اثر تیمار آب گرم، اکریلیک مایع، پوشش پلی¬اتیلنی و کلرید¬کلسیم بر عمر انباری میوه نارنگی پیج (Citrus reticulata cv. Page)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز، تبریز

2 مربی پژوهشکده ژنتیک و زیست فناوری کشاورزی طبرستان، دانشگاه علوم¬کشاورزی و منابع ¬طبیعی ساری، ساری

3 استادیار گروه باغبانی، دانشکده علوم زراعی، دانشگاه علوم¬کشاورزی و منابع¬ طبیعی ساری، ساری

چکیده

نارنگی پیج یکی از ارقام مهم مرکبات می­باشد که به­دلیل کیفیت بالا و کوتاه بودن دوره بازاررسانی آن، افزایش عمر انبار میوه با کاربرد تیمارهای پس از برداشت مورد توجه می­باشد. این پژوهش به­صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با دو فاکتور آب گرم (سه سطح) و تیمار غیرگرمایی (پنج سطح) با سه تکرار و سه میوه در هر تکرار در طول سه ماه انجام شد. سطوح تیمار آب گرم شامل غوطه­ور کردن در آب گرم 60 درجه سانتی­گراد به مدت 30 ثانیه، آب گرم 55 درجه سانتی­گراد به مدت یک دقیقه و شاهد بودند. تیمارهای غیرگرمایی نیز شامل اکریلیک مایع، پوشش پلی­اتیلنی، کلریدکلسیم، تیمار ترکیبی (اکریلیک مایع و کلریدکلسیم) و شاهد بودند. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که درصد کاهش وزن میوه­های تیمار شده با آب گرم نسبت به شاهد کمتر بود. هم­چنین مواد جامد قابل­حل در میوه­های تیمار شده با آب گرم کمتر از شاهد بود. این درحالی­ است که اسید قابل تیتراسیون و ویتامین­ث در تیمار مذکور بیشترین مقدار را داشت. کیفیت ظاهری میوه­های تیمار شده با آب گرم نیز بیشتر از میوه­های شاهد بود. پلاستیک پلی­اتیلن در بین تیمارهای غیرگرمایی کمترین درصد کاهش وزن را داشت. حداقل مواد جامد قابل­حل نیز مربوط به پوشش پلی­اتیلنی بود. بیشترین اسید قابل تیتراسیون در میوه­های تیمار­شده با ترکیب اکریلیک مایع وکلریدکلسیم دیده شد. درحالی­که بیشترین میزان ویتامین ث در میوه­های پوشیده شده با پوشش پلی­اتیلنی بوده است. میوه­های تیمار شده با ترکیب اکریلیک مایع وکلریدکلسیم بهترین کیفیت ظاهری را داشته­اند. با در نظر گرفتن اثر متقابل تیمارها میتوان گفت تیمار آب گرم همراه با پوشش پلی­اتیلنی و یا اکریلیک مایع نتایج بهتری داشت، به­طوری­که درصد افت وزن به حداقل رسید و بیشترین کیفیت ظاهری حاصل شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of Hot Water Treatment, Liquid Acrylic, Polyethylene Film and Calcium Chloride on Mandarin (Citrus reticulata cv. Page) Shelf Life

نویسندگان [English]

  • Kamran Ghasemi 1
  • Yosef Ghasemi 2
  • Hossein Sadeghi 3
2 Researcher of Rice and Citrus Research Center, Sari University of Agricultural Science and Natural Resources, Sari
3 Department of Horticulture, Faculty of Agriculture, Sari University of Agricultural Science and Natural Resources, Sari
چکیده [English]

Page mandarin is one of the most important citrus cultivar with high quality and short marketing period that using postharvest treatments to increase its shelf life is considered. This research was carried out in factorial experiment based on complete random design with two factors: hot water treatment (3 levels) and non-thermal treatment (5 levels), three replications and three fruits in each replication during three months. Hot water treatment levels included hot water 600 c for 30s,  hot water 550 c for 1min and control. Non-thermal treatment levels included liquid acrylic, polyethylene film, calcium chloride, combinatory treatment (liquid acrylic and calcium chloride) and control. Results of this research showed that hot water treatment had fruit weight loss percentage less than control. Also total soluble solids (TSS) was minimum in fruits that treated in hot water. Titratable acidity (TA) and vitamin C in this treatments was maximum although. Fruit visual quality that treated in hot water was better than control fruits. Polyethylene film concluded minimum weight loss among non-thermal treatments. Minimum of TSS was in fruit that covered with polyethylene film. The highest TA was in treated fruits with liquid acrylic and calcium chloride. But the highest vitamin C content was in fruit that covered with polyethylene film. Treated fruit with liquid acrylic and calcium chloride had best visual quality. Spotting the interaction of the treatments showed that hot water treatment with polyethylene film and or liquid acrylic had excellent results as fruit weight loss percentage was minimum and visual quality was maximum.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hot water
  • Liquid acrylic
  • Polyethylene film
  • Calcium chloride