بررسی اثر بستر کاشت و ترکیبات مختلف کودی بر ویژگی‌های مورفوفیزیولوژیک، تغذیه‌ای و عملکرد میوه فیسالیس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه علوم باغبانی، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران

2 دانشیار، گروه علوم باغبانی، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران

3 استادیار، گروه علوم باغبانی، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران

10.22084/ppt.2023.24473.2048

چکیده

اهمیت تغذیه مناسب گیاهان و کاربرد کودهای زیستی در کنار استفاده بهینه از کودهای شیمیایی یک رویکرد جدید است که منجر به تولید و عملکرد بالا گیاه می‌شود. در این تحقیق اثر بستر کاشت و کودهای مختلف بر ویژگی‌های مورفولوژیکی گیاه فیسالیس به‌صورت آزمایش اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار در سال 1398 موردبررسی قرار گرفت. فاکتور اصلی شامل بستر کاشت در چهار سطح شاهد (خاک)، کود دامی در بستر خاک، ورمی کمپوست در بستر خاک و ترکیب کود دامی با ورمی‌کمپوست و فاکتور فرعی اثر کودهای مختلف در شش سطح شامل شاهد، کود شیمیایی NPK، کلات پتاس 28 درصد، نانوکلات آهن 15 درصد، سوپرهیومیک و نانوکود بیولوژیک بیومیک به‌صورت کاربرد خاکی در طی دوره رشد صورت گرفت. نتایج این پژوهش نشان داد که بیش‌ترین عملکرد میوه در هر بوته، تعداد برگ، سطح برگ، ارتفاع گیاه، وزن‌تر و خشک اندام هوایی و ریشه، در بستر کشت کود دامی + ورمی‌کمپوست و با کاربرد نانوکود بیولوژیک بیومیک وجود داشت. به‌طوری‌که نتایج مقایسه میانگین نشان داد که بیش‌ترین تعداد میوه در هر بوته، در بستر کشت کود دامی + ورمی‌کمپوست و با کاربرد کود نانو بیولوژیک بیومیک (29/2 کیلوگرم در هر بوته) وجود داشت. هم‌چنین کم‌ترین میزان تعداد میوه در بوته در تیمار شاهد (49/0 گرم در هر بوته) مشاهده شد. از همین رو توصیه می‌شود برای بهره‌مندی بیش‌تر از مزایای ورمی‌کمپوست در بستر کاشت و کودهای بیولوژیک، آن‌ها را در برنامه تغذیه‌ای گیاه فیسالیس گنجاند تا پارامترهای مهم رشدی و عملکردی بهبود یافته و هم سلامت انسان با استفاده از کودهای بیولوژیک حفظ گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the Effect of Planting Medium and Different Fertilizer Compositions on Morpho-Physiological, Nutrient and Yield Characteristics of Physalis

نویسندگان [English]

  • Zahra Goudarzi 1
  • َAbdollah Ehtesham Nia 2
  • Hasan Moumivand 2
  • Mohammadreza Raji 3
1 MSc Student, , Department of Horticultural Sciences, Faculty of Agriculture, Lorestan University, Khorramabad, Iran
2 Associate Professor, Department of Horticultural Sciences, Faculty of Agriculture, Lorestan University, Khorramabad, Iran
3 Assistant Professor, Department of Horticultural Sciences, Faculty of Agriculture, Lorestan University, Khorramabad, Iran
چکیده [English]

Abstract
The importance of proper plant nutrition and the use of biofertilizers along with the optimal use of chemical fertilizers is a new approach that leads to high production and yield of the plant. In this study, the effect of planting medium and different fertilizers on the morphological characteristics of Physalis plant was investigated as a split plot experiment in the form of a randomized complete block design with three replications. The first factor includes planting medium in four levels of control, manure, vermicompost and the combination of manure and vermicompost and the second factor the effect of different fertilizers in six levels including control, NPK chemical fertilizer, potash chelate 28%, iron nano chelate 15%, supra humic and biomass biofertilizer was applied to the soil during the growing season. The highest fruit yield per plant, number of leaves, leaf area, plant height, fresh and dry weight of shoots and roots, was in the culture medium of vermicompost + vermicompost and biomic nano-biological fertilizer. The results of mean comparison showed that the highest fruit yield per plant was in the medium of animal manure + vermicompost and with the application of bio-nano biological biofertilizer (2.29 kg per plant). Also, the lowest fruit yield per plant was observed in the control treatment (0.49 g per plant). Therefore, in order to benefit more from the benefits of vermicompost in planting medium and biological fertilizers, it is recommended to include them in the nutrition program of Physalis plant to improve important growth and yield parameters and maintain human health by using biological fertilizers.
Introduction
Physalis (Physalis peruviana L.) belongs to the Solanaceae family, a tropical plant native to South America. Among the physalis species, the peruviana species is prominent due to its unique taste and high yield. Small fruits are consumed fresh and there is a limit in the use of chemicals to increase their quality. Therefore, the importance of proper nutrition of plants and the use of biological fertilizers along with the optimal use of chemical fertilizers is a new approach that leads to high plant production and performance. Physalis fruit is a very valuable product because of its unique taste, texture and color.
Materials and Methods
In this research, the effect of planting medium and different fertilizers on the morphological characteristics of Physalis plants was investigated in the form of split plots in the form of randomized complete block design with three replications. The first factor includes the planting medium in four control levels, manure, vermicompost and the combination of manure and vermicompost, and the second factor is the effect of different fertilizers in six levels including control, NPK chemical fertilizer, potassium chelates 28%, iron nano chelates 15%. %, superhumic biofertilizer and biomass were applied to the soil during the growing season. Parameters such as plant height, leaf surface, number of nodes, internode distance, number of fruits per plant, soluble solids, and the concentration of nutrients were investigated and studied.
Results and Discussion
The highest yield of fruit per plant, number of leaves, leaf area, plant height, dry weight and dry weight of shoots and roots were found in the manure + vermicompost cultivation medium and with the application of biomic biological nano fertilizer. So that the average comparison results showed that the maximum number of fruits per plant was in the manure + vermicompost cultivation medium and with the use of biomic nano biological fertilizer (2.29 kg per plant). Also, the lowest number of fruits per plant was observed in the control treatment (0.49 g per plant). In the vermicompost + manure culture medium and biomic biological nano fertilizer application, the highest amount of soluble solids was 16.5 degrees Brix and the lowest of this index was observed in the control treatment (without fertilizer) at 14 degrees Brix. The highest concentrations of nitrogen, phosphorus, and potassium were respectively (2.35 percent), (0.55 percent), and (3.5 percent) in the treatment of vermicompost + manure and biomic biological nanofertilizer, while the lowest concentration of nitrogen, phosphorus and Potassium was observed respectively (1.15%), (0.32%) and (2.10%) in the control treatment (without fertilizer). In the treatment of manure + vermicompost and with the application of biomic biological nano fertilizer, the most chlorophyll a (8.5 mg/g fresh weight), b (7 mg/g fresh weight), total (16 mg/g fresh weight) and carotenoid (6 mg/g fresh weight) was obtained. Therefore, it is recommended to take advantage of the benefits of vermicompost in the planting medium and biological fertilizers, to include them in the nutritional program of the physalis plant so that important growth and yield parameters are improved and human health is maintained by using biological fertilizers.
Conclusion
In general, the results showed that the use of biological fertilizers, having many advantages such as water retention capacity, improving the nutritional status of the soil, increasing the growth characteristics and the concentration of nutrients, has been able to increase the dry weight of the plant, and then increase the yield of the plant and increase the concentration of total soluble solids in the fruit and increase the concentration of nitrogen, phosphorus and potassium elements in the plant. For this reason, it is recommended to use vermicompost planting bed with 5 tons per hectare in combination with 20 tons per hectare of manure and the use of biomic biological Nano fertilizer in the physalis plant cultivation and nutrition programs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Chlorophyll
  • Nutrients
  • Nanobiological
  • Vermicompost
Alam, I., Kumar, A., Mohan Kumar, B. And Kumar Ravi, A. 2018. Effect of different chemicals in enhancing yield of Cape- Gooseberry. International Journal of Current Microbiology and Applied Sciences, 7: 3239-3245.
Ano, A. O. and Agwu, J. A. 2005. Effect of animal manure on selected soil chemical properties, Journal of Soil Science, 15 (1): 14-19.
Arancon, N. Q., Galvis, P. A. and Edwards, A. 2005. Suppression of insect pest populations and damage to plants by vermicomposts. Bioresource Technology, 96 (10): 1137-1142.
Arif, M., Chohan, M. A., Ali, S., Gul, R. and Khan, S. 2006. Response of wheat to foliar application of nutrients. Journal of Agricultural and Biological Science, 1 (4): 30-34.
Ashley, M. K., Grant, M. and Grabov, A. 2006. Plant responses to potassium deficiencies: a role for potassium transport proteins. Journal of Experimental Boyany, 57: 425-436.
Atiyeh, R. M., Arancon, N., Edwards, C. A. and Metzger, J. D. 2002. The influence of humic acids derived from earthworm processed organic wastes on plant growth. Bioresource Technology, 84 (1): 7-14.
Bartal, A., Yermiyahu, U., Beraud, J., Keinan, M., Rosenberg, R., Zohar, D. V. and Fine, P. 2004. Nitroen, phosphorus, and potassium uptake by wheat and their distribution in soil following successive, annual compost applications. Environmental Quality, 33: 1855-1865.
Bremner, J. M., Sparks, D. L., Page, A. L., Helmke, P. A., Loeppert, R. H., Soltanpour, P. N., Tabatabian, M. A., Johnston, C. T. and Sumner, M. E. 1996. Nitrogen-Total. Methods of Soil Analysis. Part 3-Chemical Methods, 1085-1121.
Chapman, H. D. and Pratt, P. F. 1962. Methods of analysis for soils, plants and waters. Soil Science, 93 (1): 60-62.
Daniel, O. and Anderson, J. M. 1992. Microbial biomass and activity in contrasting soil materials after passage through the gut of the earthworm Lumbricus rubellus Hoffmeister. Soil Biological Biochemistry, 24: 465-470.
Darzi, M., Qalavand, A. and Rejali, F. 2018. The effect of using biological fertilizers on the absorption of N, P, K elements and grain yield in the medicinal plant of fennel (Foeniculum vulgare Mill.). Iranian Medicinal and Aromatic Plants Research, 25 (1): 1-19.
Deepti, S., Singh and Avinash Pratap Singh, K. 2018. Effects of varying doses of nitrogen and phosphorus on vegetative growth, flowering and fruit quality of cape gooseberry (Physalis peruviana Linn), International Journal of Current Microbiology and Applied Sciences, 7 (2): 126-135.
Edwards, C. A. and Burrows, I. 1988. Potential of Earthworm Composts as Plant Growth Media. Earthworms in Waste and Environmental Management/Edited by Clive, A. Edwards, and Edward, F. Neuhauser.
Eliot, P. W., Knight, D. and Anderson, J. M. 1990. Denitrification in earthworm casts and soil from pastures under different fertilizer and drainage regimes. Soil Biology and Biochemistry Technology, 27 (11): 1819-1825.
Hameeda, B., Rupela, O. P., Reddy, G. and Satyavani, K. 2006. Application of plant growth-promoting bacteria associated with composts and macrofauna for growth promotion of pearl millet (Pennisetum glaucum L.). Biology and Fertility of Soils, 44: 260-266.
Huber, S. C. 1985. Role of Potassium in Photosynthesis and Respiration. PP. 369-391. In: Munson, R. D. (Ed.), Potassium in Agriculture, ASA, CSSA and SSSA, Madison, WI.
Jat, R. S. and Ahlawat, I .P. S. 2004. Effect of vermicompost, biofertilizer and phosphorus on growth, yield and nutrient uptake by gram (Cicer arietinum) and their residual effect on fodder maize (Zea mays). Indian Journal of Agriculture Science, 74 (7): 359-361.
Jeyabal, A. and Kuppuswamy, G. 2001. Recycling of organic wastes for the production of vermicompost and its response in rice-legume cropping system and soil fertility. European Journal of Agronomy, 15 (3): 153-170.
Kamaistani, N., Rizvani-Moghadam, P., Jahan, M. and Rejali, F. 2014. Investigating the effect of separate and combined application of organic and biological fertilizers on some quantitative and qualitative characteristics of anise medicinal plant (Pimpinella anisum L.). Agricultural Research of Iran, 13 (1): 62-70.
Kamayestani, N., Rezvani Moghaddam, P., Jahan, M. and Rejali, F. 2015. Effects of single and combined application of organic and biological fertilizers on quantitative and qualitative yield of Anisum (Pimpinella anisum). Iranian Journal of Field Crops Research, 13 (1): 62-70.
Karakut, Y., Unlu, H. and Pedem, H. 2009. The influence of foliar and soil fertilization of humic acid on yield and quality of pepper. Plant Soil Science, 59 (3): 233-237.
Khorramdel, S., Kokhaki, A. R., Nasiri Mahalati, M. and Ghorbani, R. 1389. The effect of biological fertilizers on the yield and yield components of black seed medicinal plant (Nigella sativa L.). Iranian Agricultural Research, 8 (5): 758-766.
Lichtenthaler, H. K. 1987. Chlorophylls and cartenoides pigments of hotosynthetice biomembranes. Meth. in Enzym. 148: 350-382.
Migahed, H. A., Ahmed, A. E. and Abd El-Ghany, B. F. 2004. Effect of different bacterial strains as biofertilizer agents on growth, production and oil of Apium graveolens under calcareous soil. Arab Universities Journal of Agricultural Sciences, 12: 511-525.
Mukhopadhyay, S. S. 2014. Nanotechnology in agriculture: prospects and constraints. Nanotechnology, Science and Applications,7: 63-71.
Narkhede, S. D., Attarde, S. B. and Ingle, S. T. 2011. Study on effect of chemical fertilizer and vermicompost on growth of chilli pepper plant (Capsicum annum). Applied Sciences in Environmental Sanitation, 6 (3): 327-332.
Nemati, A., Golchin, A. and Bisharati, H. 2014. Investigating the effects of biofertilizers on the yield and yield components of tomato plants in a soil contaminated with cadmium. Soil Research, 29(1): 23-36.
Pal, K. K., Tilak, V. B. R., Saxena, A. K., Dey, R. and Singh, C. S. 2001. Suppression of maize root diseases caused by Macrophomia phaseolina, Fusarium moniliforme and Fusarium graminaerum caused by plant growth promoting rhizobacteria. Microbiological Research, 156 (3): 209-223.
Pasban, F., Balouchi, H., Yadavi, A., Salehi, A. and Attarzadeh, M. 2015. The role organic and biological fertilizers in qualitative and quantitative yield of soybean (Glycine max L.) cv. Williams. Journal of Agricultural Science and Sustainable Production, 25 (3): 137-149.
Raad, M. T., Balaket, A. and Mohson Salman, A. 2014. Effect of humic acid and water quality on peroxidase and catalase enzymes activity in leaves of data palms cv. barhee. Global Journal of Bio- Science and Biotechnology, 3 (4): 402-405.
Rawia, A., Eid, S., Abo-sedera, A. and Attia, M. 2006. Influence of nitrogen fixing bacteria incorporation with organic and/or inorganic nitrogen fertilizers on growth, flower yield and chemical composition of Celosia argentea. World Journal of Agricultural Sciences, 2: 450-458.
Salehi, A., Fallah, S., Iranipour, R. and Abasi surki, A. 2014. Effect of application time of integrated chemical fertilizer with cattle manure on the growth, yield and yield components of black cumin (Nigella sativa L.). Journal of Agroecology, 6 (3): 495-507.
Shahsavani, S., Mahmmodi, M., Garangic, S. and Gran Malik, S. 2015. Study on the effect of combined application of manure and chemical fertilizers on some properties of Thompson novel orange juice. Journal of Horticultural Science, 29 (2): 314-321.
Siah Mansour, S., Ehtsham Nia, A. and Rezainejad. A. 2019. The effect of foliar spraying of salicylic acid on the morphophysiological and biochemical characteristics of Physalis peruviana L. under salinity stress conditions. Plant Production Research, 27(1): 165-178.
Singh, R., Sharma, R. R., Kumar, S., Gupta, R. K. and Patil, R. T. 2008. Vermicompost substitution influences growth, physiological disorders, fruit yield and quality of strawberry. Bioresource Technology, 99: 8507-8511.
Thaipong, K., Boonprakob, U., Crosby, K., Zevallosc, L. C. and Byrne, D. H. 2006. Tropical altitudes, Acta Hort, 531: 263-267.
Tomati, U. and Galli, E. 1995. Earthworms, soil fertility and plant productivity. Acta Zoologica Fennica, 196: 11-14.
Toro, M., Azcon, R. and Barea, J. M. 1997. Improvement of arbuscular mycorrhiza development by inoculation of soil with phosphate-solubilising rhizobacteria to improve rock phosphate bioavailability (32p) and nutrient cycling. Applied and Environmental Microbiology, 63 (11): 4408-4412.
Verma, A., Singh, S. P., Kumar Singh, R. and Kumar Singh, B. 2017. Response of chlorophyll and nutrients concentration in leaves of cape Gooseberry (Physalis peruviana L.) to integrated nutrient management, International Journal of Current Microbiology and Applied Sciences, 6 (9): 2647-2651.
Verma, N., Dwivedi, D. H., Kishor, S. and Singh, N. 2017. Impact of integrated nutrient management on growth and fruit physical attributes in Cape gooseberry, Physalis peruviana, Agricultural Communication, 10 (4): 672-675.
Zarandi Tahami, M. K., Rizvani Moghadam, P. and Jahan, M. 2019. Comparison of the effect of organic and chemical fertilizers on the yield and percentage of essential oil of the medicinal basil plant (Ocimum basilicum L.). Agricultural Ecology, 2(1):70-82.
Zare, A., Asgharipour, M. and Fakheri, B., 2019. The effect of combined application of some organic, chemical and biological fertilizers on yield and quality indicators of seedless barberry pods (Berberis vulgaris cv. Asperma). Journal of plant process and function, 9 (38): 19-34.
Zare, A., Asgharipour, M. R. and Fakheri, B. 2020. The effect of combined application of organic, chemical and biological fertilizers on yield and quality of seedless barberry (Berberis vulgaris cv. Asperma). Journal of Plant Process and Function, 9 (38):19-34.