اثر اسید 5- آمینولوولونیک و تنش خشکی بر فعالیت آنتی‌اکسیدانی و برخى پارامترهای فیزیولوژیکی فلفل دلمه‌ای

نوع مقاله : مقاله علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد علوم گروه باغبانی، دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی‌سینا، همدان

2 استادیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی‌سینا، همدان

چکیده

مطالعه حاضر جهت ارزیابی اثر اسید 5-آمینولوولونیک و تنش خشکی بر برخی پارامترهای فیزیولوژیکی و فعالیت آنتی­اکسیدانی گیاه فلفل دلمه­ای انجام شد. سه سطح تنش خشکی شامل شرایط بدون تنش (ظرفیت مزرعه)، تنش ملایم (60 درصد ظرفیت مزرعه) و تنش شدید (30 درصد ظرفیت مزرعه) و چهار سطح اسید 5-آمینولوولونیک شامل 0، 25/0، 5/0 و 1 میلی­مولار مورد بررسی قرار گرفت. در شرایط تنش خشکی پارامترهای رشدی کاهش یافته اما کلروفیل a، b و کل، کاروتنوئید، میزان آنتوسیانین و فعالیت آنزیم پراکسیداز افزایش یافت. کاربرد اسید 5-آمینولوولونیک باعث افزایش معنی­دار فعالیت آنزیم پراکسیداز، کلروفیل a، b و کلروفیل کل، کاروتنوئید، آنتوسیانین و نیز قطر، طول و وزن میوه شد. برهمکنش تنش خشکی و اسید 5-آمینولوولونیک در همه صفات اندازه­گیری شده به جز طول میوه معنی­دار شد. نتایج نشان داد که کاربرد اسید 5-آمینولوولونیک می­تواند راهبرد مؤثری در کاهش اثر تنش خشکی و حفظ ظرفیت آنتی­اکسیدانی فلفل باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of 5-Aminolevulinic Acid and Drought Stress on Antioxidant Activity and Some Physiological Parameter of Pepper (Capsicum annuum)

نویسندگان [English]

  • zahra khazaie 1
  • mohammad sayari 2
چکیده [English]

The present study was conducted to assess the effects of 5-aminolevulinic acid (ALA) and drought stress on some physiological parameters and antioxidant activity of pepper (Capsicum annuum L.) seedlings. Three levels of drought stress including stress-free conditions (irrigation within the field capisity), mild stress (60% of field capacity) and sever stress (30% of field capacity) and four concentrations of ALA including 0 (as a control), 0.25, 0.5 and 1 mM were investigated. In drought stress condition, growth parameters reduced, but chlorophyll a, b, total chlorophyll,carotenoids, anthocyanins and peroxidase activities increased. Application of ALA caused significant increasing of peroxidase enzyme activities, total chlorophyll content, chlorophyll a and b, carotenoids, anthocyanins and weight, length and diameter of fruits. Interaction effects of ALA and drought stress were significant in measured parameters except fruits length. The results showed that ALA could be effective approach in reducing negative effects of drought stress and maintaining antioxidant capacity of pepper. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Anthocyanin
  • Carotenoid
  • Chlorophyll content
  • Peroxidase enzyme