بررسی پتانسیل تولید علوفه لاین‌های امیدبخش سورگوم (Sorghum bicolor (L.) Moench) در مراحل مختلف رشد زایشی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 بخش تحقیقات ذرت و گیاهان علوفه ای، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران

2 دانشیار، مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران

3 دانشیار، گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل، زابل، ایران

4 دانش‌آموخته مقطع کارشناسی ارشد، گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل، زابل، ایران

10.22084/ppt.2024.28640.2116

چکیده

در سال‌های اخیر توجه به سورگوم به دلیل پتانسیل بالای تولید علوفه و تحمل به خشکی در بسیاری از مناطق دنیا افزایش یافته است. از آنجا که عملکرد و کیفیت علوفه این گیاه تحت‌تأثیر مرحله رشد قرار می‌گیرد، این مطالعه به‌منظور بررسی تأثیر زمان برداشت بر صفات کمی و کیفی علوفه سورگوم انجام شد. آزمایش به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در کرج اجرا شد. فاکتورهای آزمایشی شامل زمان برداشت در چهار سطح (مراحل شیری، خمیری نرم، خمیری سفت و رسیدگی فیزیولوژیکی دانه) و لاین‌های امیدبخش سورگوم در هفت سطح بودند. حداکثر عملکرد پروتئین و ماده آلی قابل‌هضم (به‌ترتیب 64/2 و 98/17 تن در هکتار) و بیش‌ترین تولید انرژی قابل‌متابولیسم (44/65 گیگاکالری در هکتار) در مرحله رسیدگی فیزیولوژیکی دانه حاصل شد درحالی‌که بالاترین محتوی پروتئین و قابلیت هضم ماده آلی (به‌ترتیب 2/9 و 9/62 درصد) و حداکثر محتوی انرژی قابل‌متابولیسم (35/2 مگاکالری در کیلوگرم) در مرحله شیری دانه ثبت گردید. علاوه‌بر این با افزایش سن گیاه میزان اسید پروسیک، کربوهیدرات‌های محلول در آب، خاکستر و عصاره اتری کاهش و محتوی فیبر و مواد آلی افزایش یافت. در بین ژنوتیپ‌های موردبررسی نیز بیشترین عملکرد کمی و کیفی و حداقل محتوی اسید پروسیک در لاین امیدبخش MDFGS1 مشاهده شد. با پیشرفت بلوغ از مرحله شیری تا رسیدگی فیزیولوژیکی، عملکرد کمی افزایش و کیفیت علوفه کاهش یافت. به‌طور‌کلی، برای دستیابی به عملکرد کمی و کیفی مناسب توصیه می‌شود علوفه سورگوم در مرحله خمیری نرم برداشت شود. علاوه‌بر این لاین امیدبخش MDFGS1 به عنوان ژنوتیپ برتر معرفی شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluating the Forage Production Potential of Sorghum Promising Lines (Sorghum bicolor (L.) Moench) at Different Reproductive Growth Stages

نویسندگان [English]

  • Farid Golzardi 1
  • Alireza Aghashahi 2
  • Mostafa Yousef Elahi 3
  • Omolbanin Dahmarde Ghaem Abad 4
1 ​Maize & Forage Crops Research Department, Seed & Plant Improvement Institute, Agricultural Research, Education & Extension Organization (AREEO), Karaj, Iran.
2 Assoc. Prof., Animal Science Research Institute of Iran, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Karaj, Iran
3 Assoc. Prof., Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, University of Zabol, Zabol, Iran.
4 M.Sc., Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, University of Zabol, Zabol, Iran.
چکیده [English]

Abstract
In recent years, attention to sorghum has increased due to its high forage production potential and drought tolerance in many regions of the world. Since the yield and quality of this plant's forage are influenced by the growth stage, this study was conducted to examine the effect of harvest time on the quantitative and qualitative traits of sorghum forage. The experiment was carried out in a factorial arrangement within a randomized complete block design with three replications in Karaj. The experimental factors included harvest time at four levels (milk stage, soft dough stage, hard dough stage, and grain physiological maturity) and promising sorghum lines at seven levels. The maximum protein and digestible organic matter yields (22.64 and 17.98 ton.ha-1, respectively) and the highest production of metabolizable energy (65.44 Gcal.ha-1) were obtained at the grain physiological maturity stage, whereas the highest protein content and organic matter digestibility (9.2% and 62.9%, respectively) and the maximum metabolizable energy content (2.35 Mcal.kg-1) were recorded at the grain milk stage. Furthermore, with increasing plant age, the amount of prussic acid, water-soluble carbohydrates, ash, and ether extract decreased, while the contents of fiber and organic matter increased. Among the genotypes studied, the highest quantitative and qualitative yield and the minimum prussic acid content were observed in the promising line MDFGS1. As maturity progressed from the milk stage to physiological maturity, the quantitative yield increased while forage quality decreased. Overall, to achieve suitable quantitative and qualitative yields, it is recommended to harvest sorghum forage at the soft dough stage. Furthermore, the promising line MDFGS1 is recommended as the superior genotype.
Introduction
In recent years, attention to sorghum has increased in many regions of the world due to its high potential for forage production and drought tolerance. In the domain of forage production, the significance of forage quality extends beyond dry matter considerations. The quality of forage holds paramount importance, as it serves as an indicator of its nutritional value and energy content, directly influencing the quantity of nutrients that animals can efficiently acquire from the forage within the most efficient timeframe. Since the forage yield and quality of this crop is affected by the growth stage, this study was conducted to evaluate the effect of harvesting time on quantitative and qualitative traits of sorghum forage.
Materials and Methods
The experiment was conducted as a factorial design based on a randomized complete block design with three replications at the Research Field of Seed and Plant Improvement Institute, Karaj, Iran (35°47'N, 50°54'E; 1248 m a.m.s.l.) with a semi-arid environment. The experimental factors included the harvesting time at four levels (milk, soft dough, hard dough, and grain physiological maturity) and the sorghum promising lines at seven levels (KDFGS4, KDFGS6, KDFGS9, KDFGS16, KDFGS26, MDFGS1, and MDFGS2. Data were analyzed using PROC GLM (general linear model) of SAS 9.1 software. The means comparison was conducted utilizing Tukey's test at a significance level of 5%.
Results and Discussion
The maximum protein and digestible organic matter yields (2.64 and 17.98 ton ha-1, respectively) and the highest production of metabolizable energy (65.44 Gcal ha-1) were obtained at the grain physiological maturity, whereas the highest protein content and organic matter digestibility (9.2 and 62.9%, respectively) and the maximum metabolizable energy content (2.35 Mcal kg-1) were recorded at the grain milk stage. Furthermore, with increasing plant age, the amount of prussic acid, water-soluble carbohydrates, ash, and ether extract decreased, and the contents of fiber and organic matter increased. Among the studied genotypes, the highest quantitative and qualitative yield and the lowest prussic acid content were observed in the promising line MDFGS1. With progress toward maturity from the milk stage to physiological maturity, quantitative yield increased and forage quality decreased.
Conclusions
Overall, it is recommended to harvest sorghum forage at the soft dough stage to achieve a suitable quantitative and qualitative yield. Furthermore, the promising line MDFGS1 could be introduced as the superior genotype.
Acknowledgements
This research was supported by the Seed and Plant Improvement Institute, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Karaj, Iran [Project number 03-03-0313-043-960461]. The authors are thankful for providing laboratory facilities and all technical support in the experimental field.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Digestibility
  • Energy
  • Forage quality
  • Protein yield
  • Prussic acid
AOAC. 2002. Official Methods of Analysis of AOAC International. 17th edition. Association of Official Analytical Chemists, AOAC. Arlington. VA.
Ashoori, N., Abdi, M., Golzardi, F., Ajali, J. and Ilkaee, M. N. 2021. Forage potential of sorghum-clover intercropping systems in semi-arid conditions. Bragantia, 80: e1421.
Atis, I., Konuskan, O., Duru, M., Gozubenli, H. and Yilmaz, S. 2012. Effect of harvesting time on yield, composition and forage quality of some forage sorghum cultivars. International Journal of Agriculture and Biology, 14: 879-886.
Baghdadi, A., Golzardi, F. and Hashemi, M. 2023. The use of alternative irrigation and cropping systems in forage production may alleviate the water scarcity in semi-arid regions. Journal of the Science of Food and Agriculture, 103(10): 5050-5060.
Bakhtiyari, F., Zamanian, M. and Golzardi, F. 2020. Effect of mixed intercropping of clover on forage yield and quality. South Western Journal of Horticulture, Biology and Environment, 11: 49-66.
Balazadeh, M., Zamanian, M., Golzardi, F. and Mohammadi Torkashvand, A. 2021. Effects of limited irrigation on forage yield, nutritive value and water use efficiency of Persian clover (Trifolium resupinatum) compared to berseem clover (Trifolium alexandrinum). Communications in Soil Science and Plant Analysis, 52(16): 1927-1942.
Blümmel, M., Makkar, H. P. S., Chisanga, G., Mtimuni, J. and Becker, K. 1997. The prediction of dry matter intake of temperate and tropical roughages from in vitro digestibility/gas-production data, and the dry matter intake and in vitro digestibility of African roughages in relation to ruminant live weight gain. Animal Feed Science and Technology, 69: 131-141.
Carmi, A., Aharoni, Y., Edelstein, M., Umiel, N., Hagiladi, A., Yosef, E., Nikbachat, M., Zenou, A. and Miron, J. 2006. Effects of irrigation and plant density on yield, composition and in vitro digestibility of a new forage sorghum variety, Tal, at two maturity stages. Animal Feed Science and Technology, 131: 121-133.
Farhadi, A., Paknejad, F., Golzardi, F., Ilkaee, M. N. and Aghayari, F. 2022. Effects of limited irrigation and nitrogen rate on the herbage yield, water productivity, and nutritive value of sorghum silage. Communications in Soil Science and Plant Analysis, 53(5): 576-589.
Filya, I. 2004. Nutritive value and aerobic stability of whole crop maize silage harvested at four stages of maturity. Journal Animal Feed Science and Technology, 116: 141-150.
Forouzmand, M. A., Ghorbani, G. R. and Alikhani, M. 2005. Influence of hybrid and maturity on the nutritional value of corn silage for lactating dairy cows 1: Intake, milk production and component yield. Pakistan Journal of Nutrition, 4: 435-441.
Ghalkhani, A., Golzardi, F., Khazaei, A., Mahrokh, A., Illés, Á., Bojtor, C., Mousavi, S. M. N. and Széles, A. 2023. Irrigation management strategies to enhance forage yield, feed value, and water-use efficiency of sorghum cultivars. Plants, 12(11): 2154.
Glamoclija, D., Jankovic, S., Rakic, S., Maletic, R., Ikanovic, J. and Lakic, Z. 2011. Effects of nitrogen and harvesting time on chemical composition of biomass of Sudan grass, fodder sorghum, and their hybrid. Turkish Journal of Agriculture Food and Technology, 35: 127-138.
Golzardi, F., Nazari, S. and Rahjoo, V. 2019. Sorghum Cultivation. Tehran, Iran: ETKA Publication. ISBN: 978-622-6909-13-6. (In Persian).
Izadi Yazdanabadi, F., Esmailpor Akhlamad, U., Omidi, A. and Behdani, M. A. 2013. Evaluation of foxtail millet (Setaria italica) forage quality in different growth stages. Journal of Agroecology, 5(3): 282-288. (In Persian).
Jabbari, H., Golzardi, F., Shariati, F. and Asadi, H. 2023. Effect of Harvesting time on quantitative and qualitative characteristics of safflower cultivars forage in autumn planting. Journal of Crops Improvement, 25(1): 65-81. (In Persian).
Johnson, L., Harrison, J. H., Davidson, D., Mahanna, W. C., Shinners, K, and Linder, D. 2001. Comsilage management: effect of maturity, inoculation, and mechanical processing on pack density and aerobic stability. Journal of Dairy Science, 85: 434-444.
Khalilian, M. E., Habibi, D., Golzardi, F., Aghayari, F. and Khazaei, A. 2022. Effect of maturity stage on yield, morphological characteristics, and feed value of sorghum cultivars. Cereal Research Communications, 50(4): 1095-1104.
Kjeldahl, J. G. C. T. 1883. Neue methode zur bestimmung des stickstoffs in organischen korpern. Fresenius’ Journal of Analytical Chemistry, 22: 366-382.
Machicek, J. A., Blaser, B. C., Darapuneni, M. and Rhoades, M. B. 2019. Harvesting regimes affect brown midrib sorghum-sudangrass and brown midrib pearl millet forage production and quality. Agronomy, 9: 1-13.
Marinas, A, Garcia-Gonzalez, R. and Fondevila, M. 2013. The nutritive value of five pasture species occurring in the summer grazing ranges of the Pyrenees. Journal of Animal Science, 76: 461-469.
Menke, K. H. and Steingass, H. 1988. Estimation of the energetic feed value obtained from chemical analysis and in vitro gas Production using rumen fluid. Animal Research and Development, 28: 7-55.
Milić, D., Katanski, S., Milošević, B. and Živanov, D. 2019. Variety selection in intensive alfalfa cutting management. Ratarstvo I Povrtarstvo, 56(1): 20-25.
Mirahki, I., Ardakani, M. R., Golzardi, F., Paknejad, F., Mahrokh, A. and Faraji, S. 2023. Yield, water use efficiency and silage feeding value of sorghum cultivars as affected by planting date and planting method. Gesunde Pflanzen, 75(5): 1963-1973.
Miron, J., Solomon, R., Adin, G., Nir, U., Nikbachat, M., Yosef, E., Carmi, A., Weinberg, Z. G., Kipnis, T., Zuckerman, E. and Ben-Ghedalia, D. 2006. Effects of harvest stage and re-growth on yield, composition, ensilage and in vitro digestibility of new forage sorghum varieties. Journal of the Science of Food and Agriculture, 86: 140-147.
Mohajer, S., Ghods, H., Taha, R. M. and Talati, A. 2012. Effect of different harvest time on yield and forage quality of three varieties of common millet (Panicum miliaceum). Scientific Research and Essays, 7: 3020-3025.
Ronga, D., Dal Prà, A., Immovilli, A., Ruozzi, F., Davolio, R. and Pacchioli, M. T. 2020. Effects of harvest time on the yield and quality of winter wheat hay produced in Northern Italy. Agronomy, 10(6): 917.
Sleugh, B. B., Moore, K. J., Brummer, E. C., Knapp, A. D., Russell, J. and Gibson, L. 2001. Forage nutritive value of various Amaranth species at different harvest dates. Crop Science, 41: 466-472.
Sultan, J. I., Rahim, I. U., Yaqoob, M., Nawaz, H. and Hameed, M. 2008. Nutritive value of free rangeland grasses of Northern grasslands of Pakistan. Pakistan Journal of Botany, 40(1): 249-258.
Teixeira, T. P. M., Pimentel, L. D., Dias, L. A. S., Parrella, R. A. C., Paixão, M. Q. and Biesdorf, E. M. 2017. Redefinition of sweet sorghum harvest time: New approach for sampling and decision-making in field. Industrial Crops and Products, 109: 579-586.
Ul-Allah, S., Khan, A. A., Fricke, T., Buerkert, A. and Wachendorf, M. 2014. Fertilizer and irrigation effects on forage protein and energy production under semi-arid conditions of Pakistan. Field Crops Research, 159: 62-69.
Van Soest, P. J. 1963. The use of detergents in the analysis of fiber feeds. II. A rapid method for the determination of fiber and lignin. Association of Official Analytical Chemists, 46: 829-835.
Yosef, E., Carmi, A., Nikbachat, M., Zenou, A., Umiel, N. and Miron, J. 2009. Characteristics of tall versus short-type varieties of forage sorghum grown under two irrigation levels, for summer and subsequent fall harvests, and digestibility by sheep of their silages. Animal Feed Science and Technology, 152: 1-11.
Yu, P., Christensen, D. A., McKinnon, J. J. and Markert, J. D. 2003. Effect of variety and maturity stage on chemical composition, carbohydrate and protein subfractions, in vitro rumen degradability and energy values of timothy and alfalfa. Canadian Journal of Animal Science, 83: 279-290.