اثر کاربرد جداگانه و تلفیقی کود اوره، گاوی و مرغی بر رشد و عملکرد سورگوم علوفه ای

نوع مقاله : مقاله علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد اگرواکولوژی، دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد، شهرکرد

2 دانشیار گروه زراعت، دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد، شهرکرد

3 دانشیار گروه خاکشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد، شهرکرد

چکیده

سورگوم علوفه­ای به‌دلیل سازگاری بالا به شرایط سخت محیطی برای تأمین علوفه در مناطق نیمه­خشک از اهمیت زیادی برخوردار است. از این‌رو جهت ارزیابی اثرات کاربرد جداگانه و تلفیقی کود گاوی، مرغی و اوره بر رشد و عملکرد این محصول آزمایشی به‌صورت طرح بلوک‌های کامل تصــادفی با چــهار تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه شهرکرد در سال 1389 اجرا گردید. تیمارها شامل شاهد و کودهای گاوی، مرغی، اوره، اوره-گاوی، اوره- مرغی و گاوی- مرغی بودند. نتایج نشان داد که با به­کارگیری کود مرغی ارتفاع ساقه اصلی، شاخص سطح برگ، وزن خشک برگ، وزن خشک ساقه، وزن خشک گل‌آذین در مقایسه با تیمار شاهد به­طور معنی‌داری افزایش یافت و بیشترین عملکرد علوفه خشک (16/11 تن در هکتار) در تیمار کود مرغی تولید شد ولی عملکرد علوفه این تیمار با تیمارهای کود اوره، اوره-گاوی و اوره- مرغی اختلاف معنی‌داری نداشت. کمترین مقدار علوفه خشک سورگوم (97/5 تن در هکتار) در تیمار شاهد به­دست آمد شد. به­طورکلی، کاربرد کود مرغی و یا ترکیب اوره با کودهای دامی برای تولید علوفه سورگوم در شرایط مشابه مناسب می‌باشد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Solitary and Integrated Application of Urea Fertilizer, Cattle and Poultry Manures on Growth and Yield of Forage Sorghum

نویسندگان [English]

  • shahla lajam orak 1
  • sifallah falah 2
  • shoja gorban dashtaki 3
چکیده [English]

Due to high adaptation of forage sorghum to extreme environmental conditions, it has considerable importance for forage production in the semiarid regions. Therefore, in order to evaluate effects of solitary and integrated application of urea fertilizer, cattle and poultry manures on growth and yield of this crop, a field experiment was conducted in a randomized complete block design with four replications in 2010 on the research farm in Shahrekord University,. Treatments included control, urea fertilizer (UF), cattle manure (CM), poultry manure (PM), CM-UF, PM-UF, CM-PM. The results showed that  the application of poultry manure significantly increased height of main stem, leaf area index, leaf dry weight, stem dry weight and panicle  dry weight as compared with control treatment and the greatest forage yield (11.16 Mg/ha-1) was obtained in poultry manure treatment, however it didn’t have significant differences with that of UF, PM-UF, and CM-PM treatments. The lowest dry matter yield (5.97 Mg/ha-1) was produced in control treatment. Generally, the application of poultry manure and or combination of urea fertilizer with animal manures were suitable for forage sorghum production in the similar conditions. 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fertilizer
  • Forage
  • Integration
  • Manure