بررسی اثر استفاده از فاضلاب و کمپوست بر شاخص‌های رشد و جذب برخی عناصر غذایی در ریحان

نوع مقاله : مقاله علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی آب دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان

2 استاد گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا، همدان

3 استادیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی‌سینا، همدان

4 استادیار گروه خاکشناسی، دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی‌سینا، همدان

5 دانشجوی دکتری گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان

چکیده

به­منظور بررسی اثر فاضلاب و کمپوست بر شاخص­های رشد و تجمع برخی از عناصر کم­مصرف و فلزات سنگین در گیاه ریحان، تحقیقی با سه نوع آب که شامل فاضلاب تصفیه­شده (1W)، ترکیب 50 درصد فاضلاب خام و آب شرب (2W) و آب شرب (3W) و همچنین دو سطح کمپوست که شامل هشتاد تن در هکتار (1C) و بدون کمپوست (2C) در سه زمان برداشت (12T و 3T) در قالب آزمایش فاکتوریل و براساس طرح آماری کاملاً تصادفی با سه تکرار در شرایط لایسیمتری انجام گرفت. لایسیمترها پس از ساخت، با خاک سه لایه پر و گیاه در آنها کاشته شد. نتایج نشان داد که اثر نوع آب بر کلیه صفات رشد و تجمع عناصر در گیاه (به­جزء روی در برگ) معنی­دار بود به­گونه­ای که 1W دارای بیشترین تجمع عناصر بود. اثر کمپوست بر شاخص­های رشد صرفاً بر ارتفاع بوته و بر کلیه عناصر اثر معنی­داری داشت. بالاترین میانگین شاخص­های رشد و عناصر در سطح 1C مشاهده گردید. اثر چین بر وزن خشک و ارتفاع بوته معنی­دار بود و با تداوم چین، بر میزان شاخص­های رشد و تجمع عناصر در برگ و ساقه افزوده شد. اثر متقابل فاضلاب و کمپوست فقط بر تجمع سرب و منگنز موجود در برگ معنی­دار بود. همچنین اثر متقابل فاضلاب و چین فقط بر وزن­های تر و خشک معنی­دار گردید. بالاترین وزن تر (78/377) و وزن خشک (83/42 گرم) به­ترتیب در 2T1W و 3T1W مشاهده گردید. بالاترین میزان سرب (17/0) و منگنز (28/53 میلی­گرم بر وزن خشک) در 1C2W مشاهده شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Wastewater and Compost Application on Growth Indeces and Absorption of Nutrients in Basil

نویسندگان [English]

  • masoud shakarami 1
  • safar marofi 2
  • farshad dashti 3
  • ghasem rahimi 4
  • nasro aldin parsafar 5
چکیده [English]

In this research in order to investigate the effect of municipal waste wastewater and compost on growth parameters and heavy metals concentration in basil a completely randomized factorial experiment (with three repeat) was desgned and illustrated in lysimeteric greenhouse condition. The first factor consists of three watering: treated wastewater (W1), a composition of 50% raw wastewater and 50% fresh water (W2) and fresh water (W3). The second factor consisted of two levels of compost: 80 tons per hectare (C1) and without any compost (C2) and third factor concerned to the time of harvesting (T1, T2 and T3). After lysimeters design and construction, they were filled with three layer of soil based on natural soil profile of the region and and than basil was cultivated. The results showed that the effect watering quality on all growth paramiters and heavy metal (except Zn in the leaves) were significant. W1 identified as a watering with the highest heavy metal concentration. The effect of compost on plant growth parameters was only significant effect on stem height. It also showed significant effects on all heavy metal except cadmium. The maximum growth parameters and heavy metal concentration were observed in C1. Time of harvesting effect on dry weight and plant height were significant. This results show that the growth parameters and heavy metal concentration were increased during the next harvesting. Interaction effect of watering quality and compost was not significant, excepted to Pb and Mn in leaves. The interaction of watering quality and harvesting were significant only in wet and dry weights. The maximum crop wet (377.78) and dry (42.83 gm) weights were observed in W1T2 and W1T3, respectively. The highest concentration of Pb (0.17) and Mn (53.28 mg in dry weight) was observed in treated C1W2.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Wastewater
  • Compst
  • Basil
  • Growth parameters
  • heavy metal