نویسنده = محمدعلی اعظمی
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر پوشش خوراکی کیتوزان روی برخی ویژگی‌های کیفی و عمر انباری انبه

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 143-154

سید مرتضی زاهدی؛ سکینه احتشامی؛ محمدعلی اعظمی