دوره و شماره: دوره 6، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 1-170 

مقاله علمی-پژوهشی

بررسی اثر استفاده از فاضلاب و کمپوست بر شاخص‌های رشد و جذب برخی عناصر غذایی در ریحان

صفحه 1-15

مسعود شاکرمی؛ صفر معروفی؛ فرشاد دشتی؛ قاسم رحیمی؛ نصرالدین پارسافر