بررسی تاثیر نوع محیط کشت و برخی ترکیبات بیوشیمیایی روی پرآوری درون شیشه‌ای سیب پا کوتاه گمی‌الماسی Malus domestica borkh

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد بیوتکنولوژی، گروه باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ارومیه

2 استادیار گروه بیوتکنولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان

3 استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ارومیه

4 دانشیار پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری، تهران

چکیده

پرآوری گیاهان مختلف در شرایط درون شیشه­ای برای ریز ازدیادی و مطالعات درون شیشه­ای امری الزامی است. بهینه­سازی و افزایش پرآوری شاخه موضوع پایه­ای برای ریز ازدیادی است و در این زمینه بیشتر مطالعات روی نوع محیط پایه و هم­چنین ترکیباتی که در محیط کشت استفاده می‌شوند متمرکز شده است. سیب گمی الماسی یک پایه پاکوتاه سیب است که در شمال غرب ایران رشد می‌کند و برای گونه‌ها و ارقام مختلف سیب مناسب است. در این مطالعه تاثیر دو نوع محیط کشت پایه حاوی نمک‌های MS و N6 همراه با اثر مواد بیوشیمیایی مانندی فلوروگلوسینول، زغال فعال و هورمون جیبرلین بر روی پرآوری و طول شاخه‌ها بررسی شد. شاخه­های در حال رشد در شرایط درون شیشه­ای برای این کار به­کار رفت. نتایج به­دست آمده از این آزمایش­ها نشان­داد که محیط کشت MS نسبت به N6 پرآوری سیب را بیشتر تحریک می­کند. فلوروگلوسینول به­عنوان یک ترکیب فلوردزینی تاثیر مثبتی در پرآوری سیب داشت و در طول یک ماه اول کشت تاثیر معنی­داری در افزایش پرآوری درون شیشه‌ای و طول شاخه‌ها داشت.  فلوروگلوسینول هم­چنین تاثیر خوبی در کاهش شیشه‌ای شدن نمونه‌های سیب داشت. اختلاف بین اثر اسید جیبرلیک با فلوروگلوسینول روی پرآوری سیب معنی­دار نبود. زغال فعال اثر معنی­داری روی پرآوری نداشت. ترکیب 80 میلی‌گرم‌ در لیتر فلوروگلوسینول با 2 میلی‌گرم در لیتر جیبرلین برای افزایش پرآوری در شرایط درون شیشه‌ای این رقم سیب مناسب تشخیص داده شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Medium Type and Some Biochemical Components on in vitro Proliferation of Dwarf Rootstock of Apple (Malus Domestica Borkh cv Gami Almasi)

نویسندگان [English]

  • Mehdi Mohseniazar 1
  • Sonbol Nazeri 2
  • Morteza Ghadimzadeh 3
  • Mohammad-Ali Malboobi 4
1 M.Sc of Biotechnology, Department of Horticulture, faculty of Agriculture, Urmia University, Urumieh
2 Assistant Professor, Biotechnology department, faculty of Agriculture, Bu ali sina University, Hamedan
3 Assistant Professor, Department of aGronomy and Plant Breeding, faculty of Agriculture, Urmia University. Urumieh
4 Associate professor of National Institute of Genetic engineering and Biotechnology, Tehran, Iran
چکیده [English]

Proliferation of different plants is need for micropropogation and its in vitro studies. Optimizing and maximizing shoot proliferation is a basic objective of micropropagation and much attention has been focused on components that used in the culture medium and type of medium. Gami Almasi is a dwarf rootstock of apple (Malus domestica Borkh) that grow on North West of Iran and suitable for different cultivars of apple. In this study two different basal medium containing N6 and MS salts with different biochemical components involve Phloroglucinol(PG), active charcoal(AC) and Gibberellic acid (GA), was tested  on proliferation and shoot elongation. In vitro growing shoots were used for these experiments. In results MS medium was better than N6 in apple proliferation case. Active charcoal hasn't any effect on in vitro proliferation. Phloroglucinol as a phloridzin derivative have significant effect on proliferation. Phloroglucinol induced the transient proliferation in first month after culture and GA induced stable proliferation of shoots. The combine Phloroglucinol at 80 mg/l and GA at 2 mg/l have the best results in proliferation of apple shoots. Results from in vitro experiments indicated enhanced proliferation of apple shoots and also the occurrence of hyperhydric shoots was lower in the Phloroglucinol medium. Active charcoal has not significant effect on proliferation of apple.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Apple
  • In vitro
  • Gami Almasi
  • medium
  • Phloroglosinol
  • Proliferation