بررسی اثرات تنش شوری کلرید سدیم بر خصوصیات فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی پایه رویشی هیبرید هلو- بادام (GF677)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری بخش علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز

2 استاد بخش علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز

چکیده

ایران یکی از تولید کننده­های بزرگ بادام در جهان است و شوری یکی از مشکلات در پرورش این محصول می­باشد. در این پژوهش اثرات تنش شوری بر خصوصیات فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی پایه رویشی هیبرید هلو- بادام GF677 به صورت طرح کاملاً تصادفی با 3 تکرار در گلخانه بخش علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز مورد بررسی قرار گرفت. غلظت­های صفر، 15، 30، 45، 60 و 75 میلی­مولار نمک طعام به گلدان‌های محتوی این پایه افزوده و پس از 10 هفته تنش شوری برخی پارامترهای فیزیولوژیکی آن از جمله میزان کلروفیل، پرولین، سدیم، پتاسیم، کلر، و کربوهیدرات­ها مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که با افزایش غلظت نمک میزان کلروفیل کاهش یافت. وزن خشک شاخساره و طول ساقه نیز با افزایش غلظت نمک کاهش یافتند. در مقابل میزان قندهای محلول تا غلظت 45 میلی­مولار نمک کاهش داشت ولی پس از آن افزایش یافت. هم­چنین مشاهده گردید تا غلظت 60 میلی مولار نمک طعام این پایه با تجمع مواد قابل حل توانایی بهتری در کاهش پتانسیل اسمزی و رویارویی با تنش اسمزی را دارا می­باشد. میزان پرولین، سدیم، پتاسیم و کلر افزایش یافت ولی رشد و تجمع اسمولیت‌ها در غلظت‌های بالاتر نمک طعام کاهش یافتند که به خاطر سمیت یون­ها و احتمالاً تحت تاثیر قرار دادن فتوسنتز، بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of NaCl Salt Stress on Physiological and Morphological Characteristic of Vegetative Peach- Almond Hybrid (GF677) Rootstock

نویسندگان [English]

  • Mahdie Gholami 1
  • Majid Rahemi 2
1 P.h.D. Student , Department of Horticultural Science, Faculty of Agriculture, Shiraz University, Shiraz
2 Professor respectivly, Department of Horticultural Science, Faculty of Agriculture, Shiraz University, Shiraz
چکیده [English]

Iran is one of the major almond producer in the world and salinity is one of the most important problem in growing of this crop. In this research the effect of salt stress on growth and development of vegetative rootstock GF677 was evaluated. Concentrations of 0, 15, 30, 45, 60 and 75 mM NaCl were added to pots of this rootstock and after 10 weeks from salt stress, some physiological parameters were evaluated. In this research the results showed that the amount of chlorophyll was decreased with increasing of salt concentration. Shoot dry weight and stem length was decreased by increasing salt concentration while the amount of soluble sugars was decreased until 45 mM  of NaCl and then increased with increasing of NaCl concentrations. Also it was seen this rootstock has better ability to withstand osmotic stress and decreasing osmotic potential by accumulation of solutes, until concentration of 60 mM of NaCl. The amount of proline, sodium, potassium and chlorine in shoot were increased but growth rate and osmolyte accumulation was decreased at higher concentration of NaCl because of ions toxicity and probably affecting photosynthesis. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • GF677
  • Salt
  • Osmotic Adjustment
  • NaCl