مقایسه اثر عصاره چغندر قرمز (.Beta vulgaris L) و اسیدفولیک بر عمر گلجای دو رقم گل شاخه بریده رز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه علوم و مهندسی باغبانی، دانشکده کشاورزی و محیط زیست، دانشگاه اراک، اراک، ایران

2 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد، گروه علوم و مهندسی باغبانی، دانشکده کشاورزی و محیط زیست، دانشگاه اراک، اراک، ایران

چکیده

در این پژوهش تأثیر عصاره چغندر قرمز و اسیدفولیک در طی سه آزمایش بر عمر گلجای گل‌های رز شاخه بریده رقم‌های قرمز (سامورایی) و سفید (وایت آوالانچ) بررسی شد. در آزمایش اول چهار غلظت عصاره چغندر قرمز (صفر، 50، 100 و 200 میلی‌لیتر در لیتر) و در آزمایش دوم سه غلظت عصاره چغندر قرمز (صفر، 20 و 50 میلی‌لیتر در لیتر) استفاده شد. در آزمایش سوم چهار غلظت صفر، 25، 50 و 100 میلی‌گرم در لیتر اسیدفولیک به‌همراه 2 درصد ساکارز مورداستفاده قرار گرفت. گل‌ها به‌صورت تیمار کوتاه مدت (24 ساعت) در این محلول‌ها نگهداری شدند و پس از آن تا پایان عمر گلجای در آب مقطر قرار داشتند. صفات ‌مورد‌ ارزیابی شامل عمر گلجای، وزن‌‌تر نسبی، محلول جذب شده نسبی، میزان آنتوسیانین، کلروفیل، نشت یونی و محتوای نسبی آب برگ‌ها بود. نتایج نشان داد که عمر گلجای و وزن‌‌تر نسبی رقم سفید وایت آوالانچ در کل نسبت به رقم قرمز سامورایی بیش‌تر است. با افزایش مقادیر عصاره چغندر قرمز، مقدار آنتوسیانین در گلبرگ‌های گل‌های تیمار شده افزایش نشان داد. اما در مقابل در غلظت‌های کم‌تر عصاره مقدار محلول نسبی جذب شده و در نتیجه عمر گلجای افزایش یافت. در آزمایش سوم وزن‌‌تر نسبی و میزان محلول جذب شده در تیمار شاهد که شامل آب مقطر به‌علاوه دو درصد ساکارز بود در همه روز‌ها بیش‌تر بود و پس از آن تیمار 25 میلی‌گرم در لیتر اسیدفولیک بهترین عملکرد را داشتند. پیشنهاد می‌شود که از غلظت‌های کم‌تر این ترکیبات و همراه با ترکیبات ضدمیکروبی استفاده شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Comparison Effect of red Beetroot Extract (Beta vulgaris L.) and Folic Acid on the Vase Life of Two Rose Cut-Flower Cultivars

نویسندگان [English]

  • Mousa Solgi 1
  • Bahareh Shahrjerdi 2
1 Associate Professor, Department of Horticultural Science and Engineering, Faculty of Agriculture and Environmental Science, University of Arak, Arak, Iran
2 MSc Graduated, Department of Horticultural Science and Engineering, Faculty of Agriculture and Environmental Science, University of Arak, Arak, Iran
چکیده [English]

The effect of red beetroot extract and folic acid was evaluated on vase life of rose cut-flower cultivars of white (White Avalanche) and red (Samourai) during three experiments, in this study. In the first experiment, four concentrations of red beetroot extract (0, 50, 100 and 200 ml.L-1) and in the second experiment, three concentrations of red beet extract (0, 20 and 50 mlL-1) were used. In the third experiment, four concentrations of Folic acid (0, 25, 50 and 100 mgL-1) in combination with 2% sucrose were used. Cut-flowers were treated by pulsing method (24 hours) in these preservative solutions and then were maintained in distilled water util to end of vase life. The evaluated traits included vase life, relative fresh weight, relative solution adsorbed, anthocyanin content, chlorophyll content, electrolyte leakage and relative leaf water content. Results showed that the vase life and relative fresh weight of White Avalanche cultivar were significantly higher than red Samourai cultivar. By increasing the amount of red beetroot extract, the amount of anthocyanin in the petals of the treated flowers increasedWhereas, at lower concentrations of red beetroot extracts, vase life and amount of relative solution absorbed increased. In the folic acid experiment, the relative fresh weight and the amount of solution absorbed in the control which contained distilled water along with 2% sucrose, then the 25 mgL-1 Folic acid were the best treatments. It is suggested to use lower concentrations of these compounds and also with antimicrobial compounds.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Anthocyanin
  • Relative water content
  • Ion leakage
  • Postharvest
  • Relative fresh weight
اسدی، ل.، سلگی، م. و ولی‌زاده‌ کاجی، ب. 1395. بررسی تغییرات غلظت آنتوسیانین بر عمر گلجایی گل شاخه بریده میخک. پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد، دانشگاه اراک. 110 صفحه.
اشرف منصوری، آ. و معلم‌زاده، ا. 1395. اسانس‌ها و نقش آن‌ها در کاهش ضایعات پس از برداشت گل‌های شاخه بریده. پنجمین کنفرانس بین‌المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی لندن انگلستان.
سلگی، م. 1388. بررسی تأثیر نانوذرات نقره و اسانس‌های آویشن باغی و آویشن شیرازی بر شاخص‌های کیفی گل شاخه بریده ژربرا، رساله دکترای اصلاح گل و گیاهان زینتی، دانشگاه تهران. 220 صفحه.
شفیعی، م. و آزادی پ. 1399. مجموعه نشریات تجارب دنیا در بخش کشاورزی و منابع طبیعی؛ مقایسه گل و گیاهانزینتی در ایران با سایر کشورها (شماره 9). نشر آموزش کشاورزی، 40 صفحه.
موسوی، م.، نقش‌بند‌حسنی، ر.، زارع حقی، د. و طباطبایی، س. 1393. اثر اسید اگزالیک بر عمر گلجایی و برخی از صفات فیزیولوژیکی گل شاخه بریده رز. پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد، دانشگاه تبریز. 130 صفحه.
Aman, M. 2014. Postharvest loss estimation of cut rose (Rosa hybrida) flower farms: Economic analysis in East Shoa Zone, Ethiopia. International Journal of Sustainable Economy, 6 (1): 82-95.
Arnon, D. I. 1949. Copper enzymes in isolated chloroplasts. Plant Physiology, 24: 1-15.
Koubaier H. B. H., Snoussi, A., Essaidi, I., Chaabouni, M. M., Thonart, P. and Bouzouita, N. 2014. Betalain and phenolic compositions, antioxidant activity of tunisian red beet (Beta vulgaris L. conditiva) roots and stems extracts. International Journal of Food Properties, 17 (9): 1934-1945.
Boo, H., Hwang, S., Bae, C., Park, S., Heo, B. and Gorinstein, S. 2012. Extraction and characterization of some natural plant pigments. Industrial Crops and Products, 40: 129-135.
Bhattacharjee, S. K. 1999. Postharvest biology and technology of cut flower: A review. Advances in Horticulture and Forestry, 7: 117-148.
Długosz-Grochowska, O., Kołton, A. and Wojciechowska, R. 2016. Modifying folate and polyphenol concentrations in Lamb's lettuce by the use of LED supplemental lighting during cultivation in greenhouses. Journal of Functional Foods, 26: 228-237.
Fardet, A., Rock, E. and Christian, R. 2008. Is the in vitro antioxidant potential of whole-grain cereals and cereal produces well reflected in vivo. Journal of Cereal Sciences, 48: 258-276.
Foyer, C. H., Lelandais, M., Edwards, E. A. and Mulineawx, P. M. 1991. The role of ascorbate in plants, interactions with photosynthesis and regulatory significance. In: Pell, E. J. and Steffen, K. L. (Eds). Current Topics in plant Physiology. Vol. 6. Active Oxygen Oxidative Stress and Plant Metabolism. Pp. 131-144. American Society of Plant Physiologists, Rockville, MD, USA.
Kumar, S. S., Manoj, P., Shetty, N. P., Prakash, M. and Giridhar, P. 2015. Characterization of major betalain pigments-gomphrenin, betanin and isobetanin from Basella rubra L. fruit and evaluation of efficacy as a natural colourant in product (ice cream) development. Journal of Food Science and Technology, 52: 4994-5002.
Kumbhar, A. V., Yamgar, S. V. and Pawar, A. U. 2015. Studied vase life of different genotypes of rose (Rosa Hybrida) grown under Polyhouse condition. Journal of Agriculture and Veterinary Science, 8 (8 Ver. I): 39-40.
Reid, M. S. and Jiang C. Z. 2012. Postharvest biology and technology of cut flowers and potted plants. Davis, California 95616, USA. 54 pp. 
Scott, J., Rebeill, F. and Fletcher, J. 2000. Review: Folic acid and folates: The feasibility for nutritional enhancement in plant foods. Journal of the Science of Food and Agriculture, 80 (7): 795-824.
Sha, L., Ling, J., Chongying, W. and Chunyi, Z. 2013. Research advances in the functions of plant folates. Chinese Bulletin of Botany, 47 (5): 525-533.
Shohag, M. J. I., Wei, Y. Y., Yu, N., Zhang, J., Wang, K. and Patring, J. 2011. Natural variation of folate content and composition in spinach (Spinacia oleracea) germplasm. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 59 (23): 12520-12526.
Teixeira da Silva. J. A. 2003. Cut flowers: Postharvest concidreations. Online Journal of Biological Sciences, 3 (4): 406-412.
Vulić, J. J., Ćebović, T. N., Čanadanović-Brunet, J. M., Ćetković, G. S., Čanadanović, V. M., Djilas, S. M. and Šaponjac, V. T. T. 2014. In vivo and in vitro antioxidant effects of beetroot pomace extracts. Journal of Functional Foods, 6: 168-175.
Wanger, G. J. 1979. Content and vacuole/extra vacuole desribution of nutral sugars, free amino acids and anthosyanins in protoplast. Plant Physiology, 64: 88-93.
Xu, D., Zuo, J., Fang, Y., Yan, Z., Shi, J., Gao, L., Wang, Q. and Jiang, A. 2021. Effect of folic acid on the postharvest physiology of broccoli during storage. Food Chemistry, 339: 127981.