دوره و شماره: دوره 5، شماره 2، آذر 1392، صفحه 1-110 
اثر برهمکنش میکروارگانیسم های ریزوسفری، برجذب عناصر روی، منگنز، منیزیم و عملکرد اسانس در آویشن دنایی (Thymus daenensis)

صفحه 23-34

فرزانه بهادری؛ ابراهیم شریفی عاشورآبادی؛ مهدی میرزا؛ محمد متینی زاده؛ وحید عبدوسی


پاسخ های فیزیولوژیکی پنج گونه بادام به تنش خشکی ناشی از پلی اتیلن گلایکول

صفحه 73-88

محمدرضا زکائی خسروشاهی؛ محمود اثنی عشری؛ احمد ارشادی؛ علی ایمانی


تأثیر شوری و دما بر جوانه‌زنی بذر گیاه وسمه (Indigofera tinctoria)

صفحه 89-98

علی انصوری؛ حسن شهقلی؛ منوچهر قلی پور؛ حسن مکاریان


تغییرات فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی دو رقم شمعدانی تحت تأثیر نانوذرات نقره در شرایط تاریکی

صفحه 99-108

مهرناز حاتمی؛ عبدالله حاتم زاده؛ محمود قاسم نژاد؛ رضا حسن ساجدی؛ منصور قربانپور