بهبود خصوصیات آگرومورفولوژیک بادرنجبویه (Melissa officinalis) تحت تنش خشکی از طریق تلقیح با باکتری‌های ریزوسفری ارتقاء‌دهنده رشد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد، گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران

2 دانشیار، گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران

3 دانشیار، بخش متابولیت‌های ثانویه، پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی ایران، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اصفهان، ایران

10.22084/ppt.2023.26302.2078

چکیده

به‌منظور بررسی اثر باکتری‌های محرک رشد گیاه بر شاخص‌های اگرومورفولوژیک بادرنجبویه تحت تنش خشکی در سال دوم کشت، آزمایشی به‌صورت کرت‌های خرد شده در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. فاکتور اول شامل سه سطح تنش خشکی (آبیاری کامل، 75 و 50 درصد آبیاری کامل) و فاکتور فرعی تلقیح با باکتری‌های محرک رشد در 5 سطح شامل شاهد (عدم تلقیح باکتریایی) و تلقیح با چهار گونه باکتریایی (Azospirillum، Bacillus strain A، Bacillus amyloliquefaciens و Streptomyces rimosus) بود. بر اساس نتایج به‌دست‌آمده، اثر سطوح مختلف تنش خشکی بر تمام صفات موردبررسی معنی‌دار بود. تیمار با باکتری بر تعداد شاخه‌های فرعی، شاخص سطح برگ، وزن خشک ساقه، درصد اسانس، عملکرد اسانس و عملکرد بیولوژیک در چین اول و وزن خشک برگ در چین دوم تأثیر معنی‌داری نشان داد. اثر متقابل تنش و باکتری فقط بر تعداد شاخه فرعی در چین دوم معنی‏دار بود. با افزایش شدت تنش خشکی روند کاهشی در ارتفاع بوته، تعداد شاخه فرعی، سطح برگ، وزن خشک ساقه و برگ، درصد و عملکرد اسانس و عملکرد بیولوژیک دیده شد، اما تلقیح گیاه با باکتری‌های Azospirillum، Streptomyces rimosus و Bacillus amyloliquefaciens باعث افزایش 10 تا 20 درصدی صفات موردبررسی نسبت به شاهد شدند. تیمارهای باکتریایی در مجموع باعث کاهش اثرات سوء تنش خشکی بر صفات موردبررسی شدند. باتوجه به نتایج این پژوهش، به‌منظور بهبود عملکرد کمی و کیفی و برخی خصوصیات آگرومورفولوژیک گیاه دارویی بادرنجبویه تحت شرایط تنش خشکی، تلقیح گیاه با باکتری‏های Azospirillum، Streptomyces rimosus و Bacillus amyloliquefaciens توصیه می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Agromorphological Improvment of Lemon Balm (Melissa officinalis) Under Drought Stress Through Inoculation Using Plant Growth Promoting Rhizobacteria

نویسندگان [English]

  • Hakime Omidi Arjenaki 1
  • Abdolrazagh Danesh-Shahraki 2
  • Mehrana Koohi-Dehkordi 3
1 MSc Graduated, Department of Agronomy, Faculty of Agriculture, Shahrekord University, Shahrekord, Iran
2 Associate Professor, Department of Agronomy, Faculty of Agriculture, Shahrekord University, Shahrekord, Iran
3 Associate Professor, Department of Secondary Metabolites, Agricultural Biotechnology Research Institute of Iran, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Isfahan, Iran
چکیده [English]

Abstract
To assess the effectiveness of plant growth-promoting bacteria (PGPB) on the agromorphological characteristics of Lemon balm under drought stress in the second year of cultivation, an experiment was performed in the form of split plots in randomized complete block design with three replications. The first factor includes three levels of drought stress (full irrigation, 75% and 50% of full irrigation) and the sub-factor was inoculation with PGPB in 5 levels including control (no bacterial inoculation) and inoculation with four bacterial species (Azospirillum, Bacillus strain A, Bacillus amyloliquefaciens and Streptomyces rimosus). Based on the obtained results, the effect of different levels of drought stress on all investigated traits was significant. Bacterial treatment showed a significant effect on the number of sub-branches, leaf area index, stem dry weight, percentage and yield of essential oil and biological yield in the first cut and leaf dry weight in the second cut. The interaction effect of stress and bacteria was significant only on the number of branches in the second cut. With the increase in the intensity of drought stress, a decreasing trend was seen in all the analyzed traits including in plant height, number of sub-branches, leaf surface, stem and leaf dry weight, percentage and yield of essential oil and biological yield while inoculation of the plant with Azospirillum, Streptomyces rimosus and Bacillus amyloliquefaciens bacteria caused a 10-20% increase in the studied traits compared to the control. Overall, bacterial treatments reduced the adverse effects of drought stress on the studied traits. According to this research, in order to improve the quantitative and qualitative yield and some agromorphological characteristics of Lemon balm under drought stress, inoculation of the plant with Azospirillum, Streptomyces rimosus and Bacillus amyloliquefaciens bacteria is recommended.
Introduction
Lemon balm (Melissa officinalis L.) is one of the herbaceous perennial medicinal plants that has a variety of uses. Nowadays, due to the increasing popularity of medicinal plants, the area under these plants’ cultivation continue to increase. However, problems such as drought stress limit the development of these plants’ cultivation. Plants respond to water deficit stress at morphological, biochemical and physiological levels and use different adaptation mechanisms to withstand drought stress. Plant growth promoting rhizobacteria (PGPRs) are soil bacteria that can increase crop plant growth and protect them against biotic and abiotic stresses through different mechanisms. In this regard, this study was designed and conducted to investigate the effectiveness of plant growth-promoting bacteria (PGPB) on the agromorphological characteristics of Lemon balm under drought stress in the second year of Lemon Balm cultivation under water deficit stress.
Materials and Methods
This experiment was performed during 2019-2020 growing season at the research field of the faculty of agricultural, Shahrekord University in the form of split plots in randomized complete block design with three replications. The first factor includes three levels of drought stress (full irrigation, 75% and 50% of full irrigation) and the sub-factor was inoculation with PGPB in 5 levels including control (no bacterial inoculation) and inoculation with four bacterial species (Azospirillum, Bacillus strain A, Bacillus amyloliquefaciens and Streptomyces rimosus). The amount of irrigation water was calculated using plant water requirement. In order to apply water stress, a moisture meter (Delta-T, SM-150T) was used to measure soil moisture content and the plants were irrigated when the respective MAD threshold was reached. Leaf area was measured with Digimizer software. After harvesting, first the plant height was measured and then the number of main and sub-branches was counted and the leaf dry weight, stem dry weight and biological yield were determined. The essential oils were extracted by hydro-distillation method using a Clevenger equipment. SAS software implemented for statistical analysis and the means were compared using LSD test.
Results and discussion
The results showed that the effect of different levels of drought stress on plant height, number of sub-branches, leaf area, stem dry weight, leaf dry weight, essential oil percentage, biological and essential oil yield was significant. Bacterial treatment showed a significant effect on the number of sub-branches, leaf area index, stem dry weight, percentage and yield of essential oil and biological yield in the first cut and leaf dry weight in the second cut. The interaction effect of stress and bacteria only on the number of branches in the second cut was significant. With the increase in the intensity of drought stress, a decreasing trend was seen in all the analyzed traits including in plant height, number of sub-branches, leaf surface, stem and leaf dry weight, percentage and yield of essential oil and biological yield while inoculation of the plant with Azospirillum, Streptomyces rimosus and Bacillus amyloliquefaciens bacteria caused a 10-20% increase in the studied traits compared to the control. The highest essential oil yield, in both cuts was observed in inoculated treatment of Bacillus amyloliquefaciens.
Conclusion
The results of this study showed that increasing drought stress causing significant reduction of all studied traits. However, bacterial treatments reduced the adverse effects of drought stress on the studied traits compared to non-inoculated at all drought stress levels. Among these bacterial treatments, Bacillus amyloliquefaciens had the most effect in improving the adverse effects of stress in all investigated traits and both cuts. According to this research, in order to improve the quantitative and qualitative yield and some agromorphological characteristics of Lemon balm under drought stress, inoculation of the plant with Azospirillum, Streptomyces rimosus and Bacillus amyloliquefaciens bacteria is recommended.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Azospirillum
  • Streptomyces
  • Bacillus
  • Water deficit stress
  • Essential oil percentage
Abasi, N., Jalilian, J. and Zare, M. J. 2016. Evaluation of the effect of Azospirillum spp. inoculation, alone and in combination with phosphate solubilizing bacteria Bacillus megaterium, on alleviation of the effects of salinity stress on Mung bean (Vigna radiata L.). Journal of Plant Environmental Physiology, 11 (41): 26-40. (In Persian).
Abbaszadeh, B. and Zakerian, F. 2016. Elements uptake in Balm (Melissa officinalis L.) under the effect of mycorrhiza and Piriformospora indica and vermicompost. Iranian Journal of Medicinal and Aromatic Plants Research, 32 (1): 47-59. (In Persian).
Adavi, Z. and Baghbani- Arani, A. 2020. Effect of bio-fertilizers application on yield and yield components of millet cultivars Common (Panicum miliaceum L.) and Foxtail millet (Setaria italica L.) in water deficit stress. Iranian Journal of Field Crop Science, 50 (4): 13-25. (In Persian).
Bhise, K. K. and Dandge, P. B. 2019. Alleviation of salinity stress in rice plant by encapsulated salt tolerant plant growth promoting bacteria Pantoea agglomerans strain KL and its root colonization ability. Archives of Agronomy and Soil Science, 65 (14): 1955-1968.
Chamani, F., Habibi, D., Khodabandeh, N., Davoodi Fard, M. and Asgharzadeh, A., 2010. Effects of salinity stress on growth and antioxidant enzyme activity of wheat inoculated with plant growth promoting bacteria (Azotobacter chroocccum, Azospirillum lipoferum, Pseudomonase putida) and humic acid. Journal of Agronomy and Plant Breeding, 8: 39-55.
Etesami, H. and Maheshwari, D. K. 2018. Use of plant growth promoting rhizobacteria (PGPRs) with multiple plant growth promoting traits in stress agriculture: action mechanisms and future prospects. Ecotoxicology and Environmental Safety, 156: 225-246.
Farshi, A.A. and Mir Latifi, M. 2003. Irrigation Water Management in the Field. National Iranian Irrigation and Drainage Committee Publications. 200p. (In Persian).
Gholinezhad, E. 2017. Effect of Two Species Mycorrhizal Fungi on Quantitative and Qualitative Yield of Sesame (Sesamum indicum L.) Landraces in Different Levels of Drought Stress. Iranian Journal of Field Crops Research, 15 (1): 150-167. (In Persian).
Gorgini Shabankareh, H., Fakheri, B. A. and Mohammadpuor Vashvaii, R. 2015. Effects of different levels of salinity and drought stress on growth parameters and essential oil of lemon balm (Melissa officinalis L.). Iranian Journal of Field Crop Science, 46 (4): 673-686. (In Persian).
Gouda, S., Kerry, R. G., Das, G., Paramithiotis, S., Shin, H. S. and Patra, J. K. 2018. Revitalization of plant growth promoting rhizobacteria for sustainable development in agriculture. Microbiological Research, 206: 131-140.
Hamidi, A., Asgharzadeh, A., Chaokan, R., Dehghanshoar, M., Ghalavand, A. and Malakouti, M. 2010. Effects of PGPR Application on Dry Matter Partitioning and Some Growth Characteristics of Maize (Zea mays L.) Hybrids under Greenhouse Conditions. Iranian Journal of Soil Research, 24 (1): 55-67. (In Persian).
Hasanpour, J., Panahi, M., Sadeghi, M. and Arabsalmani, K. 2012. Effect of inoculation with VA mycorrhiza and azotobacter on grain yield, LAI and protein of wheat on drought stress condition. International Journal of AgriScience, 2 (6): 466-476.
Jafarzadeh, L., Omidi, H. and Bostani, A. 2013. Effect of drought stress and bio-fertilizer on flower yield, photosynthesis pigments and proline content of Marigold (Calendula officinalis L.). Iranian Journal of Medicinal and Aromatic Plants Research, 29 (3): 666-680. (In Persian).
Jokar, A. M., Fallah Amoli, H., Niknezhad, Y. and Marashi, S. J. 2014. Comparison of the effect of livestock biofertilizers on the agricultural characteristics of the medicinal plant Coriander. Third National Conference on Medicinal Plants. Islamic Azad University, Ayatollah Amoli Branch, (In Persian).
Kafi, M., Borzoee, A., Salehi, M., Kamandi, A., Masoumi, A. and Nabati, J. 2018. Physiology of environmental stresses in plants. Jahad Daneshgahi of Mashhad Press. 504p. (In Persian).
Kazemi Oskuei, B., Bandehagh, A., Sarikhani, M. R. and Komatsu, S. 2018. Protein profiles underlying the effect of plant growth-promoting Rhizobacteria on canola under osmotic stress. Journal of Plant Growth Regulation, 37: 560-574.
Kazeminasab, A., Yarnia, M., Lebaschi, M., Mirshekar, B. and Rajali, F. 2016. Effects of vermicompost and biofertilizers on essential oil composition of lemon balm (Melissa officinalis L.) under drought stress. Iranian Journal of Medicinal and Aromatic Plants Research, 32 (4): 678-687. (In Persian).
Khorramdel, S., Koocheki, A., Nassiri Mahallati, M. and Ghorbani1R. 2008. Application effects of biofertilizers on the growth indices of black cumin (Nigella sativa L.). Iranian Journal of Field Crops, 6 (2): 285-294. (In Persian).
Kiani, Z., Esmaeilpour, B., Hadian, J., Soltani Toolarood, A. A. and Fathololumi, S. 2015. Effect of organic fertilizers on growth properties nuterien absorption and essential oil yield of medicinal plant of spearmint (Mentha spicata L.). Journal of Plant Production Research, 21 (4): 63-80. (In Persian).
Kushwaha, P., Kashyap, P. L., Bhardwaj, A. K., Kuppusamy, P., Srivastava, A. K. and Tiwari, R. K. 2020. Bacterial endophyte mediated plant tolerance to salinity: growth responses and mechanisms of action. World Journal of Microbiology and Biotechnology, 36 (2): 1-16.
Latef, A. A. H. A., Alhmad, M. F. A., Kordrostami, M., Abo-Baker, A. B. A. E. and Zakir, A. 2020. Inoculation with Azospirillum lipoferum or Azotobacter chroococcum Reinforces maize growth by improving physiological activities under saline conditions. Journal of Plant Growth Regulation, 39 (9): 1-14.
Mahmodi, R., Amini, K., Asadi Dashbolagh, J. and Farhoodi, A. 2016. Antioxidant and antibacterial properties of the Melissa officinalis essential oil. The Journal of Qazvin University of Medical Science, 20 (2): 49-57. (In Persian).
Mahpara, S., Hussain, T. and Faroog, J. 2014. Drought tolerance studies in wheat (Triticum aestivum L.). Cercetari Agronomice in Moldova, 4 (160): 133-140.
Omidi, F. J., Mohajjel shoja, H. and Sariri, R. 2020. Study of anatomical structure of Melissa officinalis and the effects of drought stress and salicylic acid treatment on its morphological and molecular characteristics. Journal of Plant Research (Iranian Journal of Biology), 33 (3): 528-543. (In Persian).
Paul, D. and Lade, H. 2014. Plant-growth-promoting rhizobacteria to improve crop growth in saline soils: a review. Agronomy for Sustainable Development, 34 (4): 737-752.
Razipour, P., Golchin, A. and Daghestani, M. 2016. Effects of different levels of cow manure and inoculation with nitroxin on growth and performance of Melissa officinalis L., Iranian Journal of Medicinal and Aromatic Plants Research, 32 (5): 807-823. (In Persian).
Takahashi, F., Kuromori, T., Urano, K., Yamaguchi-Shinozaki, K. and Shinozaki, K. 2020. Drought stress responses and resistance in plants: From cellular responses to long-distance intercellular communication. Frontiers in Plant Science, 11: 556972.
Vurukonda, S. S. K. P., Vardharajula, S., Shrivastava, M. and SkZ, A. 2016. Enhancement of drought stress tolerance in crops by plant growth promoting Rhizobacteria. Microbiological Research, 184: 13-24.
Wright, P. R., Morgan, J. and Jessop, R. S. 1996. Comparative adaptation of canola (Brassica napus) and Indian mustard (B. juncea) to soil water deficits. Plant Water Relations and Growth Field Crops Research, 49: 51-64.
Zahir, Z. A., Ghani, U., Naveed, M., Nadeem, S. M. and Asghar, H. N. 2009. Comparative effectiveness of Pseudomonas and Serratia sp. containing ACC-deaminase for improving growth and yield of wheat (Triticum aestivum L.) under salt-stressed conditions. Archives of Microbiology, 191 (5): 415-424.