تغییرات فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی دو رقم شمعدانی تحت تأثیر نانوذرات نقره در شرایط تاریکی

نوع مقاله : مقاله علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه گیاهان دارویی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه اراک، اراک

2 دانشیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه گیلان، رشت

3 دانشیار گروه بیوشیمی، دانشکده علوم، دانشگاه تربیت مدرس، تهران

چکیده

این پژوهش به­منظور بررسی اثر نانوذرات نقره در طی شرایط تاریکی بر فعالیت آنزیم­های آنتی­اکسیدانی و رنگیزه­های فتوسنتزی در دو رقم شمعدانی"آنتونی" و "بلوواندر" انجام شده است. نانوذرات نقره در پنج سطح (80،60،40،20 صفر میلی­گرم در لیتر) به­صورت محلول­پاشی برگی در طی شرایط تاریکی اعمال گردید. نتایج نشان داد که اختلاف معنی­داری میان دو رقم، در محتوای کلروفیل a و b و کاروتنوئید در تیمار شاهد و سایر سطوح نانوذرات نقره تا سطح 60 میلی­گرم در لیتر وجود دارد. بیشترین محتوای کلروفیل a (048/0 میلی­گرم در گرم وزن­تر) و کاروتنوئید (82/1میلی­گرم در گرم وزن­تر) در رقم آنتونی تحت تیمار 60 میلی­گرم در لیتر مشاهده گردید. فعالیت آنزیم سوپراکسید دیسموتاز در غلظت 60 میلی­گرم در لیتر نانوذرات نقره در هر دو رقم افزایش یافت، اما با افزایش غلظت نانوذرات (80 میلی­گرم در لیتر) کاهش نشان داد. همچنین این دو رقم از نظر فعالیت آنزیم­های آسکوربات­پراکسیداز و پراکسیداز تفاوت معنی­داری نشان دادند. افزایش غلظت نانوذرات­نقره در بالاترین سطح، سبب تنش اکسیداتیو بیشتری در رقم بلوواندر نسبت به رقم آنتونی گردید. پراکسیداسیون لیپید در هر دو رقم در غلظت­های مختلف نانوذرات­نقره تا سطح 60میلی­گرم در لیتر تفاوت زیادی با تیمار شاهد نشان داد، به­طوری­که این شاخص در رقم آنتونی کمتر از رقم بلوواندر (به­ترتیب 11 و 2/12 نانومول مالوندی­آلدئید گرم وزن ­تر) تحت تیمار 60 میلی­گرم در لیتر بود. بیشترین غلظت نانوذرات نقره نه تنها از تجزیه لیپیدهای غشایی جلوگیری نکرد، بلکه سبب کاهش شدیدی در ماندگاری گل­های شمعدانی در هر دو رقم گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Changes in Antioxidant Enzymes Activity in Two Pelargonium Zonale Cultivars by Nanosilver Particles During Dark Storage

نویسندگان [English]

  • mehrnaz hatami 1
  • abdollah hatamzadeh 2
  • mahmmod ghasemnezhad 2
  • reza hassansajedi 3
  • mansoor ghorbanpoor 1
چکیده [English]

This investigation was carried out to study of nanosilver particles application on antioxidant enzymes activity and photosynthetic pigments during dark storage in two Pelargonium varieties "Anthuny” and “Bluewonder”. Treatments with nanosilver particles was done by foliar spraying in five levels (0, 20, 40, 60, 80 mg.L-1) during dark storage.  Results showed that there were significant different between the two varieties in Chl a and b and carotenoids contents under control and nanosilver particles up to 60 mg.L-1. The highest content of Chl a (0.048 mg.g-1 fw) and carotenoids (1.72 mg.g-1 fw) were observed in 60 mg L-1 nanosilver particles in Anthuny variety. Activity of SOD enzyme was increased in both varieties under 60 mg.L-1 nanosilver application but was decreased with increasing the concentration to 80 mg L-1. Also, these two varieties showed a significant difference between APX and POD enzyme activities. Increasing of nanosilver particles concentration in higher level caused to more oxidative stress in Bluewonder variety compare to Anthuny variety. Lipid peroxidation in both varieties in different concentrations of nanosilver up to 60 mg L-1  showed a significant difference compared to control variety, as this index in Anthuny variety  were lower than Bluewonder variety (respectively 11 and 12.2 nmol MDA/g.fw-1), under 60 mg. L-1 nanosilver treatment . The highest concentration of nanosilver not only didnt lipid peroxidation, but also caused severe diminish in longevity of Pelargonium flowers in both varieties.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Antioxidant enzyme
  • Pelrgonium
  • Leaf senescence
  • Post harvest quality
  • Nanosilver