اثر تنش شوری بر عملکرد و برخی وی‍‍ژگی‌های فیزیکی و بیوشیمیایی توت‌فرنگی رقم "کاماروزا"

نوع مقاله : مقاله علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی‌ارشد سابق گروه باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی‌سینا، همدان

2 استادیار گروه تولیدات گیاهی دانشکده کشاورزی دانشگاه لرستان

3 استاد گروه باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان

چکیده

شوری یکی از مهمترین تنش­های محیطی است که رشد و عملکرد گیاهان را محدود می­کند. یکی از روش‌های غلبه بر مشکلات تنش شوری، شناخت میزان تحمل شوری گیاهان زراعی و باغی می­باشد. در این پژوهش جهت ارزیابی تأثیر شوری بر عملکرد و برخی ویژگی‌های فیزیکی و بیوشیمیایی توت­فرنگی رقم "کاماروزا"، آزمایشی با پنج سطح شوری (0، 5/7، 15، 30و 45 میلی‌مولار کلرید‌سدیم) در قالب طرح کاملاً تصادفی با چهار تکرار در شرایط گلخانه­ای و به‌صورت کشت بدون خاک انجام شد. نتایج نشان داد که شوری اثر معنی­داری بر عملکرد، وزن میوه و تعداد میوه داشت. بیشترین عملکرد، وزن تک میوه و تعداد میوه به‌ترتیب با 46/106 گرم در بوته، 63/8 گرم و 25/12 عدد در بوته در تیمار شاهد و کمترین آن­ها به‌ترتیب با 51/54 گرم در بوته، 46/6 گرم و 31/8 عدد در بوته در تیمار 45 میلی­مولار کلرید­سدیم مشاهده گردید. تیمار شوری باعث کاهش محتوای نسبی آب و کلروفیل و افزایش میزان کربوهیدرات­های محلول و پرولین برگ شد. در اثر شوری میزان پروتئین­های محلول برگ در تیمار 45 میلی­مولار به مقدار 5/26 درصد نسبت به تیمار شاهد کاهش یافت. به‌طورکلی عملکرد و بیشتر ویژگی‌های فیزیکی و بیوشیمیایی توت‌فرنگی رقم "کاماروزا" تا سطح شوری 15 میلی­مولار نمک طعام (هدایت الکتریکی 5/2 دسی‌زیمنس بر متر) نسبت به شاهد (هدایت الکتریکی 2/1 دسی زیمنس بر متر) تفاوت معنی‌داری نداشت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Effect of Salinity Stress on Fruit Yield and Some Physical and Biochemical Characteristics of Strawberry (Fragaria ananassa Duch.) cv. “Camarosa”

نویسندگان [English]

  • mozafar dolatshah 1
  • Abdolhossein Rezaei Nejad 2
  • Mansour Gholami 3
3 Professor in Horticultural Sciences, Faculty of Agriculture, Bu-Ali Sina University, Hamedan
چکیده [English]

Salinity is a major environmental stress, limiting plant growth and yield. Determining the extent of salinity tolerance in horticultural crops helps overcome the problem. In order to study the effects of salinity on yield and some physical and biochemical characteristics of strawberry “Camarosa”, an experiment was conducted in a greenhouse based on a completely randomized design with four replications. To trigger the salinity stress, half-strength Hoagland's solution containing 0, 7.5, 15, 30 and 45 mmol NaCl was applied for 45 d. The results showed that salinity stress significantly affected yield, fruit weight and number of fruits per plant. The highest yield, fruit weight and number of fruits per plant (106.46 g plant-1, 8.63 g and 12.25, respectively) were found in control plants and the lowest ones (54.51 g plant-1, 6.46 g and 8.31, respectively) were found in plants treated with 45 mmol NaCl. Salinity decreased RWC and chlorophyll content, and increased soluble carbohydrates and proline content. The amount of soluble proteins was 26.5% lower in plants treated with 45 mmol NaCl compared to controls. In total, fruit yield and most of the physical and biochemical characteristics of strawberry “Camarosa” in plants treated with NaCl to the level of15 mmol (EC=2.5 dS m-1) was not significantly different from those in controls (EC=1.2 dS m-1).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Proline
  • Salinity
  • Yield
  • Carbohydrate
  • Chlorophyll
اورعی، م.، طباطبایی، س. ج.، فلاحی، ا. و ایمانی، ع. 1388. اثرات تنش شوری و پایه بر رشد، شدت فتوسنتز، غلظت عناصر غذایی و سدیم درخت بادام. نشریه علوم باغبانی (علوم و صنایع کشاورزی). 23(2): 131-140.
بهنامیان، م. و مسیحا، س. 1388. توت­فرنگی. انتشارات ستوده. تبریز. 115 صفحه.
حیدری شریف­آباد، ح. 1379. گیاه، خشکی و خشکسالی. مؤسسه تحقیقات جنگل­ها و مراتع. 200 صفحه.
سیدلر فاطمی، ل.، طباطبایی، س. ج. و فلاحی، ا. 1388. تأثیر سیلیسیوم بر رشد و عملکرد گیاه توت­فرنگی در شرایط تنش شوری. مجله علوم باغبانی. 23(1): 88-95.
طالب­زاده، ز.، مهدیزاده، ح.، اجتهادی، ح. و ابریشمچی، پ. 1388. بررسی آستانه تحمل شوری دو رقم گوجه­‌فرنگی. مجله اکوفیزیولوژی گیاهی. سال اول، 1: 64-78 .
 عمادی، ع. ر.، نورانی آزاد، ح. و  برزو، آ. 1388. بررسی اثرات شوری بر برخی خواص فیزیولوژیک چغندرقند  (Betavulgaris L.). فصلنامه علمی- پژوهشی گیاه و زیست بوم. 19: 17-25.
قربانلی، م.، هاشمی­نیا، ا. و پیوندی، م. 1388. بررسی اثرات تنش شوری و اسید آسکوربیک بر روی برخی پاسخ­های فیزیولوژیکی گیاه سیاه­دانه. فصلنامه علمی - پژوهشی تحقیقات گیاهان دارویی ایران. 26(3): 370-388.
 لایق، م.، پیوست، غ.، سمیع­زاده، ح. و خصوصی، م. 1387. تأثیر شوری محلول غذایی بر رشد، عملکرد و صفات کیفی گوجه­فرنگی در سیستم کاشت بدون خاک. مجله علوم و فنون باغبانی. دوره 40(4): 11-21.
Abdwl Latif, A. A. and Chaoxing, H. 2011. Effect of arbuscular mycorrhizal fungi on growth, mineral nutrition, antioxidant enzymes activity and yield of tomato grown under salinity stress. Scientia Horticulturae, 127: 228-233.
Bacelar, E. A., Santos, D. L., Moutinho-Pereira, J. M., Goncalves, B. C., Ferreira, H. F. and Correia, C. M. 2006. Immediate responses and adaptive strategies of three olive cultivars under contrasting water availability regimes: change on structure and chemical composition of foliage and oxidative damage. Plant Science, 170: 596-605.
Bartles, D. and Sunkar, R. 2005. Drought and salt tolerance in plants: A review. Plant Science, 24: 23-58.
Bates, L. S., Waldron, R. R. and Teare, I. D. 1973. Rapid determination of free proline for water stressstudies. Plant and Soil, 39: 251-261.
Bradford, M. M. 1976. A rapid sensitive method for the quantitation of microgram quantities of protein utilizing the principle of protein-dye binding.Analytical Biochemistry, 72: 248-254.
Cusido, R. M., Palazon, J., Altabella, T. and Morales, C. 1987. Effect of salinity on soluble protein, free aminoacids and nicotine contents of NicotinaRustio L. Plant and Soil, 102: 55-60.
Ghoulam, C., Foursy, A. and Fares, K. 2002. Effects of salt stress on growth, inorganic ions and proline accumulation in relation to osmotic adjustment in five sugar beet cultivars. Environmental and Experimental Botany, 47: 39-50.
Gul, A. and Sevgican, A. 1992.Effect of growing media on glasshouse tomato yield and quality. Acta Horticulturae, 3030: 145-150.
Hohjo, m., Ganda, M., Maruo, T., Shinohara, Y. and Ito, T. 2001. Effect of NaCl application on growth, yield and fruit quality in NFT-tomato plants. Acta Horticulturae, 548: 469-475.
Irigoyen, J. J., Emerich, D. W. and Sanchez-Diaz, M. 1992. Water stress induced changes in concentrations of proline and total soluble sugar in nodulated alfalfa (Medicago sativa) plant. Plant Physiology, 84: 55-60.
Karlidag, H., Yildirim, E. and Turan, M. 2011. Role of 24-epibrassinolide in mitigating the adverse effects of salt stress on stomatal conductance, membrane permeability, and leaf water content, ionic composition in salt stressed strawberry (Fragaria×ananassa). Scientia Horticulturae, 130: 133-140.
Keutgen, A. J. and Pawelzik, E. 2008. Quality and nutritional value of strawberry fruit under long term salt stress. Food Chemistry, 107: 1413-1420.
Keutgen, A. J. and Pawelzik, E. 2009. Impacts of NaCl stress on plant growth and mineral nutrient assimilation in two cultivars of strawberry. Environmental and Experimental Botany, 65: 170-176.
Khayyat, M., Tafazoli, E., Eshghi, M., Rahemi, m. and Rajaee, S. 2007. Salinity supplementary calcium and potassium effects on fruit yield and quality of strawberry (Fragaria ananassa Duch.). American-Eurasian Journal of Agricultural and Environmental Science, 2(5): 539-544.
Lawlor, D. W. and Cornic, G. 2002.Photosynthetic carbon assimilation and associated metabolism in relation to water deficit in higher plants. Plant Cell and Environment, 25: 255-294.
Levitt, J. 1980. Responses of plants to environmental stresses: water, radiation, salt and other stresses. Vol. II. Academic Press, New York.
Mahajan, Sh. and Tuteja, N. 2005. Cold, salinity and drought stresses: An overview. Archives of Biochemistry and Biophysics, 444: 139-158.
Maas, E. V., Hoffman, G. J. and Asce, M. 1977. Crop salt tolerance-current assessment. Journal of the Irrigation and Drainage Division, 103: 115-134. 
Martinez Barroso, M. C., Alvarez, C. E., 1997. Toxicity symptoms and tolerance of strawberry to salinity in the irrigation water. Scientia Horticulturae, 71: 177-188.
Munns, R. 2002. Comparative physiology of salt and water stress. Plant Cell of Environment, 25:239-250.
Neocleous, D. and Vasilakakis, M. 2007. Effect of NaCl stress on red raspberry (Rubus idoeus L. Autumn Bliss). Scientia Horticulturae, 112: 282-289.
Ondrasek, G., Romic, M., Dura lija, B. and Mustac, I. 2006. Strawberry growth and fruit yield in a saline environment. Agriculturae Conspectus Scientificus, 71(4): 155-158.
Parida, A. K. and Das, A. B. 2005. Salt tolerance and salinity effects on plants: A review.Ecotoxicology and Environmental Safety, 60; 324-349.
Perez-Tornero, O., Tallon, C. I., Porras, I. and Navarro, J.M. 2009. Physiological and growth changes in micropropagated Citrus macrophylla explants due to salinity. Journal of Plant Physiology, 166: 1923-1933.
Saeid, A. S., Keutgen, A. J. and Noga, G. 2005. The influence if NaCl salinity on growth, yield and fruit quality of strawberry cvs. Elsanta and Korona. Scientia Horticulturae, 103: 289-303.
Singh, S. K., Sharma, H. C., Goswami, A. M., Datta, S. P. and Singh, S. P. 2000. In vitro growth and leaf composition of grapevine cultivars as affected by sodium chloride. Biologia Plantarum, 43(2): 283-286.
Sharma, R. R. 2002. Growing strawberries. International Book Distributing Co. India. 164pp.
Stepien, P. and Klobus, G. 2006. Water relations and photosynthesis in (Cucumis sativus L.) leaves under salt stress. Biologia Plantarum, 50(40): 610-616.
Strain, H. and Svec, W. A. 1966. Extraction, separation, estimation and isolation of chlorophylls. In: Vernon, L.P., Seely, G. R. (Eds.), The Chlorophylls. Academic press, pp. 21-66.
Turhan, E. and Atilla, E. 2004. Effectr of chloride application and different media on ionic strawberry plant under salt stress conditions. Soil Science Plant Analysis, 36:1021-1028.
Yamasaki, S., and Dillenburg, L. C. 1999. Measurements of leaf relative water content in Araucaria angustifolia.