تأثیر تیمار کلشی‌سین بر القاء اتوتترا‌پلوئیدی و تغییر صفات مورفوفیزیولوژیک در گل پروانش (Catharanthus roseus) رقم alba

نوع مقاله : مقاله علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز

2 استادیار گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز

3 استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز

چکیده

به­منظور ارزیابی تأثیر تیمار کلشی‌سین بر القاء اتوتترا‌پلوئیدی در گل پروانش (Catharanthus roseus cv. alba)، آزمایشی در قالب طرح کاملاً تصادفی با 4 غلظت کلشی‌سین (صفر، 1/0، 2/0 و 4/0 درصد) و 6 تکرار انجام شد. بعد از اعمال تیمار کلشی‌سین در مرحله­ی گلدهی کامل، از فلوسایتومتری جهت اندازه‌گیری سطح پلوئیدی استفاده شد. نتایج نشان داد که افزایش غلظت تیمار کلشی‌سین تأثیر قابل­توجهی بر درصد اتوتتراپلوئیدی و مرگ­و­میر داشت. بیشترین میزان اتوتتراپلوئیدی مربوط به غلظت 4/0 درصد کلشی‌سین (44 درصد) بود. درحالی‌که بیشترین زنده‌مانی پس از تیمار شاهد، در تیمار 1/0 درصد کلشی‌سین ثبت شد. نتایج بیانگر افزایش معنی‌دار قطر ساقه، تعداد شاخه جانبی، تعداد برگ، سطح برگ، قطر گل، قطر دمگل، میزان کلروفیل‌های a، b و کل در گیاهان تتراپلوئید در مقایسه با گیاهان دیپلوئید بود. با افزایش سطح پلوئیدی ارتفاع گیاه کاهش یافت، درصورتی­که طول دمگل در گیاهان دیپلوئید و تتراپلوئید تغییری نکرده و از نظر رشد دارای تیپ یکسان بودند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Colchicine Treatment on the Autotetraploidy Induction and Morpho-Physiological Traits Alteration in Catharanthus roseus cv. alba

نویسندگان [English]

  • hamid reza hosseini 1
  • mehrangiz chehrazi 2
  • daruosh nabati ahmadi 3
  • Mohammad mahmmodi sorestani 2
چکیده [English]

In order to evaluatem the colchicine treatments on autotetraploidy induction in Madagascar periwinkle (catharanthus roseus cv. alba), an experiment was carried out on the frame of completely randomized design with four concentrations of colchicine (0, 0.1, 0.2 and 0.4%) in six replications. Colchicine was applied in full bloom stage, and flow cytometry was used to determine ploidy levels. Results indicated that increment of colchicine concentration had significant effect on percentage of autotetraploidy and plant mortality in targeted plants. The highest auototetraploidy (44%) was observed at 0.4% of colchicine concentration, while the highest viability after control treatment was recorded at 0.1% of colchicine concentration. Result also showed a significant increase in stem diameter, number of lateral branches, leaf number, leaf area, flower diameter, peduncle diameter, chlorophyll a content, chlorophyll b content and total content of chlorophyll in tetraploid compared to diploid plants.  In contrast, enhancement of ploidy level reduced plant height, while peduncle length remained unchanged and had the similar type in terms of growth in diploid and tetraploid plants.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Autotetraploidy
  • Flow cytometry
  • Colchicine
  • Moroph-physiologic Catharanthus roseus