ارزیابی تأثیر نیترات پتاسیم و سرمادهی مرطوب بر شکست خواب و خصوصیات جوانه‌زنی و تعیین دماهای کاردینال بذر گیاه سلمکی (Atriplex patula)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه علوم و مهندسی باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

2 دانشیار، گروه علوم و مهندسی باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

3 دانشیار، گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

10.22084/ppt.2023.28080.2101

چکیده

سلمکی (Atriplex patula) گیاهی از خانواده اسفناجیان (Chenopodiaceae) است که دارای کاربردهای دارویی، تغذیه‌ای، علوفه‌ای و بیابان‌زدایی است. به‌منظور تعیین نوع خواب بذر و ویژگی‌های جوانه‌زنی و روش شکست خواب و تعیین دماهای کاردینال جوانه‌زنی در این گونه، دو آزمایش به‌صورت جداگانه انجام گرفت. در آزمایش اول، فاکتور اول، چهار سطح نیترات پتاسیم و سه سطح سرمادهی مرطوب به‌عنوان فاکتور دوم مورد‌ارزیابی قرار گرفت. سرعت و درصد جوانه زنی بذور محاسبه گردید. آزمایش دوم در قالب طرح کاملاً تصادفی به‌منظور تعیین دماهای کاردینال جوانه زنی بذور در 9 سطح دمایی (صفر، 5، 10، 15، 20، 25، 30، 35 و40 درجه سانتی‌گراد) انجام گرفت و با تعیین سرعت جوانه‌زنی و برازش مناسب‌ترین مدل رگرسیونی بین درجه حرارت و سرعت جوانه‌زنی انجام شد. در هر دو آزمایش، هر تیمار دارای 4 تکرار 25 بذری بود و درصد و سرعت جوانه‌زنی محاسبه شد. نتایج نشان داد، نیترات پتاسیم با غلظت 250 میلی‌گرم در لیتر به همراه سرمادهی مرطوب در دمای 3 درجه سانتی‌گراد به‌مدت یک هفته بیش‌ترین تأثیر مثبت را در شکست خواب بذر و درصد و سرعت جوانه‌زنی داشت و سرعت و درصد جوانه‌زنی را به‌ترتیب به 16/8 و 90 درصد رساند. در آزمایش دوم، دماهای کاردینال جوانه‌زنی شامل دمای حداقل، مطلوب و حداکثر به‌ترتیب معادل 86/1، 51/22 و 89/38 درجه سانتی‌گراد به‌دست آمد و مدل رگرسیونی از نوع دندانه‌ای بیش‌ترین برازش را نشان داد. بنابراین یافته‌ها، خواب بذر در گیاه سلمکی، از نوع فیزیولوژیکی غیرعمیق تعیین شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluating the Effect of Potassium Nitrate and Cold Stratification on Dormancy Breaking, Germination Characteristics and Determining the Cardinal Temperatures of Atriplex patula Seeds

نویسندگان [English]

  • Sameyea Ghaeloni 1
  • Ali Azizi 2
  • Mohammad Sayyari 2
  • Godarz Ahmadvand 3
1 MSc Graduated, Department of Horticultural Science, Faculty of Agriculture, Bu Ali Sina University, Hamedan, Iran
2 Associate Professor, Department of Horticultural Science, Faculty of Agriculture, Bu Ali Sina University, Hamedan, Iran
3 Associate Professor, Department of Plant Production and Genetic Engineering, Faculty of Agriculture, University of Bu Ali Sina, Hamadan, Iran
چکیده [English]

Abstract
Atriplex patula is a wild plant from the Chenopodiaceae family that has medicinal, nutritional, fodder and dedesertification applications. In order to determine the type of seed dormancy and characteristics of germination and the method of breaking dormancy and determining the cardinal temperatures of germination in this species, two experiments were conducted separately. In the first experiment, the first factor, potassium nitrate was evaluated at 4 levels and cold stratification as the second factor at 3 levels. The percentage and rate of seed germination were calculated. The second experiment was conducted to determine the germination cardinal temperatures, by 9 temperature levels (0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 and 40℃) and by determining the germination rate and fitting the most suitable regression model between temperature and germination rate. In both experiments, each treatment had 4 replications of 25 seeds and the percentage and germination rate were calculated. The results showed that potassium nitrate with a concentration of 250 mg/liter along with cold stratification at 3°C for one week had the most positive effect on the breaking of seed dormancy and the germination percentage and germination rate. the rate and percentage of germination reached 8.16 and 90%, respectively. In the second experiment, the cardinal germination temperatures, including the minimum, optimum and maximum temperatures, were obtained as 1.86°C, 22.5°C and 38.89°C, respectively, and the toothed regression model showed the best fit. According to these findings, seed dormancy in Atriplex patula was determined to be of non-deep physiological type.
Introduction
Wild grassland plants are among the sources that have been considered for new food sources with the rapid increase of the world population and can be used as agricultural plants in the future. Atriplex patula is a herb of the Chenopodiaceae family, which has been reported for its medicinal, nutritional, fodder and dedesertification uses. Atriplex species are halophytes that are distributed in a variety of saline habitats, including the margins of wetlands, coastal areas, hills, and deserts (Bueno et al., 2017). These plants are suitable for dry and semi-arid degraded pastures in terms of compatibility with the environment, being evergreen and growing in poor and salty lands. Domestication of wild plants has obstacles, one of which is the existence of seed dormancy and, as a result, the problem of germination, so in order to improve seed germination, it is necessary to apply treatments to remove the obstacles to germination. According to the type and depth of seed dormancy, various treatments have been proposed to break dormancy and stimulate plant seed germination, which also depends on the genotype of the plant species. In order to determine the type of dormancy and characteristics of germination and a method for breaking dormancy and determining germination cardinal temperatures in this species, two experiments were conducted separately.
Materials and Methods
The first experiment was conducted as a factorial in a completely randomized design with two factors. The first factor was potassium nitrate at 4 levels (0, 250, 500 and 750 mg.L-1) and the second factor was cold stratification at 3 levels (without cold stratification and cold stratification at +3℃ and +6℃). The number of treatments was 12 and 25 seeds were used in 4 repetitions. The rate and percentage of seed germination were calculated. In order to determine the germination cardinal temperatures, an experiment was conducted in a completely random design by 9 temperature levels (0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 and 40℃). Each treatment had 4 replications of 25 seeds. this experiment was done by determining the germination rate and fitting the most suitable regression model between temperature and germination rate.
Results and Disscussion
The results of variance analysis of the effect of treatments used to break seed dormancy in this research, showed that the germination percentage of Atriplex patula seeds and their germination rate were significantly affected by the application of potassium nitrate, and cold stratification, and the interaction of these two treatments with a probability level of 99% (P<0.01). Based on the results, potassium nitrate (250 mg.L-1) along with cold stratification at 3°C for one week had the most positive effect on seed dormancy breaking and increasing the germination percentage and rate. The rate and percentage germination reached 8.16 and 90% respectively by this treatment. The lowest germination percentage was related to the control treatment (0 mg.L-1 potassium nitrate × without cold stratification), and the highest germination percentage was 90.00%, related to the interaction of two factors of potassium nitrate 250 mg.liter-1 × cold stratification at 3℃. Cold stratification treatment had a greater effect on seed dormancybreaking than potassium nitrate treatment. The lack of cold stratification, in different concentrations of potassium nitrate, decreased the germination percentage of seeds, although the treatment of seeds with different concentrations of potassium nitrate had a significant difference with the control treatment, but without the wet cooling treatment, the germination percentage decreased. In the second experiment, the germination cardinal temperature, including the minimum, optimal, and maximum temperatures, were obtained as 1.86, 22.51, and 38.89℃, respectively, and the best model was chosen to be the cardinal temperatures of the tooth-like model. The lowest germination rate (0.4) was observed at 5°C. With the increase in temperature from 5°C to above, the germination rate increased and at 25°C, the highest germination rate was achieved. From the temperature of 25°C and above, the germination rate decreased with a significant difference. Different temperatures with their effect on germination may be useful for evaluating the characteristics of germination and establishment potential of plant species. The issue that should be noted is that the germination rate is more important than the germination percentage in the discussion of plant establishment, because the faster the germination, the more likely the roots will come out of the soil and absorb soil moisture and result better establishment of the seedling (Hashemi et al., 2017).
Conclusion
According to the results of the present research, it was found that seed dormancy in Atriplex patula is of non-deep physiological type. Cold stratification at 3°C is more effective than potassium nitrate in breaking seed dormancy of this plant.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Wild spinach
  • Seed dormancy
  • Physiological dormancy
  • Germination rate
Aghazadeh E., Parmon Q., Jodi Z., Samadi Kolkhoran, E. and Ismaeelpour, B. 2016. Determining the optimum germination temperature of periwinkle, Marigold and milk thistle. Journal of Seed Research, 6 (19): 11-23.
Alinaghizadeh, M., Khaje Hosseini Saleh Abad, M., Hosseini, A. and Rashed Mohasel, M. H. 2017. The Study of Seed Germination and Dormancy of Chenopodium album, Convolvulus arvensis and Setaria viridis in Pistachio Orchards of Rafsanjan, Iran. Iranian Journal of Seed Research, 3 (2): 72-88. (In Persian).
Amiri Monfard, V., Hashemi, A. Mamdi, A. and Tawakkul Afshari, R. 2017. Investigating the characteristics of germination and determining the cardinal temperature of poppy seeds (Papaver somnifrum). Iranian Journal of Seed Science and Technologym, 2: 239-229. (In Persian).
Asgarpour, R., Mijani, S. and Ghorbani, R. 2013. The effect of temperature on the germination rate of two stands of salt grass (Salsola kali L.) based on regression models. Journal of Plant Protection, 2: 483-476. (In Persian).
Ashraf, M. and Foolad, M. R. 2005. Presowing seed treatment, a shotgun approach to improve germination, plant growth, and crop yield under saline and non-saline conditions. Advances in Agronomy, 88: 223-271.
Biabani, A., Zarei, M., Sancholi, S. and Romani, A. 2017. Effect of temperature and duration of seed exposure to different temperatures on barley seed germination characteristics., Plant Ecophysiology Applied Research Journal, 4 (1): 173-186.
Bloomberg, M., Sedcole, J. R., Mason, E. G. and Buchan, G. 2009. Hydrothermal time germination models for radiata pine (Pinus radiata D. Don). Seed Science Research, 19 (3): 171-182.
Bradford, K. J. 2002. Application of hydrothermal time to quantifying and modeling seed germination and dormancy. Weed Science, 50: 248-260.
Bueno, M., Lendínez, M. L., Aparicio, C. and Cordovilla, M. P. 2017. Germination and growth of Atriplex prostrata and Plantago coronopus: Two strategies to survive in saline habitats. Flora, 227: 56-63.
Dadáková, E., Vrchotová, N., Tříska, J. and Děkanová, Z. 2013. Content of phenolic substances in the selected species of the Chenopodiaceae family. Journal of Agrobiology, 30 (2): 127-135.
Demir, I. and VanDeVenter, H. A. 1999. The effect of priming treatments on the performance of water melon (Citrillus lanatus (Thunb.) Matsum & Nakai) seeds under temperature and osmotic stress. Seed Science Technology, 27: 871-875.
Derakhshan, A. and Gherekhloo, J. 2013. Factors affecting Cyperus difformis seed germination and seedling emergence. Planta Daninha, 31: 823-932.
Ellis, R. H. and Roberts, E. H. 1981. The quantification of ageing and survival in orthodox seeds. Seed Science Technology, 9: 377-409.
Farajollahi, A., Tavili, A. and Pouzesh, H. 2011. The effect of different treatments on improving the seeds germination of Atriplex lentiformis and Atriplex canescens.Pajouhesh & Sazandegi, 93: 56-62. (In Persian).
Fateh, A. Majnoon Hosseini, N. Madah Arefi, H. and Sharifzadeh, F. 2005. Investigating methods of breaking seed dormancy in Astragalus tribuloides. Journal of Genetic Research and Breeding of Grassland and Forest Plants of Iran, 13 (4): 345-360. (In Persian).
Finch-Savage, B. 2013. Seeds: Physiology of development, germination and dormancy In: Bewley, J. D., Bradford, K. J., Hilhorst, H. W. M. and Nonogaki, H. 2013. Seed Science Research, Springer, New York. 392 pp.
Ganjali, A., Parsa, M. and Amiri Deh-Ahmadi, S. R. 2011. Estimation of cardinal temperatures and thermal time required for germination and greening of chickpea (Cicer avietinum L.) genotypes. Journal of Iranian Legume Research, 2 (2): 97-108. (In Persian).
Ghadamyari, Sh., Mozafari, J., Sokhandan, B., Mousavi, L. and Rakhshandehroo, F. 2011. Synergistic effects of mechanical and chemical treatments on seed germination of Jimsonweed (Datura stramonium L. Iranian Journal of Biology, 24 (6): 809-817. (In Persian).
Ghadiri, H. and Niazi, M. 2005. Effects of stratification, scarification, alternating temperature and light on seed dormancy of Rumex dentatus, Amaranthus retroflexus and Chenopodium album. Iranian Journal of Weed Science, 2: 93-109. (In Persian).
Hardegree, S. P. and Van Vactor, S. S. 2000. Germination and emergence of primed grass seeds under field and simulated- field temperature regimes. Annals of Botany, 85: 379-390.
Hashemi, A., Baruti, S. H. and Tavakolafshari, R. 2017. Determine the cardinal temperatures of Marguerite seed (Chrysanthemum maximum Ramond). Iranian Journal of Seed Science and Technology, 5: 77-84. (In Persian).
ISTA (International Seed Testing Association), 2008. International rules for seed testing. Seed Sci. Technol. 24:155-202.
Jafari, A. A. 2016. Challenges of grasses seed production for rehabilitation of rangelands and cultivation in low efficient dryland farming of Iran. Iranian Journal of Seed Science and Research, 3 (3): 117-132. (In Persian).
Khakpour, A. Habibi Bibalani, Q. and Mahdavi, Kh. 2012. Breaking of seed dormancy and stimulation of seed germination of purple sage seeds. Journal of Iran's Natural Ecosystems, 3: 67-78.
Khan, M. A. and Ungar, I. A. 1984. The effect of salinity and temperature on the germination of polymorphic seeds and growth of Atriplex triangularis Willd. American Journal of Botany, 71 (4): 481-489.
Khayat Moghadam, M., Agah, F. and Sadr Abadi Haghighi, R. 2013. Effective methods in breaking dormancy and increasing the germination of Astragalus cicer seeds. Journal of Seed Research, 4 (2): 21-27 (In Persian).
Ma, Y., Zhang, J., Li, X., Zhang, S. and Lan, H. 2016. Effects of environmental stress on seed germination and seedling growth of Salsola ferganica (Chenopodiaceae). Acta Ecologica Sinica, 36 (6): 456-463.
Mahmoudi, A., Soltani, A. and Barani, H. 2008. Germination response of snail alfalfa (Medicago scutellata L.) to temperature. Crop Production Journal, 1 (1): 54-63. (In Persian).
Mehra, V., Tripathi, J. and Powell, A. A. 2003. Aerated hydration treatment improves the response of Brassica juncea and Brassica campestris seeds to stress during germination. Seed Science Technology, 31: 57-70.
Mwale, S. S., Azam-Ali, S. N., Clark, J. A., Bradley, R. G. and Chatha, M. R. 1994. Effect of temperature on the germination of sunflower (Helianthus annuus L.). Seed Science Technology, 22: 565-576.
Nabai, M., Roshandel, P. and Mohammad Khavani, A. 2014. Investigating the effect of different chemical and non-chemical treatments on breaking seed dormancy in Silybum marianum L. Gaertner. Plant Researches (Biology of Iran), 27 (103): 48-54. (In Persian).
Nascimento, W. M. 2003. Musk melon seed germination and seedling development in response to seed priming. Scientia Agricola Journal, 60 (1): 71-75.
Nadjafi, F., Bannayan, M., Tabrizi, L., and Rastgoo, M. 2006. Seed germination and dormancy breaking techeniquse for Ferula gammosa and Teucrium polium. Journal of Arid Environments, 64: 542-547.
Nazari, M., Mamdi, A. and Hosseini, S. M. 2017. Investigating the reaction of onion (Allium cepa) seed germination to temperature by thermal time analysis and determining cardinal temperatures using different regression functions. Iranian Journal of Field Crop Science, 48 (4): 961-971. (In Persian).
Nemati, A., Sharifi, H., Gerdakaneh, M. and Sharifi, Z., 2016. The effect of pre-Chilling and gibberellic acid on breaking seed dormancy of two medicinal plants species silybum mrianum and citrulus colocynthis. Iranian Journal of Seed Research, 3 (1): 169-177.
Nurse, R. E., Reynolds, W. D., Doucet, C. and Weaver, S. E. 2008. Germination characteristics of the dimorphic seeds of spreading orach (Atriplex patula). Weed Science, 56 (2): 216-223.
O’Reilly, C. and De Atrip, N. 2007. Seed Moisture Content during Chilling and Heat Stress Effects after Chilling on the Germination of Common Alder and Downy Birch Seeds. The Finnish Society of Forest Science. The Finnish Forest Research Institute: 5330-5337.
Osman, A. E. and Ghassali, F. G. 1997. Effects of storage condition and presence of fruiting bracts on the germination of some species of Atriplex. Experimental Agriculture, 33: 149-155.
Panwar, P. and Bhardwaj, S. D. 2005. Handbook of practical forestry: A Practical Guide for Tropical Forest Managers on Implementing New Standards. Agrobios, India. 191p.
Piper, E. L., Boote, K. J., Jones, J. W. and Grimm, S. S. 1996. Comparison of two phenology models for predicting flowering and maturity date of soybean. Crop Science, 36 (6): 1606-1614.
Roman, E. S., A. G. Thomas, S. D. Murphy and C. G. Swanton. 1999. Modeling germination and seedling elongation of common lamb squatters (Chenopodium album). Weed Science, 47: 149-155.
Sarani, H., Izadi, E., Ghanbari, A. and Rahemi, A. 2019. Effect of temperature and light on germination characteristics of Japanese Morning Glory (Ipomoea nil): Determination of cardinal temperatures of germination. Iranian Journal of Seed Research, 6 (1): 113-126. (In Persian).
Sharififar, A., Nazari, M. and Asghari, H. R. 2015. Effect of ultrasonic waves on seed germination of Atriplex lentiformis, Cuminum cyminum, and Zygophyllum eurypterum. Journal of Applied Research on Medicinal and Aromatic Plants, 2 (3): 102-104.
Tajalli, A. 2006. The effect of Atriplex canescens on soil improvement and its ecological investigation in Ray city. Giyāh Va Zīst-būm, 2 (6): 13-24. (In Persian).
Tang, D. S., Hamayun, M., Ko, Y. M., Zhang, Y. P., Kang, S. M. and Lee, I. J. 2008. Role of redlight, temperature, stratification and nitrogen in breaking seed dormancy of Chenopodium album L. Journal of Crop Science and Biotechnology, 11: 199-204.
Yan, W. and Hunt, L. A. 1999. An equation for modelling the temperature response of plants using only th cardinal temperatures. Annals of Botany, 84: 607-614.