اثر کاربرد بیرونی پوترسین بر توسعه تخمک و نجات جنین در دو رقم انگور بکربار کاذب ایرانی(Vitis vinifera L.)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ارومیه

2 دانشجوی سابق کارشناسی ارشد علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ارومیه

3 استادیار پژوهشی دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ارومیه

چکیده

ارقام بی­دانه انگور به­طور وسیع در ایران پرورش داده می­شوند. سقط جنین در انگور­های بکربار کاذب محدودیت بزرگی در کارآیی اصلاح ارقام بیدانه ایجاد می­کند، پژوهش حاضر جهت بررسی تأثیر کاربرد بیرونی پوترسین در شرایط مزرعه بر توسعه تخمک و نجات جنین در دو رقم انگور بکربار کاذب (عسکری و بی­دانه­سفید) طراحی و اجرا گردید. غلظت­های پوترسین صفر، 2 ،20 و30 میلی­گرم در لیتر بود. طول حبه و تخمک­های رقم بی­دانه سفید،20 روز و رقم عسکری 40 روز بعد از باز شدن گل اندازه­گیری شد و سپس تخمک­های بیرون آورده شده از درون حبه­ها بر روی محیط­کشت نیچ و نیچ حاوی 1 میکرومول جیبرلین، 1 میکرومول نفتالین استیک اسید، 2 گرم در لیتر زغال فعال، 20 گرم در لیتر ساکارز و 8 گرم در لیتر آگار کشت شدند. صفات مورد بررسی شامل طول حبه و تخمک، تخمک­های قهوه­ای شده، کالوس داده و جوانه­زده بود. نتایج تحقیقات نشان داد که غلظت­های مختلف محلول­پاشی پوترسین بر طول حبه و تخمک، درصد تخمک­های قهوه­ای شده و جوانه­زده در سطح احتمال 1 درصد معنی­دار بود. همچنین درصـــد تخمک­های حاوی کالوس در غلظت­های مختلف پوترسین در سطح احتمال 5 درصد معنی­دار بود. کاربرد 30 میلی­گرم در لیتر پوترسین به­طور معنی­دار سبب افزایش طول حبه و تخمک، درصد تخمک­های حاوی کالوس و جوانه­زده و کاهش تخمک­های قهوه­ای شده گردید. جوانه­زنی تخمک­ها در غلظت30 میلی­گرم در لیتر پوترسین در رقم انگور عسکری 018/30 درصد و در رقم انگور بی­دانه سفید 41/24 درصد بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Putrescine Application on the Development of Ovule and Subsequent Embryo Rescue of Two Iranian Stenospermic Grape (Vitis vinifera L.)

نویسندگان [English]

  • Rasoul Jalili-marandi 1
  • Elham Masomi 2
  • Hamed Dolati-bane 3
1 Associate professor, Horticulture Urmia University, Urmia
2 Former graduate student of Horticulture Urmia University, Urmia
3 Research Assistant Professor Urmia University, Urmia
چکیده [English]

Seedless grape cultivars (Vitis vinifera L.) are widely grown in Iran. Abortion of zygotic embryos in stenospermocarpic grapes largely limits the efficiency of breeding of seedless cultivars. The present study was designed to investigate effects of exogenously applied putrescine to the grapevines in field condition on ovule development and subsequent embryo rescue of two stenospermocarpic grape cultivars (Askary and Bidaneh Sefid). Concentrations of putrescine were 0, 2, 20 and 30mg/l. Length of berries and ovules were measured in Bidaneh Sefid after 20 days and Askary after 40 days of flower opening then, dissected out of ovules from berries were cultured in Nitsch & Nitsch medium containing 1µM GA3, 1µM NAA, 2 g/l activated charcoal, 20 g/l sucrose and 8 g/l agar. Evaluated characteristics were length of berries and ovules, browned, with callus and germinated ovules. The results showed that different concentrations of putrescine sprays were significant on length of berry and ovule, percentage of browned and germinated ovules at 1% level. Also percentages of ovules with callus were significant in different concentrations of putrescine at 5 %. Application of putrescine at 30 mg/l significantly increased length of berry and ovule, percentage of ovules with callus, germinated ovules and decreased browned ovules. Ovules germination at 30 mg/l concentration of putrescine was 30.018% in Askary cultivar and 24.412% in Bidaneh Sefid.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Seedlessness
  • Putrescine
  • Ovule culture
  • Embryo abortion
  • Culture medium