بررسی اثرات تنک شیمیایی روی برخی صفات کمی و کیفی دو رقم تجارتی هلو

نوع مقاله : مقاله علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 محقق باغبانی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی، ایستگاه تحقیقات باغبانی سهند، تبریز، ایران

2 محقق باغبانی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل، ایستگاه تحقیقات باغبانی مشگین شهر، مشگین شهر، ایران

3 استادیار پژوهشی، باغبانی (میوه‌کاری)، بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی، تبریز، ایران

چکیده

به‌منظور بررسی اثرات تنک‌کنندگی اوره و نفتالین اسید استیک (NAA) این تحقیق به‌مدت سه سال به‌صورت طرح بلوک‌های کامل تصادفی با 3 تکرار در ایستگاه تحقیقات باغبانی مشکین شهر روی دو رقم تجاری (دکسی رد و سانکرست) اجرا شد. تیمارها شامل اوره (10 و 12%)، نفتالین اسید استیک (15 و 20 پی ­پی ­ام) و شاهد بودند. در تمام گل ارقام هلو با اوره 10 و 12% و NAA 15 و 20 پی­ پی ­ام محلول­ پاشی شدند. یک ماه پس از محلول‌پاشی درصد ریزش گل و در زمان برداشت، صفات کیفی شامل: اندازه، وزن، اسیدیته، درصد مواد جامد محلول میوه و عملکرد هر تیمار جداگانه محاسبه شدند. نتایج نشان داد که در ارقام مورد مطالعه کاربرد اوره 10 و 12% و نفتالین اسید استیک 15 و 20 پی ­پی ­ام به‌عنوان تنک‌کننده باعث کاهش عملکرد، افزایش ریزش گل، افزایش وزن، حجم و صفات کیفی میوه نسبت به شاهد گردیدند. در ارقام مورد آزمایش کاربرد اوره 12% باعث بیشترین ریزش گل شد و عملکرد را نسبت به سایر تیمارها کاهش داد ولی وزن و حجم میوه های درختان تیمار شده بزرگ‌تر از سایر درختان بود. در هلو دکسی رد تیمار با 12% اوره بیشترین و 15 و 20 پی ­پی ­ام نفتالین اسیداستیک کمترین اسیدیته را داشتند. در هلو سانکرست محلول‌پاشی با 15 و 20 پی­پی­ام نفتالین اسیداستیک به‌طور مشترک بیشترین مواد جامد محلول را داشتند. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation Effects of Chemical Thinning on the Quality and Quantity of Fruits in Two Peach Cultivars

نویسندگان [English]

  • Hossein Fathi 1
  • Adel Pirayesh 2
  • Usef Jahani Jelodar 2
  • Jalil Dejampour 3
1 Researcher, Agriculture and Natural Resources Research Center of East Azerbaijan. Tabriz, Iran
2 Researcher, Agriculture and Natural Resources Research Center of Ardebil, Meshkinshahr, Iran
3 Assistant Professor, Agriculture and Natural Resources Research Center of East Azerbaijan, Tabriz, Iran
چکیده [English]

This research was carried out in order to evaluation effects of chemical thinners (Urea and NAA) on quantitative and qualitative characteristics on 2 peach cultivars (Sun crest and Dixired) in Meshkinshar region. Experiments were carried out based on randomized complete block design with five treatments and three replications for 2 years. Treatments were urea (10 and 12%), NAA (15 and 20 ppm) and control trees take place at full bloom stage. Characteristics such as flower abscission, fruit weight, fruit sizes, acidity, TSS and yield were measured. Results showed that effect of different concentrations of urea and NAA on flower abscission, fruit weight, fruit size, acidity, TSS and yield in cultivars were significant. Different concentrations of urea and NAA causes increased flower abscission, fruit weight, fruit size and decreased yield in studied cultivars in comparison with control trees. Mean comparison results showed that urea at 12% treatment had the most effects on flower abscission and such urea 12% had lowest yield in all cultivars. This treatment increased fruit weight and fruit size in all cultivars in comparison to other treatment. Urea 12% had highest and NAA 15 and 20 ppm had lowest acidity in Cv.dixired. NAA at 15 and 20 ppm had the most effects on TSS in comparison other treatments in sun crest peach. The highest yield was obtained from control trees in two cultivars.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Urea
  • NAA
  • Dixired
  • Suncrest
  • Soluble solids
رسول زادگان، ی. 1370. میوه­کاری در مناطق معتدله. (ترجمه). چاپ اول، انتشارات دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان. 759 صفحه.
Abdel Hamid, N .1999. Effect of chemical thinning and thinning pattern on yield and quality of Flordaprince peach. Arab University, Journal of Agricultural Science, 7: 159-173.
Baneay, F. A., wali, V. K., Happa, R. K. and Muthoo, A. K. 1991. Effect of ethephon on thinning of peach cultivar peshavari. Advances in Plant Scinces, 4 (2): 404-407.
Byers, R. E. 1999. Effects of bloom-thinning chemicals on peach fruit set. Journal  of Tree Fruit Productin, 2 (2): 59-78.
Byers, R. E. and Lyons, C. G. 1985. Peach flower thinning and possible sites of  action for desiccating chemicals. Journal of American Soceity for Horticultural Science, 110: 662-667.
Baroni, G., Costa, G. and Ramina, A. 1998. Armothin (R), a peach blossom thinning agent: 5 years of experience. Acta Horticulturae, 465: 673-677.
Caruso, T., Giovannini, D. and Marra, F. P. 1991.Thinning of peach cultivar Maravilha in a forcing tunnel. Colture Protette, 20 (3): 79-82.
Chanana, Y. R., Balwinderjit, K., Kaundal, G. S. and Sarbdeep, S. 1998. Effect of flowers and fruit thinning on maturity, yield and quality in peach (Prunus persica L. Batsch.), Indian Journal of Horticulture, 55 (4): 323-326
Chanana,Y. R., Balwinderjit, K., Kaundal, G. S. and Sarbdeep, S. 2002. Effect of chemical thinning on maturity, yield and fruit quality of peaches. Acta Horticulturae, 592: 309-315.
FAOSTAT. 2010. Food and Agriculture Organization of the United Nations. FAO Statistics Division. http://www.faostat.fao.org.
Fallahi, E. 1997. Applications of endothallic acid, pelargonic acid, and hydrogen cyanamide for blossom thinning of apple and peach. HortTechnology, 7: 395-399.
Fallahi, E. and Willemsen, K. M. 2002. Blossom Thinning of pome and stone fruit. HortScience, 37: 474-477.
Greene, D. W., Hauschild, K. I. and Krupa, J. 2001. Effect of blossom thinners on fruit set and fruit size of peaches. HortTechnology, 11 (2): 179-183.
Kapetanovic, N., Muratovic, A. and Blatovic, S. 1978. Thinning of peaches with growth regulators. Acta Horticulturae, 80: 309-312.
Kaundal, G. S., Khalid, R. and Brar, S. S. 1998. Effect of Dormex and pruning time on flowering, fruiting and quality of Shan-i-Punjab peach (Prunus persica (L.) Batsch.). Journal of Research, Punjab Agricultural University, 35 (1/2): 41-48.
Lemus, G. 1998. Evaluation of two promising peach chemical thining in chile. Acta Horticulturae, 465: 663-672.
Marco, L., Caruso, T., Marra, F. P. and Motisi, A.1992. Research on flower thinning of early-ripenning peach and nectarine with Urea. Fruit Varietis Journal, 46 (3): 186-190.
Meitei, S. B., Patel, R. K., Bidyut, C., Deka., Deshmukh, N. A. and Singh, A. 2013. Effect of chemical thinning on yield and quality of peach cv. Flordasun. African Journal of Agricultural Research, 8 (27): 3558-3565.
Rodrigues, A. C., Ferri, V. C., Schwartz, E. and Fachinello, J. C. 1999. Hydrogen cyanamide in chemical thinning of peach [Prunus persica, L. Batsch. (cv. Eldorado)] flowers and fruits. Ciência Rural, 29 (4): 625-628.
Schwartz, E., Fachinello, J. C., Carvalho Faria, J. L. and Silva, J. G. C. 1999. Chemical thinning in peach [Prunus persica (L.) Batsch.] trees (cv. Diamante). Revista Brasileira de Fruticultura, 21 (3): 304-307. 
Trevisan, R. and Faria, J. L. C. 2000. Chemical thining of peach (cv.BR- 2) trees. Revista Cientifica, 5 (1): 49-55.
Zucconi, F. 1985. Peach. In: Shaul, P. M. (Eds.). CRC Hand book of fruit set and development. CRC press, Inc. Boca Rator, Florida,  pp, 303-354.