دوره و شماره: دوره 15، شماره 1، شهریور 1402، صفحه 1-146 
بررسی تأثیر کاشت تأخیری برخی ژنوتیپ‌های گندم تحت تنش گرمای انتهای فصل در مغان

صفحه 43-58

10.22084/ppt.2023.27274.2089

سدابه جهانبخش؛ عزیز رضاپور؛ سیده یلدا رئیسی ساداتی؛ مرتضی کامرانی


ارزیابی واکنش عملکرد و ویژگی‌های کیفی علوفه دو ژنوتیپ کانولا (Brassica napus) به تیمارهای قطع آبیاری و تراکم بوته

صفحه 133-146

10.22084/ppt.2023.28320.2105

هنا عبوده؛ عبدالمهدی بخشنده؛ محمدرضا مرادی تلاوت؛ عطاءاله سیادت؛ سید امیر موسوی؛ خلیل عالمی سعید