اثر مواد آلی و سوپرجاذب آب بر عملکرد و اجزای آن در سیب زمینی رقم مارفونا

نوع مقاله : مقاله علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی سابق کارشناسی‌ارشد رشته سبزیکاری، دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، کرج

2 استادیار بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرمانشاه، کرمانشاه

3 محقق بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرمانشاه، کرمانشاه

4 استاد گروه باغبانی، دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، کرج

چکیده

به­منظور بررسی تأثیر سوپرجاذب آب و مواد آلی بر عملکرد کمی سیب­زمینی رقم مارفونا آزمایشی به­صورت کرت‌های خرد شده در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی با 3 تکرار اجرا شد. فاکتور اصلی شامل دو سطح سوپرجاذب A200 (70 کیلوگرم در هکتار) و بدون­سوپرجاذب و فاکتور فرعی کودهای آلی شامل 9 سطح بدون مصرف کود، مصرف کود شیمیایی (طبق آزمایش خاک)، کود مرغی گرانوله (1000 کیلوگرم در هکتار)، کود مرغی معمولی (12 تن در هکتار)، کود خاک پرور (1000 کیلوگرم در هکتار)، کود دامی معمولی (20 تن در هکتار)، ورمی کمپوست (20 تن در هکتار)، کمپوست (20 تن در هکتار) و کمپوست چای (تی­کمپوست با خیس خوردن غده­ها و 4 مرتبه محلول­پاشی) بود. اثر سوپرجاذب بر تعداد ساقه در بوته، عملکرد غده در هکتار و ارتفاع گیاه در سطح احتمال 5% معنی­دار گردید ولی بر روی تعداد غده در بوته معنی­دار نشد. اثر سطوح مختلف کودهای آلی بر ارتفاع بوته، تعداد غده، تعداد ساقه در بوته و بر عملکرد غده در هکتار و میانگین قطر غده­های بزرگ­تر از 55 میلی­متر معنی­داری بود. اثر متقابل کود و سوپرجاذب برای عملکرد غده در هکتار تفاوت معنی­دار در سطح احتمال 5 درصد ایجاد نمود. با تجزیه همبستگی ساده مشخص شد که عملکرد غده تازه در هکتار با قطر ساقه، تعداد ساقه در بوته و تعداد غده در سطح برداشت مثبت، قوی و معنی­داری می­باشد. همچنین عملکرد در هکتار با وزن غده در سطح برداشت و میانگین قطر غده­های ریز 10 تا 35 میلی­متر همبستگی قوی، مثبت و معنی‌داری نشان داد. رابطه عملکرد در هکتار با شاخص برداشت مثبت و معنی‌دار بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Organic Manure and Water Super Absorbent on Tuber Yield and Yield Components of Potato (Solanum tubersum, cv. Marfona)

نویسندگان [English]

  • nariman rashidi 1
  • issa arji 2
  • Mohammad gerdekaneh 3
  • abdolkarim kashi 4
چکیده [English]

In order to investigate effect of organic manure and super absorbent on potato (Solanum tubersum, cv. Marfona) yield, a split plot experiment was conducted in randomized complete block design with three replications on field experiment, Agriculture College, University of Razi in 2010. Main factor included two levels of super absorbent A200 (0 and 70 Kg/ha,) and split plot included nine levels (0, chemical fertilizer (according to soil test), granule chicken manure (1000 kg/ha), common chicken manure (12 ton/ha), soil mix (1000 kg/ha),common animal fertilizer (20 ton/ha), vermicompost (20 ton/ha), compost ( 20 ton/ha) and tea compost ( soaking tubers and spraying at four times). Effect of superabsorbent and organic manure and their interaction on tuber dry matter per hectare was significant. Effect of superabsorbent on stem number per plant, tuber yield and plant height was significant (P < 0.05), but superabsorbent did not have any significant effect on tuber number per plant. Results showed that different levels of organic manure had a significant effect on plant height, tuber number per plant, stem number per plant, tuber yield and diameter, tuber weight per plant and total dry matter per plant. Totally, it is concluded that granule chicken manure (with or without superabsorbent) had the highest effect on all of these traits. Correlation coefficients showed that tuber fresh matter per hectare had a positive and significant correlation with stem diameter, stem number per plant, tuber number per hectare, mean micro tuber diameter of 10 to 35 mm. Tuber fresh matter per hectare had a significant and positive correlation with harvest index.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Potato
  • Superabsorbent
  • Organic manure
  • Tuber yield