ارزیابی واکنش عملکرد و ویژگی‌های کیفی علوفه دو ژنوتیپ کانولا (Brassica napus) به تیمارهای قطع آبیاری و تراکم بوته

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه تولید و ژنتیک گیاهی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، ملاثانی، ایران

2 استاد، گروه تولید و ژنتیک گیاهی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، ملاثانی، ایران

3 دانشیار، گروه تولید و ژنتیک گیاهی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، ملاثانی، ایران

4 استادیار، گروه تولید و ژنتیک گیاهی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، ملاثانی، ایران

10.22084/ppt.2023.28320.2105

چکیده

این پژوهش در قالب طرح آماری بلوک‌های کامل تصادفی به روش اسپلیت ‌فاکتوریل با سه تکرار در سال زراعی 1402-1401 در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان اجرا شد. سه تیمار آبیاری کامل، قطع آبیاری در مرحله‌ی شروع گل‌دهی تا 50 درصد خورجین‌دهی و قطع آبیاری در مرحله‌ی خورجین‌دهی تا برداشت در کرت‌های اصلی و فاکتوریل دو ژنوتیپ هایولا4815 و آرام و سه تراکم 80، 110 و 140 بوته در مترمربع در کرت‌های فرعی مقایسه شدند. نتایج نشان داد برهم‌کنش قطع آبیاری و ژنوتیپ در تراکم بوته بر تعداد شاخه فرعی، محتوی نامحلول در شوینده اسیدی، خاکستر، ماده خشک قابل‌هضم، انرژی ویژه شیردهی و میزان انرژی قابل متابولیسم معنی‌دار شد. بیش‌ترین ماده کل قابل‌هضم، انرژی متابولیسمی و ماده خشک قابل‌هضم شیردهی به ژنوتیپ آرام و تراکم 80 بوته در مترمربع و تیمار قطع آبیاری از خورجین‌دهی تا برداشت اختصاص داشت. بیش‌ترین و کم‌ترین محتوی الیاف نامحلول در شوینده اسیدی به‌ترتیب از ترکیب تیماری شاهد (آبیاری مطلوب)، تراکم 140 بوته در مترمربع و ژنوتیپ هایولا4815 و قطع آبیاری مرحله سوم تراکم 80 بوته در مترمربع و ژنوتیپ آرام حاصل شد که با سایر تیمارها اختلاف معنی‌دار نشان داد. به‌طورکلی بیش‌ترین عملکرد علوفه خشک در تیمار آبیاری کامل (۳۷۲۲ کیلوگرم در هکتار) به‌دست آمد که از لحاظ آماری با دو سطح دیگر آبیاری اختلف معنی‌دار داشت، هم­چنین ژنوتیپ آرام با عملکرد علوفه خشک معادل ۳۴۸۲ کیلوگرم در هکتار برتری معنی‌دار در مقایسه با ژنوتیپ هایولا۴۸۱۵ نشان داد. بیش‌ترین و کم‌ترین عملکرد علوفه خشک (به‌ترتیب ۳۴۷۱ و ۳۲۲۶ کیلوگرم در هکتار) نیز به‌ترتیب مربوط به تراکم ۱۴۰ و ۸۰ بوته در مترمربع بود که با همدیگر اختلاف معنی‌دار داشتند ولی با سطح تراکم ۱۱۰ بوته در مترمربع اختلاف معنی‌دار نشان ندادند. بر این اساس علاوه‌بر ژنوتیپ آرام به‌عنوان ژنوتیپ برتر، می‌توان تراکم بوته ۱۱۰ بوته در مترمربع را به‌عنوان تراکم برتر در این آزمایش دانست که علاوه‌بر کیفیت علوفه بالاتر، هزینه مصرف بذر کم‌تری نیز در مقایسه با تراکم ۱۴۰ بوته در مترمربع دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Forage Yield and Quality Characteristics Evaluationof two Rapeseed Genotypes (Brassica napus) to Different Irrigation Interruption Levels and Plant Density

نویسندگان [English]

  • Hana Aboodeh 1
  • Abdolmehdi Bakhshandeh 2
  • Mohammad Reza Moradi Telavat 3
  • Ataollah Siadat 2
  • Seyyed Amir Moosavi 4
  • Khalil Alamisaeid 3
1 PhD Student, Department of of Plant Genetics and Production, Agricultural Sciences and Natural Resources University of Khuzestan, Mulathani, Iran
2 Professor, Department of of Plant Genetics and Production, Agricultural Sciences and Natural Resources University of Khuzestan, Mulathani, Iran
3 Associate Professor, Department of Plant Breeding, Agricultural Sciences and Natural Resources University of Khuzestan, Mulathani, Iran
4 Assistant Professor, Department of of Plant Genetics and Production, Agricultural Sciences and Natural Resources University of Khuzestan, Mulathani, Iran
چکیده [English]

Abstract
This research was done in the form of random complete block statistical design using split-factorial method with three replications in Agricultural Sciences and Natural Resources University of Khuzestan in the year 2022-2023. Three controltreatment, interruption of irrigation at the beginning of flowering until 50% of podding and interruption of irrigation at the podding stage until harvest were compared in the main plots.Two genotypes of Hyola 4815 and Aram and three densities of 80, 110 and 140 plants.m-2 were investigated in sub-plots. The results showed that the interaction of irrigation*genotype*density on the number of ranches, insoluble content in acidic detergent, ash, digestible dry matter, lactation specific energy and metabolizable energy was significant. The highest and lowest content of insoluble fibers was obtained from the control treatment, density of 140 plants and Hyola4815 genotype, and interruption of irrigation, density of 80 plants per square meter and Aram genotype, which showed a significant difference with other treatments. gave In general, the highest dry forage yield was obtained in the full irrigation treatment (3722 kg.ha-1), which showed a significant difference with the other levels of irrigation. Also, the Aram genotype showed a significant superiority with fodder yield equal to 3482 kg.ha-1 compared to Hyola 4815 genotype. The highest and lowest yield of dry fodder (respectively 3471 and 3226 kg.ha-1) was related to the density of 140 and 80 plants, respectively, which had significant differences with each other, but did not show significant difference with the density level of 110 plants.m-2. Based on this, in addition to the Aram genotype as the superior genotype, the plant density of 110 plants per square meter can be considered as the superior density in this experiment, which, in addition to the higher forage quality, also has a lower seed consumption cost compared to the density of 140 plants per square meter.
Introduction
Irrigation is one of the most important factors affecting the quality and quantity of fodder plants. Also, the digestibility of fodder depends on the chemical composition of fodder. Plant density is a factor that affects the distribution of plant dry matter. In the study of Nasirpour and Zakirnejad (2018), the effect of four densities of 20, 30, 40 and 50 plants per square meter on the yield of pearl millet fodder was investigated and the results showed that the highest yield of millet fodder was obtained at a density of 50 plants per square meter and the lowest at a density of 20 The plant was obtained in square meters. Also, the research findings of Eskandari et al. (2017) increased the yield of dry fodder and the amount of hemicellulose-free cell wall with the increase in corn plant density, and then the forage quality was estimated to be higher. The presence of water-rich and profitable plants such as corn, whose cultivation has been developed regardless of water resource limitations in all provinces, is one of the reasons for the lack of attention to plants such as canola, which can be used as grazing, storage and silage for livestock. On the other hand, the scientific investigation of the fodder aspects of rapeseed has remained far away, and in Khuzestan province, livestock are facing a shortage of fodder in the winter season. Rapeseed cultivation can be one of the basic solutions to provide the fodder needed by livestock in this season.
Materials and Methods
The research was carried out with the aim of investigating the qualitative characteristics and performance of canola genotypes under the treatment of irrigation interruption and plant density in the agricultural year 2022-2023 at Khuzestan University of Agricultural Sciences and Natural Resources in the form of a split factorial design in the form of a randomized complete block design with three replications. The main factors include (1. control without interruption of irrigation, 2. interruption of irrigation at the beginning of flowering (phenology code 60) to 50% of fruiting (phenology code 75) and interruption of irrigation in the phase of fruiting until harvest (phenology code 71-99)), canola genotypes (Hyola 4815 and Aram) and plant density (80, 110 and 140 plants per square meter) were considered as secondary factors.
Results and Discussion
The results of the analysis of variance showed that the interaction between the treatments of irrigation interruption, and genotype in plant density on the traits of the number of branches, insoluble content in acidic detergent, ash content, total digestible nutrients, digestible dry matter, lactation specific energy and metabolizable energy was significant. The highest amount of total digestible nutrients, amount of metabolizable energy, digestible dry matter and milking specific energy were assigned to Aram genotype and the density of 80 plants per square meter and the treatment of irrigation interruption from seeding to harvest. The highest and lowest content of insoluble fibers in acidic detergent was obtained from the control treatment combination (optimal irrigation), density of 140 plants per square meter and Hyola 4815 genotype, and interruption of irrigation in the third stage, density of 80 plants per square meter and Aram genotype.
Conclusion
The results of this experiment showed that between the experimental treatments in terms of performance of fresh fodder, dry fodder and quantitative and qualitative indicators including morphological traits, insoluble fibers in neutral and acidic detergent, total digestible nutrient, dry matter consumption, specific energy of lactation, there was a significant difference in metabolic energy and relative nutritional energy. The highest yield of dry fodder was observed from the treatment with the density of 140 plants per square meter and the Aram genotype, and the lowest amount was from the Hyola 4815 genotype and the density of 140 plants per square meter. Also, the highest total digestible nutrient, amount of metabolizable energy, digestible dry matter and lactation specific energy were observed according to the Aram genotype and the density of 80 plants per square meter and the conditions of stress from tillering to harvest.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cinder
  • Crude fiber
  • Digestible dry matter
  • PCA analysis
 Abid, M., Mansour, E., Ben Yahia, L., Bachar, K. H., Ben Khaled, K. H. and Ferchichi, A. 2016. Alfalfa nutritive quality as influenced by drought in South-Eastern Oasis of Tunisia. Italian Journal of Animal Science, 15: 334-342.
Albayrak, S., Turk, M., Yukel, O. and Yilmaz, M. 2011. Forage yield and quality of perennial legume – grass mixtures under rainfed conditions. NotulaeBotanicaeHortiAgrobotanici, 39 (1): 114-118.
Albayrak, S. and Camas. N.2006. Performances of forageturnip (Brassica rapa) cultivars under different nitrogentreatment, JournalFac Agricultural. OMU, 21 (1): 44- 48.
Arzani, H. 2013. Fodder Quality and Daily Requirement of Livestock Grazing from The Pasture. Tehran University Publications. 278 p. (In Persian)
Bakhtiyari, F., Zamanian, M. and Golzardi, F. 2020. Effect of mixed intercropping of clover on forage yield and quality. South-Western Journal of Horticulture, Biology and Environment, 11: 49-65.
Bhimireddy, P., Mallaredy, M., Subbalah, G., Chandra, K. and Ranindar, P. 2017. Perfomance of no-till maize under drip-fertigation in a double cropping system insemiarid Telangana state of India. Maydica, 61 (1): 238- 245.
Bingol, N. T., Karsli, M. A., Yilmaz, I. H. and Bolat, D. 2007. The effects of planting time and combination on thenutrient composition and digestible dry matter yield of four mixtures of vetch varieties intercropped withbarely. Veterinary Sciences Journals, 31: 297-302.
Chen, S., Huo, Z., Xu, X. and Huang, G. 2019. Aconceptual agricultural water productivity modelconsidering under field capacity soil waterredistribution applicable for arid and semi-aridareas with deep groundwater. Agricultural Water Management, 213 (1): 309-323.
Eskandari, H., Javanmard, A. and Shekari, F. 2017. Evaluation of quality traits of forage maize cultivars as affected by different plant densities. Journal of Crop Ecophysiology, 10 (4): 1025-1036.
Farahani, S. M. and Chaichi, M. R. 2013. Wholeforage barley crop quality as affected bydifferent deficit irrigation and fertilizingsystems. Communications in Soil Science and Plant Analysis, 44 (20): 2961-2973.
Farhadi, A., Paknejad, F., Golzardi, F. and Agha Yari, F. 2022. Investigating the yield characteristics, fodder mifit and water consumption efficiency of fodder sorghum in response to different levels of drought and nitrogen stress. Environmental Stress in Crop Sciences, 5 (4): 868-879. (In Persian).
Feyzbakhsh1, M. T., Mokhtarpour, H. and Kiani, A. R. 2020. Evaluation of quantitative, qualitative yield and water productivityof two forage Amarantuse cultivars under different irrigation regimes. Journal of Water and Soil Conservation, 27 (2): 109-125.
Foman, A. and Khazaei, A. 2013. Evaluation of fodder performance of sorghum line in the conditions of Karaj in Iran. Journal of Agricultural Sciences of Iran, 16 (3): 190-181. (In Persian).
Ghane, M. R., Aghakhani, M. A. and Modares Sanavi, A. 2004. Effect of nitrogen levels on the production of green forage from rapeseed and autumn barley. Masters thesis in agriculture. Tarbiat Modares University. p. 200. 
HasanzadehGhorttepeh, A., Heydarzadeh, S. and Rahimi, A. 2021. Investigating the effect of chemical and organic fertilizer system on thequality and quantity of Amaranthus (cv. Cim) forage under the influence ofdifferent irrigation levels. Journal of Crop Improvement, 23 (3): 633-646. (In Persian).
Hoseini, S. S., Jalilian, J. and Gholinejad, A. 2021. Effects of some stress modifiers on morphological characteristics and quantitative and qualitative traits of quinoa fodder (Chenopodium quinoa Willd.) under water stress conditions. Scientific Research Journal of Agricultural Knowledge and Sustainable Production, 31 (2): 111-128. (In Persian).
Khmadi, F., Gharineh, M. H. and Bakhshandeh, A. M. 2014. Influence of sowing dates on yield and yield component of rape forage cultivars under Ahvaz condition. Applid Field Crop Research, 27 (104): 22-28. (In Persian).
Javanmard, A., Nikdel, H. and Amani Machiani, M. 2019. Evaluation of forage quantity and quality in domesticpopulations of hairy vetch (Vicia villosa L.), vetch (Vicia sativa L.) and caspian vetch (Vicia hyrcanica) under rainfed condition. Journal of Agricultural Sciences and Sustaiable Production, 29 (1): 15-31.
Lithourgidis, A. S., Vasilakoglou, I. B., Dhima, K. V., Dordas, C. A. and Yiakoulaki, M. D. 2006. Forage yieldand quality of common vetch mixtures with oat and triticale in two seeding ratios. Field Crops Research, 99: 106-113.
Nematpour, A., Eshghizadeh, H. R., Zahedi, M. and Ghorbani, G. R. 2020. Millet forage yield and silage quality as affected by water and nitrogen application at different sowing dates. Grass and Forage Science, 75: 169-180.
Malhi, S. and Gill, K. S. 2004. Placement, rate and source of N, seed row spacing and seeding depth effects on canola production. Canadian Journal Plant Science, 84: 719-729.
Sadeghpour, A., Jahanzad, E., Esmaieli, A., Hosseini, M. B. and Hashemi, M. 2013. Forage yield, qualityand economic benefit of intercropped barley and annual medic in semi-arid conditions: Additive series. Field Crops Research, 148: 43-48.
Siadat, S. A. and Moradi-Telavat, M. R. 2011. Forage Crops Production. Nashr-e Daneshgahi press. 274 p. (In Persian).
Van Soest, P. J., Robertson, J. B. and Lewis, B. A. 1991. Methods for dietary fiber, neutral detergent fiber, and non-starch polysaccharides in relation to animal nutrition. Journal of Dairy Science, 74: 3583-3597.
Zabarjadi, A. R. and Ghobadi, M. 2009. Response of yield and yield components of canola cultivars todifferent seeding rates in dryland conditions of Kermanshah province. Journal of Plant Production andTechnology, 9 (1): 45-53. (In Persian with English Summary).
Zavareh, M. and Emam, E. 2000. Aguide to identifying the life stages of canola. Iranian Journal of Field Crop Sciences, 1: 1-14. (In Persian).