بررسی اثر برهمکنش محلولپاشی برگی آسکوربیک اسید و تنش شوری بر برخی ویژگی های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه توت فرنگی رقم سلوا

نوع مقاله : مقاله علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم باغبانی، دانشکده کشارورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان

2 استاد گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان

3 استادیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان

چکیده

آسکوربیک­اسید یکی از مهم­ترین آنتی­اکسیدان‌های محلول در آب است که به­عنوان یک ملکول آنتی­اکسیدانی درگیر در تنش‌های زنده و غیرزنده گیاهان شناخته شده است. این پژوهش به­منظور بررسی تأثیر محلول­پاشی برگی آسکوربیک­اسید بر خصوصیات فیزیولوژیکی، بیوشیمیایی و رشدی توت­فرنگی رقم سلوا تحت شرایط تنش شوری انجام شد. آزمایش به­صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملأ تصادفی با سه سطح کلریدسدیم (0، 15 و 30 میلی‌مولار) و سه سطح آسکوربیک­اسید (0، 5/1 و 3 میلی‌مولار) و با سه تکرار در شرایط کنترل شده گلخانه‌ای انجام گردید. نتایج نشان داد که در شرایط تنش، وزن تر و خشک برگ و ریشه کاهش و با محلول‌پاشی آسکوربیک‌اسید، به­طور معنی‌داری افزایش یافت. تنش شوری اثر کاهنده و معنی‌داری بر برخی خصوصیات فیزیولوژیکی از جمله محتوای آب نسبی برگ و کلروفیل a، b، کلروفیل کل داشت در حالی­که سبب افزایش نشت یونی شد. با تیمار برگی بوته‌ها با آسکوربیک‌اسید، محتوای آب نسبی برگ و کلروفیل a، b، کلروفیل کل به­طور معنی‌داری افزایش یافتند اما نشت یونی را کاهش داد. با افزایش غلظت کلریدسدیم میزان پرولین و کربوهیدرات‌های محلول افزایش یافتند. کاربرد آسکوربیک­اسید در شرایط شوری سبب افزایش کربوهیدرات‌های محلول شد درحالی­که تأثیر معنی‌داری بر محتوای پرولین برگ نداشت. پروتئین‌های محلول برگ با افزایش شوری کاهش چشمگیری را نشان دادند و با محلول‌پاشی آسکوربیک­اسید افزایش یافتند. براساس نتایج به­دست آمده از این پژوهش می­توان استفاده از آسکوربیک­اسید را به­منظور کاهش اثرات مضر کلرید سدیم بر گیاه توت­فرنگی توصیه نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Interaction Effect of Foliar Application of Ascorbic Acid and Salt Stress on Some Physiological and Biochemical Characteristics of Strawberry (Fragaria × ananassa Duch) cv. “Selva”

نویسندگان [English]

  • fatemeh dehgan 1
  • mansoor gholami 2
  • ali azizi 3
چکیده [English]

Ascorbic acid is one of the most important water-soluble antioxidant in plants, which involves in biotic and abiotic stresses as a nantioxidant molecule. This study was designed to investigate the effect of foliar spraying of ascorbic acid on physiological, biochemical and growth characterstics of strawberry cv “Selva”. A factorial experiment was conducted in completely randomized design with three levels of NaCl (0, 15 and 30 mM) and three levels of ascorbic acid (0, 1.5 and 3 mM) with three replications in greenhouse. The results showed that the dry and fresh weight of leaves and roots decreased in stressed plants while ascorbic acid spray significantly increased these parameters. Salinity stress also significantly decreased some physiological characteristics such as leaf relative water content, chlorophyll a, b and total chlorophyll, but increased ion leakage. The foliar application of ascorbic acid significantly increased relative water content, chlorophyll a, b, total chlorophyll and decreased ion leakage. The rise in sodium chloride concentration, elevated proline and soluble carbohydrates in leaves. Spraying plants under salinity conditions with ascorbic acid increased soluble carbohydrates while had no significant effect on leaf proline content. Leaf soluble proteins showed a significant decrease under salinity treatments and with application of ascorbic acid increased. According to the results of this study, foliar application of ascorbic acid can be recommended in order to reduce the harmful effects of sodium chloride on strawberry plants.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ascorbic acid
  • Salt stress
  • Strawberry