تأثیر برهم‌کنش تاریخ کاشت، مقادیر نیتروژن و تراکم بوته بر ویژگی‌های ریشه‌چه‌های بذری و صفات کمی و کیفی بذر مونوژرم چغندرقند (Beta vulgaris)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تاکستان، تاکستان، ایران

2 مربی، گروه کشاورزی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

3 دانشیار، بخش به‌زراعی، مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندرقند، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران

4 دانش‌آموخته دکتری، گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تاکستان، تاکستان، ایران

10.22084/ppt.2023.26029.2074

چکیده

به‌منظور بررسی برخی ویژگی‌های ریشه‌چه‌های بذری و خصوصیات کمی و کیفی بذر مونوژرم چغندرقند (رقم هیبرید پارس) تحت‌تأثیر تاریخ کاشت، تراکم و مقادیر نیتروژن، آزمایشی به‌صورت اسپلیت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در چهار تکرار در ایستگاه تحقیقات بذر الیت چغندرقند فیروزکوه طی دو سال 1391 و 1392 انجام شد. تاریخ کاشت در سطوح 10 و 30 تیر و 19 مرداد در کرت‌های اصلی و تراکم بوته در سطوح 10، 20، 30 و 40 بوته در مترمربع و نیتروژن در سطوح 25 درصد کم‌تر از بهینه، بهینه و 25 درصد بیش‌تر از بهینه به‌صورت فاکتوریل در کرت‌های فرعی قرارگرفتند. افزایش تراکم در تاریخ‌های مختلف، موجب کاهش وزن ریشه‌چه‌ها و افزایش مصرف نیتروژن در تاریخ‌های مختلف موجب افزایش وزن متوسط ریشه‌چه‌های بذری گردید. در سال دوم آزمایش، ریشه‌چه‌های بذری سیلو و بهاره‌ شده، در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در چهار تکرار برای صفات کمی و کیفی بذر موردارزیابی قرارگرفتند. برای دستیابی به حداکثر عملکرد ریشه‌چه (24/12 تن در هکتار) کاشت 40 بوته در مترمربع در 10 تیر و مصرف 25 درصد نیتروژن بیش‌تر از بهینه و هم‌چنین جهت رسیدن به بالاترین عملکرد بذر خام (31/122 گرم در بوته) و بذر قابل‌فروش (74/43 گرم در بوته) به‌ترتیب بوته‌های بذری حاصل از ریشه‌چه‌های 10 تیر × تراکم 10 بوته در مترمربع × مصرف نیتروژن بهینه و 10 تیر × تراکم 40 بوته در مترمربع × مصرف نیتروژن 25 درصد کم‌تر از بهینه برای مناطق نیمه‌خشک و سرد مانند فیروزکوه و هم‌چنین مناطق مشابه از نظر آب و هوایی توصیه می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of Interactions of Planting Date, Amounts of Nitrogen and Plant Density on Some Steckling Characteristics and Sugar Beet (Beta vulgaris) Monogerm Seed Quantitative and Qualitative Traits

نویسندگان [English]

  • Saeed Sayfzadeh 1
  • Amir Hossein Nourbakhsh 2
  • Saeed Sadeghzadeh Hemayati 3
  • Hossein Nikpanah 4
  • Dariush Taleghani 3
1 Associate Professor, Department of Agronomy, Faculty of Agriculture, Islamic Azad University, Takestan Branch, Takestan, Iran
2 Instructor, Department of Agriculture, Payame Noor University (PNU), Tehran, Iran
3 Associate Professor, Department of , Sugar Beet Seed Institute (SBSI), Agricultural Research, Education and Extension Organization, Karaj, Iran
4 PhD Graduated, Department of Agronomy, Faculty of Agriculture, Islamic Azad University, Takestan Branch, Takestan, Iran
چکیده [English]

Abstract
To study some steckling characteristics and quantitative and qualitative traits of sugar beet monogerm (Cv. Pars) seed under the influence of planting date, nitrogen amounts and density an experiment was conducted as split factorial based on RCBD with four replications at sugar beet elite seed research station of Firouzkooh during two years (2012-2013). Planting date at levels of 1 and 21 July and 10 August were assigned to main plots and density at levels of 10, 20, 30 and 40 plants per square meter and nitrogen levels including 25% less than optimum, optimum and 25% higher than optimum in a factorial arrangement were assigned to sub-plots. Increasing the density at different planting dates decreased steckling weight and increasing nitrogen consumption at different planting dates increased the average weight of stecklings. In the second year of trial stored and vernalized stecklings were evaluated for the traits of the quantitative and qualitative traits of seed in RCBD with four replications To achieve the greatest steckling yield (12.24 tons per hectare), planting 40 plants per square meter on july 1st and nitrogen consumption at 25% higher than optimum also to reach the highest crude seed yield (122.31 grams per plant) and marketable seed yield (43.74 grams per plant), seed bearing plants obtained from stecklings of planting date of 1 July × plant density of 10 plants per square meter × optimum nitrogen consumption and planting date of 1 July × plant density of 40 plants per square meter× nitrogen consumption at 25% less than optimum respectively are recommended for semi-arid and cold regions such as Firouzkooh and similar regions in terms of climate.
Introduction
The development of mechanization and cultivation of monogerm seeds in the beet growing areas in Iran has increased the importance of producing high quality seeds. The production of sugar beet seeds in Firouzkooh region is done in an indirect way, that is, the transfer of stecklings is done in two years. Nitrogen is necessary to arouse growth in the early stages of growing (steckling production) and increases seed yield also increases seed germination percentage. Generally, increasing the weight of stecklings and reducing density, accelerates ripening, makes the seeds larger and increases the seed viability. Reducing plant density causes an increase in plant biomass, rather than increasing the seed yield, and accordingly, to improve economic benefit from environmental factors, dense planting of small stecklings is better than thin planting of their large types. Also, early planting increases leaf area index and consequently increases dry weight and root yield. Therefore, the purpose of this research was to determine the most suitable seed planting date, plant density and management of nitrogen consumption, to produce the most stecklings with appropriate weight also to determine how the steckling size and agronomic management of steckling production affect the quantity and quality of the seed was produced.
Materials and methods
In this research, the effect of planting date, nitrogen amounts and plant density on some characteristics of stecklings and quantitative and qualitative traits of sugar beet monogerm seed of Pars cultivar at sugar beet elite seed research station of Firouzkooh for two years (2012 and 2013) was investigated. This research was conducted in two separate experiments in two consecutive years. The first experiment was conducted as a split factorial based on RCBD with four replications. Planting date at levels of 1 and 21 July and 10 August were assigned to main plots and density at levels of 10, 20, 30 and 40 (plants.m-2) and nitrogen levels including 25% less than optimum, optimum and 25% higher than optimum in a factorial arrangement were assigned to sub-plots. In the second experiment (in 2013), a part of the stored and vernalized stecklings that were the result of different combinations of different levels of the factors of the first experiment were investigated in the form of 36 treatments based on RCBD with four replications. The quantitative traits of steckling in the first experiment and quantitative and qualitative traits of seed in the second experiment were evaluated. The obtained data were analyzed using statistical software of SAS (V. 9.1.3) based on the statistical criteria of the design and Duncan’s multiple range test was performed at the 5% level of probability.
Results and discussion
The results showed that planting date of 1 July, plant density of 40 (plant.m-2) and nitrogen consumption at 25% higher than optimum had the greatest steckling yield with 12.24 (t.ha-1). With earlier planting, increasing density and increasing nitrogen consumption, steckling dry weight and total dry weight with 324.44 and 576.05 (gr.m-2), respectively had the highest values. It seems that earlier planting has created suitable conditions for the growth of aerial and underground organs in the plant.  Mean comparisons showed that the treatment combination of planting date of 1 July, plant density of 10 (plant.m-2) and nitrogen consumption at optimum level in steckling production, had the greatest crude seed yield with 122.3 (gr.plant-1) in the second year. The highest marketable seed yield (43.74 gr.plant-1) obtained from the stecklings of planting date of 1 July × plant density of 40 (plant.m-2) × nitrogen consumption at 25% less than optimum. The higher percentage of seed emptiness in most treatments of density and nitrogen consumption occurred in the later planting date. In general, the treatment combinations related to the first planting date were in a better condition in terms of the percentage of seed viability. It seems that from the earlier planting date, larger roots were obtained and this increased the growth rate of the stecklings, the quantitative and qualitative yield in the second year. Other researchers also stated that in general, increase in steckling weight (caused by early planting) and decreasing density has caused the seed to grow larger and increasing the seed viability.
Conclusions
According to the results of this research to achieve the greatest steckling yield (12.24 t.ha-1), planting 40 (plant.m-2) on July 1st and nitrogen consumption at 25% higher than optimum also to reach the highest crude seed yield (122.31 gr.plant-1) and marketable seed yield (43.74 gr.plant-1), seed bearing plants obtained from stecklings of planting date of 1 July × plant density of 10 (plant.m-2) × optimum nitrogen consumption and planting date of 1 July × plant density of 40 (plant.m-2)× nitrogen consumption at 25% less than optimum respectively are recommended for semi-arid and cold regions such as Firouzkooh and similar regions in terms of climate.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Steckling
  • Sugar beet seed production
  • Seed size distribution
  • Mechanical viability
Afrakhte, S., Habibi, D., Sadeghi-shoae, M., Paknejad, F. and 4 Mansour Sarajoughi, M. 2021. Effects of planting date, paclobutrazol, and nitrogen fertilizer on bolting percentage and some quantitative and qualitative traits of three autumn sugar beet cultivars. Journal of Sugar Beet, 36 (2): 155-169. (In Persian with English Abstract).
Alcaraz, G., Genter, T., Laiiiet, G. and Rageot, D. 1998. Sugar beet pollen biology. Proceedings of the 61st Congress of the the International Institute for Sugar Beet Research, Brussels, Belgium, pp. 393-399.
Asoudi, J. and Sadeghzadeh Hemayati, S. 2000. Study of the effect of planting date and plant density on the morphological characteristics of the plant during the first and second year of sugar beet growth for seed production. Proceedings of the 6th Iranian congress of crop production and plant breeding, Mazandaran University, Babolsar, Iran, 257 pp. (In Persian).
Balan, V. N., Shevchuk, S. K. and Mudrik, V. L. 1978. Seed yield and qualityof sugar beet in relation to root size and nutrition area of stecklings. Visnik Sils Kogosskodars Nauki, 4: 14-16.
Benard, R. B. and Toft, C. A. 2007. Effect of seed size on seedling performance in a long‐lived desert perennial shrub (Ericameria nauseosa: Asteraceae). International Journal of Plant Sciences, 168 (7): 1027-1033.
Bordei, V. and Tapus, M. 1981. Aspect of technology of seed production of monogerm forage beet. Analele Institutului de Cercetari Pentru Cereale si Plante Technice Fundulea, 47: 99-103.
Chegini, M. A., Mohammadi, H. A. and Khodadadi, Sh. 2013. Effects of irrigation cut off at seed formation stage on seed yield and germination indices of sugar beet seed. Journal of Sugar Beet, 28 (2): 137-147. (In Persian with English Abstract).
De Figueiredo, E., Albuquerque, M. C. and De Carvalho, N. M. 2003. Effect of the type of environmental stress on the emergence of sunflower (Helianthus annus L.), soybean (Glysine max L.) and maize (Zea mays L.) seeds with different levels of vigor. Seed Science Technology, 31: 465-479.
Draycott, A. P. 1993. Nutrition. In Cook, D. A. and Scott, R. K. (eds). The sugar beet crop principle and practice. Chapman and Hall, London, pp. 239.
Durrant, M. J. and Loads, A. H. 1990. Some changes in sugar beet seeds during maturation and after density grading. Seed Science and Technology, 18: 11-21.
Ellis, R. H. 1992. Seed and seedling vigor in relation to crop growth and yield. Plant Growth Regulation, 11: 249-255.
Emsaki, H., Alimoradi, I. and Karimi, M. 1998. The effects of nitrogen fertilizer and irrigation on the growth rate and quantitative and qualitative characteristics of sugar beet in Isfahan. Proceedings of the 5th Iranian congress of crop production and plant breeding, Karaj, Iran. (In Persian).
Farzaneh, S., Sadeghzadeh Hemayati, S., Poordavoud, B. and Chegini, M. A. 2007. Determination of agronomic and technological maturity indices of sugar beet seed bearing plants. Final Report, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Damghan, Iran, 49 pp. (In Persian).
Fletcher, R., Prince, J. W., Payne, P. A. and Durrant, M. J. 1988. A new seed treatment for sugar beet seed. British Sugar Beet Review, 56 (2): 21-23.
Fortune, R. A., Burki, G., Innedy, T. K. and Osullivan, E. 1999. Effect of early sowing on the growth, yield and quality of sugar beet. Crops Research Center, Oak Park, Carlow, pp. 13.
Gohari, J., Taheri, K., Rouhi, A. and Ghalebi, S. 1997. Assignment of quantitative and qualitative reaction of sugar beet yield to nitrogen fertilizer, irrigation and plant density. Research Report, Sugar Beet Seed Institute, Karaj, Iran, 36 pp. (In Persian).
Gohari, J., Yousefabadi, V. A., Rouhi, A., Taleghani, D., Sharghi, M. and Urata, A. 1996. Study of effect of subsoiling and nitrogen fertilizer on root development and quantitative and qualitative changes of sugar beet yield. Research Report, Sugar Beet Seed Institute, Karaj, Iran, 42 pp. (In Persian).
Hampton, J. G. and Tekrony, D. M. 1995. Handbook of Vigor Test Methods. The International Seed Testing Association, Zurich, Switzerland.
Izumiyama, Y. 1984. Production and distribution of dry matter as a basis of sugar beet yields. Japan Agricultural Research Quarterly, 17 (4): 219-224.
ISTA. 2013. International Rules for Seed Testing. International Seed Testing Association, Switzerland.
Khayamim, S., Mazaheri, D., Bannayan, M., Gohari, J. and Jahansooz, M. R. 2003. Assessment of sugar beet physiologic and technologic characteristics at different plant density and nitrogen use levels. Pajouhesh & Sazandegi, 60: 21-29. (In Persian with English Abstract).
Kockelmann, A., Tilcher, R. and Fischer, U. 2010. Seed production and processing. Sugar Technology, 12: 267-275.
Lauer, J. G. 1995. Plant density and nitrogen rate effects on sugar beet yield and quality early in harvest. Agronomy Journal, 87: 586-591.
Longden, P. C. 1986. Influence of the seed crop environment on the quality of sugar beet seed. Proceedings of the 49th International Institute of Sugar Beet Research (IIRB) Congress, Brussels, Belgium, pp. 1-16.
Milford, G. F. and Watson, D. J. 1971. The effect of nitrogen on the growth and sugar content of sugar beet. Annuals of Botany, 35 (2): 287-300.
Nerson, H. 2007. Seed Production and Germinability of Cucurbit Crops. Seed Science and Biotechnology, 1 (1): 1-10.
Podlaski, S. 1987. The residual effect of growing conditions for sugar beet on the yield and quality of seed. Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roslin, 162: 179-186.
Ranji, Z. A., Majidi Hervan, E. and Habib Khodaei, A. 1997. Investigating the effect of planting depth and seed density on the quantity and quality of sugar beet yield. Proceedings of the 4th Iranian congress of crop production and plant breeding. Isfahan University of Technology, Isfahan, Iran, 332 pp. (In Persin).
Sadeghzadeh Hemayati, S. 2018. Annual Research Report of Sugar Beet Seed Institute – 2017. Sugar Beet Seed Institute, Karaj, Iran, 197 pp. (In Persian).
Sadeghzadeh Hemayati, S., Dehghan Shoar, M., Yuosef Abadi, V., Brimauandi, A. R. and Taleghani, D. 2004. Evaluation of the effects of steckling weight and planting density on monogerm sugar beet seed yield and quality. Journal of Sugar Beet, 20 (1): 1-13. (In Persian with English Abstract).
Saini, S. S., Rastogi, K. B. and Sharma, P. P. 1977. Effect of steckling size on seed yield of sugar beet. Indian Sugar Crops Journal, 4: 69-70.
SAS Institute. 2004. SAS/Stat User’s Guide, Version 9.1.3. SAS Institute, Cary, North Carolina, UAS.
Scott, R. K. and Jaggard, K. W. 1993. Crop Physiology and Agronomy. In Cooke D. A., Scott, R. K. (eds). The Sugar Beet Crop: Science Into Practice. Chapman and Hall, London, pp. 170-223.
Shock, C. C., Seddigh, M., Sounders, L. D., Stiber, T. D. and Miller, J. G. 2000. Sugar beet nitrogen uptake and performance following heavily fertilized onion. Agronomy Journal, 92: 11-15.
Snyder, F. W. 1959. Effect of nitrogen on yield and subsequent Germinability of Sugar Beet Seed. The Journal of Sugar Beet Research of the American Society of Sugar beet Technologist (A S S B T), X (5): 439-443.
Sogut, T. and Arioglu, H. 2004. Plant density and sowing date effects on sugar beet yield and quality. Journal of Agronomy, 3 (3): 215-218.
Soltani, A., Gholipoor, M. and Zeinali, E. 2006. Seed reserve utilization and seedling of wheat as affected by drought and salinity. Environmental and Experimental Botany, 55 (1-2): 195-200.
Soltani, A., Zeinali, E., Galeshi, S. and Latifi, N. 2001. Genetic variation for and interrelationships among seed vigor traits in wheat from the Caspian Sea Coast of Iran. Seed Science and Technoligy, 29: 653-662.
Soltani, E., Akram Ghaderi, F. and Memar, H. 2007. The effect of priming on germination components and seedling growth of cotton seeds under drought. Journal of Agricultural Sciences and Natural Resources, 14 (5): 9-16. (In Persian with English Abstract).