بررسی جنبه‌های باززایی درون‌شیشه‌ای بنفشه آفریقایی (Saintpaulia ionantha Wendl.) و ریشه‌زایی برون‌شیشه‌ای آن

نوع مقاله : مقاله علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد گروه باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد

2 استادیار گروه باغبانی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه اراک، اراک

3 دانشیار گروه باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد

4 استادیار گروه باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد

5 استاد گروه باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد

چکیده

در این تحقیق، ریزپرآوری ریزنمونه­های برگی بنفشه آفریقایی در قالب چند آزمایش مستقل مورد بررسی قرار گرفت. مراحل مختلف آزمایش شامل بررسی بهترین روش ضدعفونی سطحی، محیط استقرار ریزنمونه‌ها، تعیین مناسب‌ترین غلظت هورمون برای شاخساره‌زایی و پرآوری بود. همچنین القاء ریشه‌زایی برون‌شیشه­ای با استفاده از بسترهای مختلف کشت انجام شد. نتایج نشان داد بهترین تیمار ضدعفونی ریزنمونه­ها الکل 70 درصد در مدت 30 ثانیه به­ همراه هیپوکلریت­سدیم 1 درصد در مدت 10 دقیقه بود. بیشترین درصد شاخساره‌زایی و پرآوری در محیط­کشت MS حاوی2 میلی­گرم در لیتر BA به­دست آمد. در مرحله ریشه­زایی، با حذف ریشه­زایی در شرایط درون شیشه­ای، گیاهچه­های باززایی شده با موفقیت در شرایط برون­شیشه‌ای ریشه‌دار شدند. بهترین محیط برای ریشه­زایی آن‌ها با بلندترین طول ریشه و بیشترین زنده مانی مربوط به محیط پیت-پرلایت پودر شده ‌بود که پس از استقرار کامل گیاهچه‌ها، در شرایط طبیعی به خاک منتقل و در گلخانه نگه‌داری شدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of Aspects of In Vitro Regeneration In African Violet (Saintpaulia ionantha Wendl,) and Its In Vivo Rooting

نویسندگان [English]

  • akram amiri 1
  • mina taghizadeh 2
  • mahmod shoor 3
  • s hosein nemati 4
  • ali tehrani far 5
چکیده [English]

In this study, the microproliferation of leaf explants in African violet  was evaluated as several experiments, independently. Different stages of experiments was included study of the best way to disinfect of surface, establishment medium of explants, determination of the most suitable concentration of hormone for shoot regeneration and proliferation. also induction of rooting in vivo was done using different media. The results showed that the best treatment for explants disinfection were 70 % ethanol for 30 seconds with 1 % sodium hypochlorite for 10 minutes. The highest percentage of shoot induction and proliferation was obtained on MS medium supplemented with 2 mgL-1BA. In rooting stage, in vitro rooting was removed, and regenerated plantlets were successfully rooted in vivo conditions. The best medium for rooting was Peat- Perlite powder with the longest root and the most survival. after establishment of the plantlets, they transferred to soil in natural conditions and were kept in the greenhouse.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Proliferation
  • Regeneration
  • In Vitro rooting
  • medium