دوره و شماره: دوره 5، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 1-120 
6. تأثیر باکتری های ریزوبیوم و محرک رشد گیاه بر عملکرد و اجزاء عملکرد لوبیا چیتی

صفحه 71-81

علی افشاری؛ سیدحسین صباغ پور؛ محمدرضا حاج سیدهادی؛ هادی اسدی رحمانی