بررسی اثر ضدقارچی اسانس چند گیاه دارویی و دو نوع پارابن ‌درکشت درون‌شیشه‌ای گیاه سیب (Malus domestica cv. Gala)

نوع مقاله : مقاله علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی‌ارشد علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد

2 استاد گروه علوم‌باغبانی و عضو پیوسته گروه گیاهان‌زینتی پژوهشکده علوم‌گیاهی دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد ، مشهد

3 استادیار گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد

4 استادیار گروه گیاهپزشکی دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد

چکیده

آلودگی محیط در کشت‌بافت، یکی از مشکلات رایج می‌باشد که می‌تواند بخشی از کشت‌ و یا تمامی آن را از بین ببرد. در این تحقیق، به­منظور حذف و یا کاهش آلودگی القا شده توسط قارچ پنی‌سیلیوم دیجیتاتوم در محیط‌کشت درون‌شیشه‌ای گیاهچه‌های سیب رقم گالا از اسانس دارچین، اسطوخودوس، مرزه، آویشن شیرازی، زیره سیاه و نعناع­فلفلی و همچنین دو نوع پارابن استفاده گردید. آزمایشات اولیه نشان داد که بهترین اسانس برای کاهش درصد جوانه‌زنی اسپور قارچ، اسانس دارچین با غلظت 50 و 75 پی‌پی‌ام و ماده متیل‌پارابن و پروپیل‌پارابن با غلظت‌های 600 و 225 پی‌پی‌ام می‌باشد. آزمایشات اندازه‌گیری رشد هیف، بیشترین رشد را مربوط به اسانس دارچین و کمترین را مربوط به تیمارهای متیل‌پارابن نشان داد. در تیمارهای مورد آزمایش جوانه‌زنی اسپور بهتر از رشد هیف کنترل شد. سپس ریزنمونه‌های گیاهان انتخابی سیب در محیط‌کشت MS همراه با اسانس و پارابن‌ها در غلظت‌های موردنظر کشت شدند. بهترین رشد گیاه سیب در اسانس دارچین مشاهده گردید. در مرحله بعد، تأثیر پارابن‌ها یا اسانس به­همراه اسپور قارچ بر رشد گیاه در محیط‌کشت MS بررسی گردید. نتایج نشان داد که تیمارهای متیل‌پارابن و پروپیل‌پارابن با غلظت‌های 600 و 225 پی‌پی‌ام در کنترل جوانه‌زنی اسپور مناسب می­باشند اما قادر به ممانعت از آلودگی محیط­کشت نبوده و باعث صدمه به گیاه نیز می‌شوند. به­طورکلی بهترین تیمار، اسانس دارچین با غلظت 50 و 75 پی‌پی‌ام معرفی می‌گردد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Antifungal Activity of Several Essential Oils of Medicinal Plants and Two Parabens on Apple (Malus domestica cv. Gala) In Vitro Culture

نویسندگان [English]

  • s zeynab ghazi motlagh 1
  • ali tehrani far 2
  • hosein aroee 3
  • vahid jahanbakhsh 4
چکیده [English]

Contamination in tissue culture is a common problem that induces the elimination of some or whole explants in tissue culture medium. The aim of this study was to eliminate or decreasing the contamination in tissue culture. In stage one, for determination of the best anti-fungi material and suitable concentration for spore germination inhibitory of Penicillium digitatum, inhibitory spore germination pre-test on MS medium was examined. Result showed that the best treatments for spore germination inhibitory were cinnamon essential oil with 50 and 75 ppm and methyl and propyl paraben at concentration of 600 and 225 ppm. In stage two, hyphe growth of Penicillium digitatum in selected treatment was evaluated. Result emphasis that in the selected treatment, spore germination was inhibited better than hyphe growth. The highest and lowest hyphe growth was related to cinnamon essential oil and methyl paraben treatment. In stage three, apple plantlets with essential oil and paraben in various concentrations were cultured on MS medium. Result showed that in the whole treatment, increasing the concentration of anti-fungal materials reduced growth properties of plants. The best growth of apple plantlets was observed in cinnamon essential oils. In stage four, the effect of paraben and essential oils with spore of Penicillium digitatum in MS medium on growth of plantlets was evaluated. Result showed that although methyl and propyl paraben at concentration of 600 and 225 ppm controlled spore germination very well but contamination in MS medium appeared. Therefore, the best treatment was cinnamon essential oil at concentration of 50 and 75 ppm.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cinnamon Essential oil
  • Paraben
  • Spore germination
  • Hyphe growth
  • Apple plantlets