertilizer application under well-irrigated condition caused to increase in amounts of some properties, but in the major studied traits had not any role in reducing the effect of drought stress.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Full irrigation
  • Drought stress
  • Corn yield
  • Sulphur and Zinc fertilizers