ارزیابی تنوع ترکیبات بیوفنلی میوه چهار رقم زیتون در مناطق محتلف استان لرستان

نوع مقاله : مقاله علمی-پژوهشی

نویسندگان

استادیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه لرستان، خرم‌آباد

چکیده

رویشگاه‌های مختلف با شرایط آب و هوایی متنوع اثرات متفاوتی بر رشد و میزان متابولیت‌های ثانویه گیاهان دارند. آگاهی از ترکیبات شیمیایی گیاه در مناطق مختلف به شناخت اثر شرایط آب و هوایی بر این ترکیبات کمک می­کند. در این پژوهش ترکیبات بیوفنلی میوه چهار رقم زیتون با استفاده از کروماتوگرافی مایع با عملکرد بالا (HPLC) شناسایی شدند. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که ارقام مختلف زیتون موجود در مناطق مختلف از نظر ترکیبات بیوفنلی دارای تنوع معنی‌داری هستند. در بین ارقام زیتون مورد بررسی در مناطق مختلف، بیش‌ترین ضریب تنوع 08/45 و 03/45 درصد به‌ترتیب برای ترکیبات دی‌آلدئید-اولئوروپئین آگلیکون و آپیژنین 7-گلیکوزید به‌دست آمد. مقایسه میانگین‌ها نشان داد در ترکیبات مورد بررسی بالاترین مقادیر را اولئوروپئین در هر سه منطقه مورد بررسی داشت. اثر متقابل منطقه و رقم نشان داد که رقم سویلانا در دو منطقه کوهدشت و خرم‌آباد و سپس رقم مانزانیا در منطقه ویسیان به‌ترتیب بالاترین مقادیر را برای ترکیبات بیوفنلی اولئوروپئین، آپیژنین 7-گلیکوزید، لوتئولین 7-گلیکوزید و ورباسکوزید نسبت به سایر ارقام در مناطق مختلف داشتند. تجزیه خوشه‌ای ترکیبات بیوفنلی در فاصله 79/19- تعداد دو گروه را متمایز نمود. دیاگرام پراکنش ارقام در مناطق مختلف با استفاده از مؤلفه اول و دوم نشان داد که پراکنش نمونه‌ها براساس دو مولفه اصلی با تجزیه خوشه‌ای هم‌خوانی داشت، به‌طوری‌که در نمونه‌های مربوط به کوهدشت رقم سویلانا، خرم‌آباد رقم سویلانا و ویسیان رقم مانزانیا در یک گروه متمایز قرار گرفتند که بالاترین مقادیر را از نظر ترکیبات بیوفنلی مورد بررسی در این مطالعه داشتند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigation of Biophenolic Compounds Diversity of Four Olive Fruit Cultivars in Different Regions of the Lorestan Province

نویسندگان [English]

  • Abdollah Ehtesham Nia
  • Bahman Zahedi
Assistant Professor, Department of Horticultural Sciences, Faculty of Agriculture and Natural Resources, Lorestan University, Khorramabad
چکیده [English]

Different habitats with various climatic conditions have different effects on the growth and secondary Metabolites in plants. Knowledge of the chemical compounds in plants in different regions helps to study the effect of climatic conditions on these chemicals. In this study, biophenolic compounds of four olive cultivars were identified through the high performance liquid chromatography (HPLC). The results showed that different cultivars of olives in various regions were significantly different in terms of the compositions of biophenolic compounds. Among the olive cultivars and regions, the highest coefficient of variation (45.08 and 45.03 percent) was obtained for Dialdehyde-Oleuropein aglycon and Apigenin-7-glucoside, respectively. Mean comparisons showed that Oleuropein compound in all three regions had the highest quantity. Interaction between the region and the cultivar showed that Sevillana cultivar in Kouhdasht and Khorram-Abad regions and then the Manzanilla in Veysian region had a higher quantity for Oleuropein, Apigenin-7-glucoside, Luteolin-7-glucoside and Verbascoside compounds than other the cultivars in different regions. Cluster analysis of biophenolic compounds distinguished the two groups in -19.79 distances. Distribution diagram of cultivars in different regions using the first and second components showed that the distribution of samples based on two main components were consistent with cluster analysis, as samples of Sevillana cultivar in Kouhdasht region, Sevillana cultivar in Khorram-Abad region and Manzanilla cultivar in Veysian region were at a distinct group with the highest quantity of the biophenolic compounds.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Secondary metabolites
  • Variation coefficient
  • Oleuropein
  • Biophenolic compounds
بلندنظر، ز.، قوامی، م.، سرویلی، م.، هوشمند، د. و صفافر، ح. 1392. بررسی تغییرات درصد روغن و پلی فنول تام در سه رقم زیتون در طول دوره رسیدگی. فصلنامه علوم و صنایع غذایی، 10 (39): 9-1.
طباطبایی، م. 1374. زیتون و روغن آن. انتشارات صندوق توسعه کشت زیتون. 27 صفحه.  
علوی رفیعی، س.، فرهوش، ر. و حداد خداپرست، م. ح. 1391. مشخصات فیزیکی شیمیایی روغن‌های زیتون تجاری ایرانی. مجله علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران. 7 (2): 94-85. 
فرزامی سپهر، م.، قربانلی، م. و میرباقری، م. 1391. استخراج و مقایسه میزان ماده اولئوروپین در ارقام گوناگون زیتون در دو منطقه رودبار و فارس. دوماهنامه علمی -پژوهشی تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، 30 (3): 381-370.
فهیم دانش، م.، قوامی، م.، حمصی، ا. و آبرومند، پ. 1387. بررسی میزان ترکیبات فنولی و توکوفرولی در تعدادی از روغن­های زیتون تجاری ایرانی با استفاده ازکروماتوگرافی مایع با کارایی بالا. فصلنامه علوم و صنایع غذایی، 5 (3): 58-53.
محمدی، ح. و وکیلی، د. 1385. زیتون (کاشت، داشت، برداشت و فرآوری). انتشارات ندای سبز شمال. 43 صفحه.
میررضایی رودکی، م.، سحری، س.، غیاثی‌طرزی، م. ع.، قراچورلو، م. و برزگر، ب. 1393. تأثیر فرایند تصفیه بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی روغن دو رقم زیتون بلیدی و آربیکینا. مجله علوم غذایی و تغذیه، 12 (1): 90-81.
Aguilera, M., Gabriel, B., Domingo, O., Antonia, F., Antonio, J. and Marino, U. 2005. Characterization of virgin olive oil of the Italian olive cultivar: Frantino and Leccino, grown in, Andalusia. Food Chemistry, 89: 387-391.
Aliakbarian, B., De Faveri, D., Casazza, A. A., Oliveira, R. P. S., Oliveira, M. N., Converti, A. and Perego, P. 2011. Bio-extraction of olive oil: improvement of quality and extraction outputs, Available at: http://www.aidic.it/IBIC2008/ web papers/ 103Aliakbarian.pdf.
Baldioli, M., Servili, G., Perretti, G. and Montedoro, F. 1996. Antioxidant activity of tocopherols and phenolic compounds of virgin olive oil. Journal of the American Oil chemists Society, 73: 1589-1593.
Bertini, D. G .V. 1960. Olive growing and processing. Part I and II. Standing Committee on Agriculture, Melbourne, Australia.
Boskou, D. 1996. Olive Oil Chemistry and Technology. AOCS Press, Champaign, 52-83 pp.
Carrasco-Pancorbo, A., Cerretani, L., Bendini, A., Segura-Carretero, A., Del Carlo, M., Gallina-Toschi, T., Lercker, G., Compagnone, D. and FernaäNdez-Gutieä Rrez, A. 2005. Evaluation of the antioxidant capacity of individual phenolic compounds in virgin olive oil, Journal of Agriculture and Food Chemistry, 53: 8918-8925.
Casal, S., Malheiro, R., Sendas, A., Oliveira, B. P. P. and Pereira, J. A. 2010. Olive oil stability under deep-frying conditions, Food and Chemical Toxicology, 48: 2972-2979.
Deidda, P., Bandino, G., Solinas, M., Nieddu, G., Orru, V., Serraiocco, A. and Spano D. 1994. Olive oil quality in relation to environmental conditions. Acta Horticulturae, 356: 354-357.
Harwood, J. and Aparicio, R. 2000. Handbook of olive oil, analysis and properties. An Aspen Publication. Maryland. 772 pp.
Japon-Lujana, R. and Luque, de Castro. 2006. Superheated liquid extraction of Oleoropein and related biophenols from olive leaves. Journal of Chromatography, 1136: 185-191.
Tura, D., Gigliotti, C., Pedo, S., Failla, O., Bassi, D. and Serraiocco, A. 2007. Influence of cultivar and site of cultivation on levels of lipophilic and hydrophilic antioxidants in virgin olive oils (Olea europaea L.) and correlations with oxidative stability. Scientia Horticulturae, 19-112: 108.
Vinha, A. F., Ferreres, F., Silva, B. M., Valentão, P., Gonçalves, A., Pereira, J. A., Oliveira, M. B., Seabra, R. M. and Andrade, P. B. 2004. Phenolic profiles of Portuguese olive fruits (Olea europaea L.): Influences of cultivar and geographical origin. Journal of Food Chemistry, 89: 561-568.