کارآیی روش‌های استخراج و فعالیت ضدباکتریایی ساپونین‌ها‌ در گونه ( Silene bupleuroides L. (Caryophyllaceae

نویسندگان

1 استاد گروه زیست‌‌شناسی، دانشکده علوم پایه دانشگاه بوعلی‌سینا، همدان

2 دانش‌آموخته کارشناسی‌ارشد گروه زیست‌‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه بوعلی‌سینا، همدان

چکیده

جنس Silene L. با بیش از 2200 گونه، بزرگ­ترین جنس تیره Caryophyllaceae در دنیاست که بیشترین پراکنش آن در نیمکره شمالی، اروپا، آسیا و آفریقای شمالی می­باشد. در حدود 110 گونه از این جنس در ایران رویش دارند و تقریباً 35 گونه با پراکنش جغرافیایی محدود بومی ایران هستند. از متابولیت­های ثانویه فراوان در این گیاه می­توان به ترکیبات ساپونینی اشاره کرد. در این تحقیق ساپونین موجود در بخش­های هوایی گونه Silene bupleuroides L. با سه روش مختلف و سیستم­های حلال متفاوت استخراج شد. نتایج نشان داد که قابلیت حلالیت و پایداری ساپونین­ها تحت تأثیر ویژگی­های حلال قرار می­گیرد و استفاده از حلال­های مختلف باعث حذف برخی ترکیبات زائد و نیز افزایش راندمان استخراج می­شود. سنجش کمی ترکیبات ساپونینی به روش اسپکتروفتومتری و سنجش کیفی آن­ها به روش کروماتوگرافی لایه نازک انجام شد. نتایج کروماتوگرافی حاکی از وجود پنج نوع ساپونین در گونه S. bupleuroides بود و یک لکه با 33/0Rf =، به­عنوان اصلی­ترین ترکیب ساپونینی آن شناسایی شد. فعالیت ضدباکتریایی ساپونین­های این گونه گیاهی در برابر چهار سویه مختلف باکتری گرم مثبت و منفی شاملProteus vulgaris ، Citrobacter amalonaticus،   cereus Bacillus و Enterobacter aerogenes به روش انتشار دیسک مورد بررسی قرار گرفت. باکتری­های Proteus vulgaris و Citrobacter amalonaticus بیشترین حساسیت را نسبت به ترکیبات ساپونینی این گونه نشان دادند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Efficiency of Extraction Methods and Antibacterial Activity of Saponins in Silene bupleuroides L. (Caryophyllaceae)

نویسندگان [English]

  • roya karamian 1
  • rahleh jamali 2
چکیده [English]

The genus Silene L. with more than 2200 species is the largest genera of the family Caryophyllaceae in the world mostly distributed in north hemisphere, Europe, Asia and North Africa. About 110 species of this genus grow in Iran, of which 35 are endemic with narrow geographical distribution. Saponins are one of the important secondary metabolites that are found among members of the genus Silene. In this research, saponins from aerial parts of Silene bupleuroides L. were extracted by three different methods. Quantitative and qualitative measurements of saponins were done by spectrophotometery and Thin Layer Chromatography methods, respectively. Results showed that solubility and stability of saponins were affected by features of solvents and special solvents can remove undesirable compounds and increasing extraction efficiency. Five dotswere obtained from S. bupleuroides, of which a dot with Rf = 0.33 is the major components. In addition, antibacterial activity of the saponins was investigated against 4 different Gram negative and positive bacteria including Proteus vulgaris, Citrobacter amalonaticus, Bscillus cereus and Enterobacter aerogenes by disc diffusion method. Proteus vulgaris and Citrobacter amalonaticus are the most sensitive bacteria treated bysaponins of different parts.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Antibacterial
  • Saponins
  • Spectrophotometry
  • Thin layer chromatography
  • Silene bupleuroides L