دوره و شماره: دوره 14، شماره 2، اسفند 1401، صفحه 1-143 

مقاله پژوهشی

بررسی سازگاری و پایداری عملکرد لاین‌های خالص سویا (.Glycine max L) از طریق GGE بای‌پلات

صفحه 1-13

10.22084/ppt.2023.22421.2009

حمید رضا بابائی؛ نسرین رزمی؛ حمیدرضا خادم حمزه؛ ابراهیم هزارجریبی؛ مجتبی هاشمی جزی