موضوعات = میوه‌های معتدله و سردسیری
تعداد مقالات: 2
2. بررسی اثرات تنک شیمیایی روی برخی صفات کمی و کیفی دو رقم تجارتی هلو

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 179-191

حسین فتحی؛ عادل پیرایش؛ یوسف جهانی جلودار؛ جلیل دژم پور