کلیدواژه‌ها = ضریب تنوع
تعداد مقالات: 2
1. ارزیابی تنوع ترکیبات بیوفنلی میوه چهار رقم زیتون در مناطق محتلف استان لرستان

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 195-207

عبداله احتشام نیا؛ بهمن زاهدی


2. تنوع ژنتیکی و وراثت‌پذیری ویژگی‌های مورفولوژیکی ارقام و ژنوتیپ‌های زردآلو در شرایط آب و هوایی سنندج

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 17-32

صدیق ابراهیمی؛ عبدالحسین رضایی ن‍ژاد؛ احمد اسماعیلی؛ فرهاد کرمی