دوره و شماره: دوره 15، شماره 2، اسفند 1402، صفحه 1-132 

مقاله کوتاه پژوهشی

اثرسالیسیلیک اسید و هیومیک اسید بر عملکرد و فعالیت آنتی‌اکسیدانی سیر

صفحه 29-37

10.22084/ppt.2024.17359.1876

مهدی محمدی ازنی؛ سید علیرضا علوی مقدم؛ کامران قاسمی