پیامدهای فیزیولوژیکی کاربرد برگی کلات روی در کشت توت‌فرنگی تحت شرایط تنش شوری

نوع مقاله : مقاله علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی‌ارشد گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی‌سینا، همدان

2 استاد گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی‌سینا، همدان

3 استادیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی‌سینا، همدان

چکیده

توت­فرنگی گیاهی حساس به تنش شوری است و در شوری بالا رشد رویشی، کیفیت و عملکرد میوه کاهش می‌یابد. پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر متقابل کلات روی و تنش شوری بر برخی ویژگی‌های فیزیولوژیکی توت­فرنگی (Fragaria ananassa Duch) رقم سلوا در شرایط گلخانه‌ای و به­صورت آبکشت به انجام رسید. آزمایش به­صورت فاکتوریل و در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه سطح کلریدسدیم (mM30 و 15 ، 0) و تیمار کلات روی در سه سطح (mg/l 80 و40 ،0) با سه تکرار انجام شد. نتایج نشان داد که در شرایط شوری ناشی از کلرید‌سدیم، میزان نشت الکترولیت برگ افزایش یافت و تیمار کلات روی به­طور کاملاً معنی­داری (01/0 p ≤) سبب کاهش آن گردید. محلول‌پاشی کلات‌ روی باعث کاهش میزان پرولین برگ و افزایش مقدار پروتئین محلول، شاخص کلروفیل و محتوای نسبی آب برگ گردید ولی این اثر در شرایط تنش از نظر آماری معنی­دار نبود. همچنین کلات روی اثر معنی­داری در افزایش کربوهیدرات­های محلول در شرایط تنش نشان داد. براساس نتایج حاصل از این پژوهش استفاده از کلات ‌روی در شرایط تنش شوری می‌تواند در تنظیم برخی اثرات منفی تنش شوری ناشی از کلرید‌سدیم مؤثر واقع شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Physiological Consequences of Foliar Application of Zinc Chelate in Strawberry Cultivation under Salt Stress Condition

نویسندگان [English]

  • sara razi 1
  • mansoor gholami 2
  • ali azizi 3
چکیده [English]

Strawberry is a sensitive plant to salinity and saline conditions.  Salinity affects growth, yield and fruit quality.  This study aimed to investigate the interaction of chelated Zinc (Zn-EDTA) and salinity effects on some physiological characteristics of strawberry (Fragaria ananassa Duch) cv. Selva. A greenhouse experiment was carried out under hydroponic conditions. The experimental design  was conducted as a factorial experiment using completely randomized design, with three levels of Sodium Chloride (0, 15 and 30 mM) and also three levels of chelated Zinc (0, 40, and 80 mg/l) as a foliar spray, each in three replications. The results showed that leaf electrolyte leakage increased under NaCl salinity and zinc chelate treatment was able (p ≤ 0.01) to reduce it significantly. Foliar application of chelated zinc reduced leaf proline content and increased leaf soluble proteins level, chlorophyll index and leaf relative water content.  However, this effect was not statistically significant in terms of stress conditions. Chelated Zinc also showed a significant effect on increasing leaf soluble carbohydrates under stress condition. Based on the results of the present study, foliar application of chelated Zinc could be suggested for reducing salt stress induced effects on strawberries cultivated at this condition. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Relative water content
  • Electrolyte leakage
  • Chlorophyll index
  • Proline