بررسی کالوس¬زایی و جنین¬زایی رویشی توت¬فرنگی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد علوم باغبانی، دانشکده¬های علوم کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

2 دانشیار علوم باغبانی، دانشکده¬های علوم کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

3 دانشیار علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا همدان

چکیده

کالوس­زایی و جنین­زایی رویشی ریزنمونه­های جدا شده از توت­فرنگی رقم کامارزا در کشت درون شیشه­ای مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور ریزنمونه­های توت­فرنگی در محیط کشت MS با ترکیبات هورمونی مختلف مستقر گردیدند. تجزیه آماری نتایج کالوس­زایی با 2 فاکتور اندام و هورمون بر اساس آرایش فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی در 4 تکرار و نتایج جنین­زایی رویشی بر اساس آزمون t بین دو اندام گلبرگ و نهنج میوه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در این بررسی آلودگی و قهوه­ای شدن ریزنمونه­ها از عمده­ترین مشکلات ریزازدیادی توت­فرنگی بود. بر اساس نتایج این پژوهش، ترکیب هورمون­های تیدیازورون (12 میکرومولار) به­علاوه ایندول­بوتریک­اسید (05/0 میکرومولار) و بنزیل­آمینوپورین (4/44 میکرومولار) به­علاوه نفتالین­استیک­اسید (05/0 میکرومولار) در دو اندام برگ و دمبرگ توت­فرنگی قابلیت تولید کالوس را در محیط کشت MS نشان دادند. از لحاظ وزن­تر کالوس بین دو اندام مذکور و ترکیب هورمونی آن­ها اختلاف معنی­دار وجود داشت (01/0>p) اما در وزن خشک کالوس تفاوتی با یکدیگر نداشتند (05/0<p). بررسی­های بافت شناسی حاکی از آن بود که در دمبرگ توت­فرنگی تولید کالوس در لایه­ کامبیوم انجام شده است. در بین تیمارهای اعمال شده برای جنین­زایی رویشی توت­فرنگی تنها در هورمون­های تیدیازورون (12 میکرومولار) با ایندول­بوتریک­اسید (05/0 میکرومولار) و در دو اندام گلبرگ و نهنج این گیاه جنین تشکیل شد. نتایج نشان داد که تعداد جنین تشکیل شده در ریزنمونه­های گلبرگ با اختلاف معنی­داری بیشتر از جنین­های به­دست آمده از ریزنمونه­های نهنج است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Investigation of Callogenesis and Somatic Embryogenesis of Strawberry

نویسندگان [English]

  • Seyed javad Mousavizadeh 1
  • Kambiz Mashayekhi 2
  • Mahmood Asna Ashari 3
1 M.Sc, In Horticultural Science, Gorgan University of Agricultural Sciences & Natural Resources, Gorgan
2 Associate professor, Department of Horticultural Science, Gorgan University Agricultural Sciences & Natural Resources, Gorgan
3 Associate professor, Department of Horticultural Science, Faculty of Agriculture, Bu Ali Sina University, Hamadan
چکیده [English]

Callogenesis and somatic embryogenesis of strawberry explants was investigated in vitro. To do this, strawberry explants cultured on MS medium that modified with combination of plant growth regulators. For statical analysis, the callogenesis was established with 2 factors (hormone and organ) in a complete randomized block design in 4 replications and somatic embryogenesis was analyzed with t test between petal and receptacle. In this experiment, explants infection and browning were the main problems of strawberries micro propagation. Results showed that callus initiation was observed in strawberry leaf and petiole on MS medium that supplemented with TDZ (12 µM) + IBA (0.05 µM) and BAP (44.4 µM) + NAA (0.05 µM). Callus fresh weight was significantly different between 2 organ and hormone component, but there was no difference in callus dry weight (p>0.05). Histological experiment clears that cambium layer produce callus in strawberry petiole. Petals and receptacles was highly responsive with regard to embryo induction in TDZ (12 µM) + IBA (0.05 µM). Petal explants significantly gave the maximum number of somatic embryos to compare of receptacle embryos.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strawberry
  • Tissue¬ Culture
  • Callogenesis
  • Somatic Embryogenesis